Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

Курсовой проект - Юриспруденция, право, государство

Другие курсовые по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьральна виборча комісія в установленому порядку забезпечується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також офіційними матеріалами, що розповсюджуються центральними органами виконавчої та судової влади.

9) Гарантії незалежності Комісії у здійсненні своїх повноважень встановлюються Конституцією України цим та іншими законами України. Діяльність Комісії здійснюється відкрито і публічно. На засіданні Комісії мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення Комісії кандидати на пост Президента України та їх довірені особи в загальнодержавному виборчому окрузі, кандидати в народні депутати України, уповноважені представники кандидатів на пост ПрезидентаУкраїни,уповноважені особи партій (блоків) - субєктів виборчого процесу, уповноважені представники ініціативних груп всеукраїнського референдуму, а також офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій та представники засобів масової інформації. На засіданні Комісії при розгляді заяви чи скарги мають право бути присутніми представники заявника, скаржника, субєкта оскарження та інших заінтересованих сторін. Інші особи, крім зазначених у частинах другій та третій цієї статті, мають право бути присутніми на засіданні Комісії на запрошення або з дозволу Комісії, про що Комісією приймається відповідне рішення. Рішення Комісії публікуються в центральних і місцевих засобах масової інформації у випадках, в порядку та в строки, встановлені законом. Комісія має друкований орган - "Вісник Центральної виборчої комісії".

Місцезнаходженням Комісії є столиця України - місто Київ.

Стосовно складу Комісії та порядку її формування, то призначає на посаду та припиняє повноваження членів Комісії ВРУ за поданням Президента України. У поданні Президента України про призначення на посаду членів Комісії враховуються пропозиції депутатських фракцій і груп, утворених у поточному скликанні Верховної Ради України. До складу Комісії входять 15 членів Комісії. Кандидатури осіб на посади членів Комісії попередньо обговорюються в депутатських фракціях і групах, а їх призначення проводиться за наявності висновків відповідного профільного комітету Верховної Ради України. Із числа членів Комісії в порядку, передбаченому цим Законом, обираються Голова Комісії, два заступники Голови Комісії та секретар Комісії. Голова Комісії, заступники Голови Комісії, секретар Комісії, а також не менше пяти інших членів Комісії повинні мати вищу юридичну освіту. Лише у 2004 році було внесено до закону положення щодо законодавчого закріплення процедури обрання голови ЦВК.

Комісія працює на постійній основі. Член Комісії є посадовою особою (зміни 2004 року). Строк повноважень члена Комісії згідно нового закону 2004 року становить 7 років (до цього за законом 1997 року строк повноважень становив 6 років). Голова Комісії, заступники Голови Комісії, секретар Комісії, а також не менше пяти інших членів Комісії повинні мати вищу юридичну освіту.

Основною організаційною формою діяльності Комісії є її засідання. На засіданні Комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до цього та інших законів України належить до повноважень Комісії. Засідання Комісії скликаються її Головою, а в разі його відсутності - одним із заступників Голови Комісії. У разі відсутності Голови або заступників Голови Комісії чи їх відмови скликати засідання Комісії воно може бути скликане не менш як третиною членів Комісії з обовязковим повідомленням усіх членів Комісії про час і місце засідання. Засідання Комісії веде її Голова або, за дорученням Голови чи за погодженням між його заступниками, один із його заступників. У разі відсутності Голови та його заступників або невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій Комісія обирає головуючого на засіданні із свого складу більшістю голосів від складу Комісії. Засідання Комісії є повноважним за умови присутності не менш як двох третин передбаченого цим Законом складу Комісії. Порядок денний засідання Комісії пропонує її Голова, а в разі його відсутності - головуючий на засіданні. Порядок денний засідання затверджується рішенням Комісії. У засіданні Комісії можуть брати участь особи, зазначені у частинах другій, третій, четвертій статті 4 цього Закону. Комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення цих осіб права участі в засіданні Комісії, якщо вони перешкоджають його проведенню.

Щодо осіб, зазначених у частині другій статті 4, таке рішення приймається двома третинами голосів від складу Комісії. Комісія веде протокол засідання, який підписується Головою Комісії, а у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті, - головуючим на засіданні Комісії, а також секретарем Комісії. За результатами розгляду на засіданні Комісії питання порядку денного Комісія ухвалює рішення у формі постанови. З питань поточної внутрішньої діяльності Комісія може ухвалювати протокольне рішення.

Постанова Комісії повинна містити:

1) найменування Комісії;

2) найменування рішення Комісії;

3) дату та місце ухвалення рішення Комісії, порядковий номер постанови;

4) встановлені факти та підстави для ухвалення рішення Комісії, а також акти законодавства України, за наявності - рішення судових органів, якими керувалася Комісія при прийнятті рішення; Виборці, виборчі комісії, комісії з референдумів, інші субєкти виборчого і референдумного п

s