Система автоматичного регулювання асинхронного електродвигуна з фазним ротором

Курсовой проект - Физика

Другие курсовые по предмету Физика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьтаючи її до заданого значення. Одночасно вихідний вал редуктора переміщає рухливий контакт датчика місцевого зворотного звязку. Вихідна напруга Uос якого подається на ДУ . За рахунок місцевого зворотного звязку забезпечується пропорційна залежність між напругою Uд і кутом повороту вала редуктора.

У результаті розгляду пристрою й роботи системи можна зробити наступні виводи:

У системі реалізований принцип керування по відхиленню (помилці).

Система є стабілізуючою.

 

2. Складання структурної схеми системи

 

Для складання структурної схеми одержимо передатні функції всіх елементів системи.

 

Рівняння обєкта керування:

 

 

Зображення Лапласа цього рівняння:

 

 

Передатна функція по керуючому впливі:

 

 

По впливі, що обурює:

 

 

Датчик частоти обертання (тахогенератор):

 

 

3. Датчик:

 

Диференціальний підсилювач:

 

 

Редуктор:

 

 

Пристрій зворотного звязку:

 

 

Регульований рідинної реостат:

 

 

Структурна схема системи показана на мал. 3

 

Малюнок 3 Структурна схема САР частоти обертання приводного електродвигуна стенда для обкатування ДВС.

 

Тому що датчик є безінерційним його коефіцієнт передачі повинен бути таким, що дорівнює коефіцієнту передачі датчика, оскільки задане UЗ і дійсне U напруги повинні відніматися в одному масштабі. Тому для наочності дослідження ці коефіцієнти можна перенести за СУ й уважати, що із заданої напруги UЗ безпосередньо віднімається обмірюване датчиком і формується сигнал помилки .

 

3. Визначення закону регулювання системи

 

Визначаємо закон регулювання розглянутої САР частоти обертання приводного електродвигуна стенда для обкатування ДВС. Для цього знайдемо передатну функцію, що визначає взаємозвязок керуючого впливу RФ на обєкт і помилку :

 

 

Попередньо замінимо ланки, охоплені місцевим зворотним звязком (УОС) з коефіцієнтом передачі Kп, одною еквівалентною ланкою.

Передатна функція ланцюга охопленим місцевим зворотним звязком, визначається по формулі:

 

 

Підставимо в знайдене вираження чисельні значення параметрів і одержимо:

 

 

При послідовному зєднанні ланок їхні передатні функції перемножуються, тому:

Остаточно для безінерційного регулятора одержуємо:

 

 

Залежність керуючого впливу RФ від помилки е показує, що в розглянутій системі застосований П - закон регулювання.

 

4. Визначення передатних функцій системи й впливах і для помилок по цих впливах

 

Передатна функція САР по керуючому впливу:

=

 

Передатна функція САР по впливі, що обурює:

 

=

 

Передатна функція САР для помилки по керуючому впливі:

 

Передатна функція САР для помилки по впливі, що обурює:

 

 

5. Аналіз стійкості системи. Визначення запасів стійкості

 

5.1 Аналіз стійкості за критерієм Гурвіца

 

Для аналізу стійкості САР частоти обертання приводного електродвигуна стенда для обкатування ДВС скористаємося кожною з отриманих у пункті 4 передатних функцій, з яких треба що характеристичне рівняння системи:

 

 

Для аналізу стійкості скористаємося безпосередньо умовами стійкості для рівняння четвертого ступеня: >0, >0, >0, >0, >0;

Всі коефіцієнти характеристичного рівняння позитивні.

Перевіримо другу умову:

>0

Отриманий результат показує, що система стійка.

 

5.2 Аналіз стійкості за критерієм Найквиста

 

Для визначення стійкості САР умовно розімкнемо систему (місце розмикання показане на Рис. 3 хвилястою лінією):

 

 

Усе ланки розімкнутої системи стійкі, оскільки одна ланка має 2-й порядок, дві ланки - 1-й порядок і коефіцієнти їхніх характеристичних рівнянь позитивні.

Частотна передатна функція розімкнутої системи.

 

 

Підставимо в частотну передатну функцію чисельні значення параметрів.

 

 

Для побудови АФХЧ розімкнутої системи представимо частотну передатну функцію у вигляді:

 

,

 

тоді

 

 

Одержуємо

 

 

Результати розрахунку зводимо в табл. 2.

 

Таблиця 2. Результати розрахунку для побудови АФЧХ.

0 0,005 0,01 0,050,080,10,150,20,60,85 4,93 4,764 1,8950,5390,0684-0,41 -0,5-0,15-0,0870-0,596-1,158-2,954-2,511-2,115-1,32-0,82-0,020,009

5.3 Визначаємо запас стійкості САР

 

Запас стійкості по амплітуді для даної САР =0,82 , по фазі - , що задовольняють рекомендованим величинам запасів стійкості по амплітуді й по фазі.

 

Малюнок 4 АФЧХ розімкнуті системи

 

6. Аналіз залежності статичної помилки системи від зміни керуючого впливу на систему

 

При виконанні такого аналізу використовують передатну функцію системи для помилки по керуючому впливі.

Скористаємося передатною функцією для помилки по керуючому впливі, отриманої в розділі 4 для нашої системи:

 

 

У статистику р звертається в нуль, тому:

 

 

У такий спосіб:

 

 

де К - коефіцієнт передачі розімкну

s