Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Информация - Бухгалтерский учет и аудит

Другие материалы по предмету Бухгалтерский учет и аудит

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьєю основної продукції (товарів) та послуг (зокрема, собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, втрати від неопераційних курсових різниць і від уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій та інші витрати звичайної діяльності).
Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений за даними субрахунка 793 Результат іншої звичайної діяльності, відповідними запасами списується на рахунок 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки).
За даними субрахунка 794 Результат надзвичайних подій визначають прибуток (збиток) від надзвичайних подій. На кредит цього субрахунка в кореспонденції з дебетом рахунка 75 Надзвичайні доходи списують доходи, одержані від надзвичайних подій (суми відшкодованих збитків від надзвичайних подій), а на дебет (у кореспонденції з кредитом рахунка 99 Надзвичайні витрати) втрати від надзвичайних подій (втрати від стихійного лиха, техногенних катастроф, аварій, пожежі тощо).
Сальдо субрахунка 794 Результат надзвичайних подій наприкінці звітного періоду списують відповідним записами на рахунок 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки).

Таким чином на рахунку 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) формуються фінансові результати від усіх видів діяльності підприємства за звітний період основної діяльності, фінансових операцій та надзвичайних подій.(Див. Табл.2).[6,с.87].

 

 

 

 

Таблиця 2

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів, використання прибуткуНазва операціїДебетКредитСписані на фінансові результати діяльності:7079- доход від реалізації (готової, товарів, робот, послуг) -інший операційний доход7179 -доход від участі в капіталі7279 -інші фінансові доходи7379 -інші доходи7479 -надзвичайні доходи7579Списані на фінансові результати витрати діяльності:7990 -собівартість реалізації(готової продукції, товарів, робот, послуг) -адміністративні витрати 7992 -витрати на збут7993 -інші витрати операційної діяльності7994 -фінансові втрати7995 -втрати від участі в капіталі7996 -інші втрати7997 -надзвичайні втрати7999Відображено суму податку на прибуток9864Списана в кінці року на фінансові результати сума податку на прибуток7998Визначен та списан чистий фінансовий результат діяльності підприємства:79441 -у сумі отриманого пприбутку -у сумі збитку44179Відображено використання прибутку, отриманого підприємством:44340 -на збільшення статутного капіталу -на створювання резервного капіталу44343 -нарахування дивидендів з акцій та іншим виплатам учасників44367Списано в кінці року використаний прибуток на зменшення нерозподіленого прибутку441443Списанонепокриті збитки:441442 - за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства -за рахунок засобів резервного капіталу43442

 

Для контролю за фінансовими результатами від звичайної діяльності підприємства та аналізу цих результатів, крім узагальнених на синтетичних рахунках 70 "Доходи від реалізації", 90 "Собівартість реалізації", 74 "Інші доходи" та на інших рахунках даних, необхідні, деталізовані дані про фінансові результати діяльності підприємства. Такі деталізовані дані можна отримати лише з належно, раціонально організованого аналітичного обліку фінансових результатів.

З переходом на бухгалтерський облік за новими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, розробленими на основі міжнародних стандартів, та на новий План рахунків аналітичний облік фінансових результатів особливо необхідний для складання Звіту про фінансові результати. Більше того, можна стверджувати, що без належно, раціонально організованого аналітичного обліку фінансових результатів практично не можливе складання обєктивного Звіту про фінансові результати.

Завдання раціональної організації аналітичного обліку фінансових результатів на кожному підприємстві в тому, щоб відповідно до Положення (стандарту) 3 “Звіт про фінансові результати” та статей цього звіту на аналітичних рахунках фінансових результатів протягом року наростаючим підсумком з початку року в розрізі звітних статей накопичувались дані про доходи та витрати підприємства, необхідні як для контролю та аналізу, так і для складання Звіту про фінансові результати. Отже, аналітичний облік фінансових результатів повинен бути організований так, щоб за підсумком кожного звітного періоду із аналітичного обліку фінансових результатів можна було взяти підсумкові дані і перенести їх на відповідну статтю Звіту про фінансові результати.

Враховуючи економічний зміст окремих статей звіту, визначають в ньому прибутки або збитки за звітний період.

Виходячи з вище викладених вимог, аналітичний облік фінансових результатів має бути організований на підприємстві з врахуванням специфіки його діяльності, тобто видів операційної (основної) діяльності, іншої та надзвичайної діяльності, і змісту Звіту про фінансові результати. Підприємства, організуючи аналітичний облік фінансових результатів на звітний рік, мусять виходити із переліку та економічного змісту статей Звіту про фінансові результати. Враховуючи зміст окремих статей звіту визначають в ньому прибуток або збиток за звітний період.

Економічний зміст окремих статей Звіту про фінансові результати та порядок визначення

s