Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Информация - Бухгалтерский учет и аудит

Другие материалы по предмету Бухгалтерский учет и аудит

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть3. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

 

Порядок записів в синтетичному обліку, повязаних з відображенням на бухгалтерських рахунках фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, з 2000 року суттєво змінився і ґрунтується на національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та новому Плані рахунків бухгалтерського обліку.

Для узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків передбачено рахунок 79 Фінансові результати, який ведеться за субрахунками:

791 Результат основної діяльності,

792 Результат фінансових операцій,

793 Результат іншої звичайної діяльності,

794 Результат надзвичайних подій.

По кредиту рахунка 79 Фінансові результати та його субрахунків відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, а по дебету суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

По кредиту субрахунка 791 Результат основної діяльності підприємства відображають суму доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та іншої операційної діяльності в кореспонденції з дебетом рахунків: 70 Доходи від реалізації та 71 Інший операційний доход.

На дебет субрахунка 791 Результат основної діяльності наприкінці звітного періоду в порядку закриття рахунків списують:
собівартість реалізованої готової продукції, товарів, послуг (з кредита рахунка 90 Собівартість реалізації);

адміністративні витрати (з кредита рахунка 92 Адміністративні витрати);
витрати на збут (з кредита рахунка 93 Витрати на збут);
належну за даними бухгалтерського обліку суму податку на прибуток від звичайної діяльності (з кредита рахунка 981 Податки на прибуток від звичайної діяльності).

Шляхом порівняння на субрахунку 791 Результат основної діяльності кредитового обороту (загальна сума одержаних доходів від реалізації та інших операційний доход) з дебетовим оборотом (загальна сума операційних витрат з урахуванням суми податку на прибуток від звичайної діяльності) визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від основної діяльності підприємства.

Визначену суму фінансового результату від основної діяльності списують на фінансово-результатний активно-пасивний рахунок 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) записом:
на суму одержаного прибутку:

Д-т рах. 791 Результат основної діяльності

К-т рах. 441 Прибуток нерозподілений;

  1. на суму збитку:

Д-т рах. 442 Непокриті збитки

К-т рах. 791 Результат основної діяльності.

 

Формування фінансових результатів основної діяльності підприємства відображається в системі рахунків.(Див. Схема 1).[22,с.54].

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Формування фінансових результатів.

На кредит субрахунка 792 Результат фінансових операцій наприкінці звітного періоду списують:

а) в кореспонденції з дебетом рахунка 72 Доход від участі в капіталі; доход від участі в капіталі (доход від інвестицій в асоційовані підприємства, в дочірні підприємства, від спільної діяльності);

в кореспонденції з дебетом рахунка 73 Інші фінансові доходи інші фінансові доходи (дивіденди, одержані від інших підприємств; відсотки, одержані за облігаціями чи іншими цінними паперами, інші доходи від фінансових операцій).

На дебет субрахунка 792 Результат фінансових операцій наприкінці звітного періоду списують:

а) в кореспонденції з кредитом рахунка 95 Фінансові витрати фінансові витрати (нараховані відсотки за користування кредитами банків, за договорами кредитування, фінансового лізингу; витрати, повязані з випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів та ін.);
б) в кореспонденції з кредитом рахунка 96 Втрати від участі в капіталі втрати від Інвестицій в асоційовані підприємства, від спільної діяльності, від інвестицій в дочірні підприємства тощо.
Фінансовий результат (прибуток, збиток), визначений за даним субрахунка 792 Результат фінансових операцій (порівнянням кредитового і дебетового обороту), списується відповідними записами на рахунок 44 Нероз поділені прибутки (непокриті збитки).
Субрахунок 793 Результат іншої звичайної діяльності призначений для визначення фінансових результатів іншої звичайної діяльності.
На кредит субрахунка 793 в кореспонденції з дебетом рахунка 74 Інші доходи списують доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, від неопераційної курсової різниці, від безоплатно одержаних активів та від іншої звичайної діяльності (зокрема, від списання кредиторської заборгованості по закінченні строку позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнана доходом, та ін.).

На дебеті субрахунка 793 Результат іншої звичайної діяльності в кореспонденції з кредитом рахунка 97 Інші витрати списують витрати, які виникли в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але які не повязані з виробництвом або реалізаці

s