Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

Контрольная работа - Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьюється) або на фінансові результати (якщо вищезгаданий резерв не створюється) Якщо для списання боргів створеного резерву виявиться недостатньо, залишок боргу відноситься на фінансові результати. При цьому кредитуються рахунки по обліку розрахунків з дебіторами, а дебетуються "Резерв по сумнівних боргах" або "Інші доходи і витрати". В останньому випадку згідно пункту "Витрати організації" списана сума включається у внереалізаційні витрати.

Списання заборгованості можливо в наступних випадках: нереальності стягнення (безнадійні борги); прощання боргу; поступки права вимоги і переклад боргу.

Кожна організація повинна здійснювати контроль над станом дебіторської заборгованості, проводити її облік, а також звірку взаєморозрахунків. При виявленні суми дебіторської заборгованості її потрібно предявити боржнику і витребувати її. Якщо протягом терміну позовної давності сума дебіторської заборгованості не стягнута або боржник ліквідований, то організація проводить списання дебіторської заборгованості.

Організація може створити резерв по сумнівних боргах, чекаючи відновлення платоспроможності дебітором. Так, сумнівним боргом признається будь-яка заборгованість перед платником податків, яка виникла у звязку з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у випадку, якщо ця заборгованість не погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена заставою, поручительством, банківською гарантією.

Резерв сумнівних боргів розраховується лише для тієї частини дебіторської заборгованості, щодо якої виконуються одночасно такі умови:

а) заборгованість є фінансовим активом, тобто виникла внаслідок звичайної господарської діяльності (до цієї категорії не входять набута заборгованість і заборгованість, призначена для продажу);

б) заборгованість є поточною дебіторською заборгованістю. Для довгострокової заборгованості резерв не розраховується, це випливає з форми балансу, в якій рядок 162 Резерв сумнівних боргів зменшує суму рядка 160 Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, яка включається до складу оборотних активів у розділі 2 активу балансу, тоді як сума довгострокової дебіторської заборгованості відображається у першому розділі активу в рядку 050;

в) заборгованість не віднесена до безнадійної.

Механізм розрахунку суми резерву викладено в п. 8 і 9 П(С)БО 10, а приклад наведено в додатку до цього Положення. Отже, сума резерву сумнівних боргів визначається за одним із двох методів:

або за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості,

або за методом застосування коефіцієнта сумнівності.

Метод абсолютної суми сумнівної заборгованості

Стахановський вагонобудівний завод використовує для розрахунку резерву сумнівних боргів.

При застосуванні цього методу резерв визначається шляхом оцінки платоспроможності окремих дебіторів. Тобто підприємство аналізує поточну дебіторську заборгованість на предмет виявлення сум сумнівної заборгованості, після чого на загальну суму виявленої сумнівної заборгованості створює резерв та відображає це в своєму обліку.

Створення резерву за таким методом наведено в прикладі 4 додатка до П(С)БО 10. Використання цього методу виправдане в тому випадку, коли у підприємства є порівняно невелика кількість дебіторів та інформація про можливе непогашення ними наявної заборгованості (наприклад, порушення справи про банкрутство, періодичне невиконання інших зобовязань, офіційне оприлюднення даних про неплатоспроможність дебітора тощо).

Приклад 1. За даними аналітичного обліку станом на 31.06.2009 р. на підприємстві обліковується дебіторська заборгованості на загальну суму 100000,00 грн. У таблиці 1 наведена інформація про дебіторську заборгованість підприємства за окремими дебіторами.

 

Таблиця 1 Дебіторська заборгованість за окремими дебіторами

Назва контрагентаСума поточної дебіторської заборгованостіУ тому числі сумнівна заборгованістьКП Екотранс50000,00ВАТ Аналітик-регістр15000,00ПП Зоря35000,0035000,00Усього100000,0035000,00

Крім того, відомо, що стосовно дебітора 3 порушено справу про банкрутство.

На підставі аналізу заборгованості зроблено висновок, що підприємству на кінець II кварталу 2009 р. потрібно створити резерв у сумі 35000,00 грн.

Література

 

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” №996-XVI : за станом на 1 грудня 2008 р. / Верховна Рада України Офіц. вид. К. : Парламентське видавництво, 2008. 8 с.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" : за станом на 1 грудня 2008 р. / Кабінет міністрів України Офіц. вид. К. : Міністерство фінансів України, 2008. 12 с.

3. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: У 2-х частинах. Навч. посіб. для студентів вищих навч. закл. / Бутинець Ф.Ф., Іванов С. К. 7-е вид., перероб. і доп. Житомир: ПП "Рута", 2009. 512 с.

4. Безуглий А.Н. Вплив амортизаційної політики на прибутки і доходи бюджету / А. Н. Безуглий // Фінанси України. 2008 . №4. С. 44-56.

5. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. - Житомир: ПП "Рута", 2010. 224 с.

s