Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

Контрольная работа - Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету Менеджмент

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьї своєчасної (у визначені терміни) оплати то така заборгованість вважається сумнівною.

Згідно з принципом обачності на момент визнання доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг підприємство повинно визнати можливі втрати від неповернення частини боргів покупцями. Для цього необхідно нараховувати резерв сумнівних боргів. Основне призначення такого резерву - "амортизувати" той негативний вплив, що здійснює на фінансове становище підприємства списання безнадійної дебіторської заборгованості, на яку цілком може перетвориться сумнівна заборгованість.

Що стосується обліку в цілому, то на досліджуваному мною підприємстві господарські операції відображаються в бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування.

Записи в облікових регістрах проводять на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Первинні документи складаються в момент проведення кожної господарської операції, або якщо це можливо, то безпосередньо після її завершення. Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України.

Синтетичний і аналітичний облік операцій ведеться згідно з законодавством України. Бухгалтер завжди вчасно подає первинні документи головному бухгалтеру, який в свою чергу перевіряє правильність заповнення, відповідність записів в документах с записами на рахунка синтетичного і аналітичного обліку. На досліджуваному підприємстві внутрішнього аудиту не проводиться. Його замінює інвентаризація розрахунків та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Обовязковість проведення інвентаризації розрахунків з покупцями та замовниками, постачальниками та підрядчиками передбачено Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.94 р. № 69 (зі змінами та доповненнями), з метою підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності. Загальний порядок проведення інвентаризації розрахунків викладено в пп. 11.11 п. 11 цієї Інструкції:

1) усім дебіторам підприємства-кредитори передають виписки про їхню заборгованість, які предявляються інвентаризаційній комісії для підтвердження реальності такої заборгованості. Дебітори зобовязані протягом 10 днів від дня одержання виписки підтвердити заборгованість або заявити заперечення;

2) на суми заборгованості постачальників з невідфактурованих поставок бухгалтерія повинна вимагати від постачальників розрахунково-платіжні документи. Постачальники зобовязані надати такі документи або повідомити про причини їхнього ненадання чи про відсутність такої заборгованості;

3) на рахунках обліку розрахунків з покупцями та замовниками, постачальниками та підрядчиками, іншими дебіторами і кредиторами повинні залишатися лише узгоджені суми.

У виняткових випадках, коли до закінчення звітного періоду розбіжності не усунуті або залишилися незясованими, розрахунки з дебіторами і кредиторами відображаються кожною стороною у своєму балансі в сумах, що випливають із записів бухгалтерського обліку, і визнаються нею правильними.

На ВАТ СВЗ інвентаризація дебіторської заборгованості проводиться обовязково раз на рік, та при звільненні торгівельного представника, що є матеріально-відповідальною особою та має право отримувати від покупця готівкові кошти в оплату раніше купленого товару. Інвентаризація проводиться згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів і розрахунків. Досліджуване підприємство використовує для обліку програмне забезпечення 1С:Підприємство, що дозволяє уникати різного виду помилок при здійсненні обліку операцій.

Отже, таким чином, ми можемо зробити висновок, що дебіторська заборгованість, яка виникає між підприємствами негативно впливає як на розвиток підприємства, також дане явище, як економічна категорія спричиняє негативний вплив на розвиток економіки країни в цілому: по перше, вона спричиняє кризу неплатежів, що зменшує оборотність грошових коштів; по друге дебіторська заборгованість завдає значних втрат для державного бюджету, у вигляді скорочення різноманітних платежів та податків, тощо. На підприємстві склалася несприятлива ситуація стосовно повернення дебіторської заборгованості на кінець 2009 року, її сума дуже велика. Розвязок ситуації, яка склалася на підприємстві, сприяла б економічному зростанню. В український нормативній базі достатньо врегульовані питання що до сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості, а також питань, що виникають з приводу її оподаткування. Прискорити погашення дебіторської заборгованості на досліджуваному підприємстві можна шляхом ознайомлення з фінансовим станом покупця, застосування попередньої оплати (або хоча б скоротити термін відстрочки платежу на скільки це можливо);застосування вексельної форми оплати (яка на вагонобудівному заводі присутня).

Розрахунок резерву сумнівних боргів на ВАТ СВЗ 2009 року

Дебіторська заборгованість з минулими термінами позовної давності і інші борги нереальні для стягнення списуються за рахунок резерву по сумнівних боргах (якщо він створ

s