Синтез схеми ПЛІС для інвертора

Курсовой проект - Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету Компьютеры, программирование

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьrr_carry,curr_zero,curr_ir)

BEGIN

-- set the default values for these signals to avoid synthesis

-- of implied latches

sel_data_ram <= 0;

read <= 0;

write <= 0;

ld_ir <= 0;

ld_ir_lsn <= 0;

inc_pc <= 0;

jump_pc <= 0;

alu_op <= "000";

CASE curr_st IS

WHEN FETCH =>

-- fetch an instruction from external RAM

sel_data_ram <= 0; -- select the instruction RAM

read <= 1; -- read from the RAM

ld_ir <= 1;-- load the instruction

-- register with the opcode

inc_pc <= 1; -- increment the PC

-- to the next instruction

next_st <= DECODE; -- then decode the

-- instruction that was just loaded

WHEN DECODE =>

-- decode the instruction. Actually, this state is used to

-- read a direct-address operand from the data section of the

-- external RAM and store it in the lower 4 bits of the IR.

IF curr_ir(7 DOWNTO 4)=LOAD_DIR THEN

sel_data_ram <= 1;

read <= 1;

ld_ir_lsn <= 1;

END IF;

IF curr_ir(7 DOWNTO 4)=ADD_DIR THEN

sel_data_ram <= 1;

read <= 1;

ld_ir_lsn <= 1;

END IF;

IF curr_ir(7 DOWNTO 4)=XOR_DIR THEN

sel_data_ram <= 1;

read <= 1;

ld_ir_lsn <= 1;

END IF;

IF curr_ir(7 DOWNTO 4)=TEST_DIR THEN

sel_data_ram <= 1;

read <= 1;

ld_ir_lsn <= 1;

END IF;

next_st <= EXECUTE;-- then execute the instruction

WHEN EXECUTE =>

-- execute the instruction.

IF curr_ir=CLEAR_C THEN

alu_op <= CLR_CARRY_OP;-- clear the carry flag

END IF;

IF curr_ir=SET_C THEN

alu_op <= SET_CARRY_OP;-- set the carry flag

END IF;

IF curr_ir=SKIP_C THEN-- skip the next instruction

inc_pc <= curr_carry; -- if the carry flag is set

END IF;

IF curr_ir=SKIP_Z THEN-- skip the next instruction

inc_pc <= curr_zero; -- if the zero flag is set

END IF;

IF curr_ir(7 DOWNTO 4)=LOAD_IMM THEN

-- load the ACC with immediate

alu_op <= PASS_OP;

-- data from the lower 4 bits of IR

END IF;

IF curr_ir(7 DOWNTO 4)=ADD_IMM THEN

-- add the lower 4 bits of the

alu_op <= ADD_OP;-- IR to the ACC

END IF;

IF curr_ir(7)=JUMP THEN

-- jump to the address stored in the

jump_pc <= 1;

-- lower 7 bits of the IR

END IF;

IF curr_ir(7 DOWNTO 4)=STORE_DIR THEN

-- write the ACC to RAM

sel_data_ram <= 1;

write <= 1;

END IF;

IF curr_ir(7 DOWNTO 4)=LOAD_DIR THEN

-- load the ACC with the

alu_op <= PASS_OP;

-- data read from RAM in the previous cycle

END IF;

IF curr_ir(7 DOWNTO 4)=ADD_DIR THEN

-- add the data read from RAM in

alu_op <= ADD_OP;

-- the previous cycle to the ACC

END IF;

IF curr_ir(7 DOWNTO 4)=XOR_DIR THEN

-- XOR the data read from RAM in

alu_op <= XOR_OP;

-- the previous cycle to the ACC

END IF;

IF curr_ir(7 DOWNTO 4)=TEST_DIR THEN

-- mask the ACC with the value

alu_op <= AND_OP;

-- read from RAM in the previous cycle and

END IF;

-- set the zero flag if all the bits are zero

next_st <= FETCH;

-- execution complete, so go fetch another instruction

WHEN others =>

END CASE;

END PROCESS;

-- this process makes the next value of all these signals into the

-- current value on the rising clock edge

PROCESS (clk,reset)

BEGIN

-- asynchronously reset the state of the GNOME microcomputer

IF reset=1 THEN

curr_st <= FETCH;-- start by fetching instructions

curr_pc <= "0000000";-- start at beginning of instruction RAM

curr_ir <= "00000000";

curr_acc <= "0000";-- clear accumulator

curr_carry <= 0; -- clear carry flag

curr_zero <= 0; -- clear zero flag

-- otherwise, update state on the rising clock edge

ELSIF (clkevent AND clk=1) THEN

curr_st <= next_st;

curr_pc <= next_pc;

curr_ir <= next_ir;

curr_acc <= next_acc;

curr_carry <= next_carry;

curr_zero <= next_zero;

END IF;

END PROCESS;

END gnome_arch;

В відповідному розділі записки потрібно подати:

-текст моделі з коментарями державною мовою;

-побудовану на основі VHDL моделі структурну схему процесора (це можна зробити за допомогою утиліти RTL schematic Viewer, що містить САПР WebPack);

-додаткові (поза коментарями) розяснення щодо семантики VHDL моделі;

-витяги з протоколів синтезу, імплементування, програмування, діаграму часового симулювання поведінки процесора як окремого проекту.

Розробка VHDL моделі памяті даних

Модель памяті даних складено так, аби VHDL синтезатор за стилем написання винайшов, що її треба реалізувати на вбудованих до цільової ПЛІС елементах RAM. Це покращує реалізацію проекту. Існує варіант прямого запису в тексті моделі бібліотечних посилань на вбудовані елементи. Проте така модель набуває рис непересувної, хоча і ефективної моделі низького рівня. Це не завжди є бажаним. Подамо текст моделі памяті даних.

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity ram is

port (clk : in std_logic;

oe : in std_logic;

we : in std_logic;

sel_ram : in std_logic;

address : in std_logic_vector(6 downto 0);

data : inout std_logic_vector(7 downto 0));

end ram;

architecture syn of ram is

type ram_type is array (15 downto 0)of std_logic_vector (3 downto 0);

signal RAM : ram_type;

begin

process (clk)

begin

if (clkevent and clk = 1) then

if ((sel_ram = 1)and (oe=1)and (we=0)) then

RAM(conv_integer(address(3 downto 0))) <= data (3 downto 0);

end if;

end if;

end process;

data <= "0000"&amp; RAM(conv_integer(address(3 downto 0)))

when ((sel_ram=1) and (oe=0) and (we=1)) else

"ZZZZZZZZ";

end syn;

В відповідному розділі пояснювальної записки потрібно подати:

-текст моделі з коментарями державною мовою;

-побудовану на основі VHDL моделі структурну схему памяті;

-додаткові розяснення щодо семантики VHDL кодів;

-витяги з протоколів синтезу, імплементування, програмування і часову діаграму симулювання памяті даних як окремого проекту.

 

Розробка VHDL моделі памяті програм

Подамо VHDL модель постійної (так нам зручно) памяті програм. Ця память містить машинні коди тестової програми. За допомогою цієї моделі ми вбудовуємо програму до компютера. Ясно, що зміна програми вимагатиме пересинтезу і переімплементування проекту.

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity rom is

port (

sel_ram : in std_logic;

oe : in std_logic;

ADDR : in std_logic_vector (6 downto 0);

DATA : inout STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));

end rom;

architecture XILINX of rom is

subtype ROM_WORD is STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);

type ROM_TABLE is array (0 to 19) of ROM_WORD;

constant ROM: ROM_TABLE := ROM_TABLE (

ROM_WORD (x"18"), -- start of test program

ROM_WORD (x"30"),

ROM_WORD (x"14"),

ROM_WORD (x"31"),

ROM_WORD (x"19"),

ROM_WORD (x"32"),

ROM_WORD (x"12"),

ROM_WORD (x"33"),

 

ROM_WORD (x"00"),

ROM_WORD (x"40"),

ROM_WORD (x"52"),

ROM_WORD (x"34"),

ROM_WORD (x"41&qu

s