Синонімія сучасної німецької мови

Курсовой проект - Иностранные языки

Другие курсовые по предмету Иностранные языки

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьаза-референта. Встановлено, що контекстуальні синоніми-іменники реалізують у художньому тексті такі стилістичні фігури, як:

1. Висхідна градація: Was Manuel bei seiner eben noch wildfremden Nachbarin freisetzte, sei ein Lachsturm [сміхова буря] gewesen, eine Lachkatastrophe [сміхокатастрофа], eine Lachverheerung [сміхоспустошення] [23, c.50];

2. Низхідна градація: Cotta, ein Wanderer [мандрівник], ein Kriechtier [плазун], ein Insekt [комаха], ein dunkler, beweglicher Punkt [цятка], der sich im Chaos verlor [6, c.23];

3. Ампліфікація: Ich sah auf seine weien Arme und die Adern [вени], die unter der durchscheinenden Haut hervortraten, blaue Strnge [мотузки], in denen man Pochen des Pulses sehen konnte [2, c.29].

Вживання контекстуальних синонімів-іменників сприяє адекватному розумінню адресатом змісту повідомлення. Імпліцитна характеристика стає однією з головних форм представлення обєкта. Наприклад: Die Obdachlosen, die nicht in den fr sie vorgesehenen Heimen schlafen […]. Die Nhe eines Heims fr diese Rastlosen, Berber, >>BombenlegerBombenleger<< за рахунок графічного виділення, яскравої експресивності внаслідок новизни поєднання словотвірних елементів. Контекстуальний синонім Berber передає негативне ставлення автора до позначуваного в контексті завдяки імпліцитним конотаціям.

Прагматично спрямований емотивний компонент значення контекстуального синоніма-іменника викликає переживання адресатом емоційних реакцій, відповідних до комунікативних намірів мовця, оскільки поєднання семантичної інформації з емотивною дозволяє йому досягнути перлокутивного ефекту. Наприклад: Wie vielseitig ist dagegen der Synonymenvorrat fr Frauen. Da gibt es Damen, Ladys, Kniginnen, Schnecken, Schnallen, Schlampen, Flittchen, Bienen oder wie der Martin immer sagt, Nattern, Blitznattern und Gewitternattern. Und noch viel mehr [5, c.45]. Контекстуальні синоніми Schnecken домосідки, Schnallen хвойди, Schlampen нечепури, Flittchen гультяйки, Bienen красунечки, Nattern зміюки, Blitznattern блискавичні зміюки, Gewitternattern гримучі зміюки, які в словникових визначеннях належать до неформальної сфери спілкування, є вербальними сигналами, що активізують емотивну прагматику контекстуального синоніма Frauen жінки із стилістично нейтральним мовним значенням.

Позитивність чи негативність оцінного або емотивного значення контекстуальних синонімів визначається інтенційним аспектом висловлення. Контекстуальні синоніми здатні модифікувати ілокутивну силу висловлення в бік її посилення або послаблення та водночас слугують її контекстуальними індикаторами. Інтенсифікація ілокутивної сили висловлення повязана зі свідомим або несвідомим наміром мовця виразити свій не нейтральний позитивний або негативний емоційний стан, посилити виразність і категоричність думки, а також може вказувати на неформальну тональність ситуації спілкування та на ставлення мовця до адресата. Наприклад: >>Aber du hast berhaupt keine schnen Hnde! Findest du?<< Ja. Das sind Krallen [7, c.32]. Інтенсивність вираження роздратування мовця, повязаного безпосередньо з адресатом, посилюється за допомогою лексичного інтенсифікатора прагматичного значення слова Krallen кігті (контекстуального синоніма слова Hnde руки), використання якого в даній ситуації спілкування свідчить про небажання мовця стримувати свої емоції в присутності адресата.

Експресивне значення контекстуальних синонімів виникає внаслідок взаємодії загального комунікативного наміру мовця і мовних засобів експресивності. Експресивність контекстуальних синонімів-іменників із конотативними компонентами полягає в їхній ненейтральності відносно оцінних та емоційних шкал. Контекстуальні синоніми авторські інновації несуть великий заряд експресивної інформації, яка мотивує подальші когнітивні зусилля адресата. Наприклад: Rtselhaft, sagte Brant nach einer langen Pause, und das war alles nach zwei Jahren Liebe, Sexus-Nexus? [3, c.74]. Контекстуальні синоніми Liebe кохання та Sexus-Nexus інтимні стосунки є непередбачуваними на фоні стилістично нейтрального контексту, тому здатні посилити ілокутивну силу висловлення.

Наведений далі контекст містить пресупозицію я не той, ким мене вважають, а прагматична інтенція мовця полягає в тому, щоб переконати в цьому співрозмовника: Sie will mich wie irgendeinen kleinen Morder vor Gericht bringen, sie will den ffentlichen Nachweis fhren, da ich nichts weiter bin als irgendein Krimineller, weil ich nur dann aus dem Gedchtnis der Leute gelscht werden kann, wenn man nachweist, da ich ein Krimineller bin, ganz einfach ein Krimineller

s