Синонімія сучасної німецької мови

Курсовой проект - Иностранные языки

Другие курсовые по предмету Иностранные языки

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьедача інформації, яку вони несуть

 

2.1 Склад синонімічного ряду

 

Членами синонімічного ряду можуть бути як слова, так і словосполучення. Останні можуть іноді виступати як індиферентний синонім. Наприклад:

fremd werden ставати чужим.

fremd werden entfremdet sein sich entfremden.

Розташування синонімів в синонімічному ряду визначається, як правило, приналежністю слова до певного стилю мови. В цьому випадку синоніми розташовуються в такій послідовності: індиферентний синонім, потім інші стилістично нейтральні синоніми, потім синоніми, що відносяться до книжкової мови, і, нарешті, слова розмовної мови. Наприклад:

Betragen складати (певна кількість);

betragen ausmachen sich belaufen machen.

Багато синонімів, особливо ті, що мають ознаку, властивість, якість тощо, утворюють синонімічні ряди, що виражають якусь ієрархічну залежність членів ряду. У такому разі синоніми наводяться в порядку зростання ознаки або інтенсивності дії, причому стилістична характеристика синонімів наочно представлена різними шрифтами у той же спосіб, що і у попередньому випадку. Такому ряду дається загальна характеристика, в якій порядок проходження синонімів спеціально обумовлюється. Наприклад:

Freudig радісний; zufrieden vergngt heiter froh freudig heidenfroh glcklich berglcklich selig glckselig verklrt. Синоніми даного ряду розташовані за ступенем зростання виразної ознаки.

Синоніми, які утворюють синонімічний ряд, належать до однієї і тієї ж частини мови. Це, проте, не виключає граматичних відмінностей між ними. Зокрема, в одній словниковій статті можуть бути обєднані слова і словосполучення, виступаючі як прикметник, так і прислівник. Наприклад:

bald скоро; bald in Zukunft zuknftig umsonst vergebens vergeblich.

У синонімічних рядах дієслів і прикметників при ілюстрації вживання допускалися приклади, які включали субстантивовані слова, якщо останні зберігають і добре передають семантичні особливості початкового слова. Наприклад:

Nachsinnen високий, глибокий = nachdenken… sie schwieg in tiefem Nachsinnen Вона мовчала, занурившись в глибокі роздуми.

Похідні слова включаються в словник лише у тому випадку, коли вони відрізняються від початкового слова не тільки своїм лексико-граматичним значенням, а утворюють синонімічний ряд, не співпадаючий по складу з початковим словом. Наприклад, ряд початкового іменника:

Laune примха, каприз; die Laune die Schrulle die Marotte der Tick die Grille die Mucke значно відрізняється по своєму складу від ряду похідного прикметника: launenhaft непостійний, капризний; launenhaft launisch kaprizis unberechenbar grillenhaft wetterwendisch.

 

2.2 Контекстуальні синоніми-іменники та інформація, яку вони передають

 

Контекстуальні синоніми-іменники можуть виступати як:

1. Засоби реалізації позитивної оцінки наростання ступеня негативності оцінки: Аls wir im Refektorium standen, kam der Kater [кіт] herein […] ein gelbes Riesenvieh [величезний звір]. Ich kann diese gelbe Sorte Katzen [цих рудих кішок] nicht leiden [1, c.21];

2. Поєднання позитивної й негативної оцінки в межах одного оцінного контексту (біполярна оцінна структура): In dem Karton war ein russischer Computer [компютер], den Noah schon beim Besteigen der Arche als veraltet zurckgewiesen htte. Der Botaniker fuhr das Gert [прилад] auf einem Kofferkuli, Rogler sttzte es seitwrts ab. Und beinahe htten die beiden gar nicht in New York einreisen drfen, weil die amerikanischen Zllner glaubten, das sei eine sowjetische Deschiffriermaschine [дешифрувальна машина]. Erst langsam begriffen sie, da es sich um einen russischen Laptop handelte. Rogler […] hatte guten Humor […], wie er das erzhlte […] wie diese Fernsehrobbe [телеящик] wir konnten uns nicht halten vor Lachen [8, c.67].

Дослідження контекстуальних синонімів-іменників як засобів створення емоційного змісту тексту виявило, що їхній емоційний потенціал має різні витоки, а саме:

1) емоційний стан субєкта, що вживає контекстуальні синоніми;

2) конотемна структура самих контекстуальних синонімів;

3) асоціативні звязки, на основі яких виникають контекстуальні синоніми.

Контекстуальні синоніми-іменники інтенсифікують або деінтенсифікують емоційний зміст тексту за рахунок явища лексичної атракції, тобто інтенсивного вживання емотивно забарвлених номінативних одиниць у межах одного невеликого контексту. Так, в наступному фрагменті художнього твору контекстуальні синоніми передають інформацію про байдуже ставлення автора до особи, про яку йдеться, утворюючи своєрідну шкалу, за якою простежується спад інтенсивності негативних емоцій. Наприклад: Auf meiner privaten Skala der Desaster, der Katastrophen, der Debakel, der Kalamitten, der Konfusionen der Schlamassel, der Fatalitten, der Niederlagen und der Migeschicke nehmen die Unannehmlichkeiten der Reise mit Brant keine besonders prominente Stellung ein [3, c.70]. Оскільки емоції є афективними реакціями людини на те, що відбувається у світі, можна припустити, що назви подій більш глобального характеру (Desaster стихійні лиха, Katastrophen катастрофи, Debakel крахи, Kalamitten біди), які асоціюються з більш серйозними негативними наслідками для самого мовця або для інших людей, мають інтенсивнішу негативно-емотивну конотацію, аніж назви з менш конкретною або найзагальнішою денотативною співвіднесеністю, такі, як Migeschicke невдачі або Unannehmlichkeiten неприємності.

Стилістичне значення контекстуальних синонімів-іменників формується на основі потенційних можливостей. Їхній стилістичний потенціал реалізується в здатності розкладати єдність обр

s