Синонимия и антонимия в поэзии

Информация - Разное

Другие материалы по предмету Разное

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьатова є вживання трьох і більше синонімічних слів у СР. Часто поет вплітає в тканину твору декілька таких СР.

Поетичному мовленню І.Муратова властивий високий ступінь антонімічності лексичних засобів, оскільки антоніми як засіб експресивного вираження почуттів і думок відбивають своєрідність психічного складу поета.

За семантикою й граматичними ознаками в поезії І.Муратова домінують антоніми, що виражають градуальну якісну протилежність і протилежність координаційних понять. Серед них привертають увагу антоніми, що входять до семантичної групи на позначення психічних якостей людини.

Оцінюючи стилістичні особливості вживання антонімів, слід відзначити, що поет надає перевагу тим, які найяскравіше відображають контрастні смислові відношення протиставлення, конюнкцію, дизюнкцію. Найуживанішим художнім засобом протиставлення у поетичному мовленні І.Муратова є антитеза, яка завжди у поета супроводжується експресивним компонентом.

Динамізм особистості письменника знаходить виявлення і в способах використовування антонімів. Для підкреслення, посилення протиставлення поет вводить у текст три і більше антонімічні опозиції, цим самим створюючи ампліфікаційні ряди.

Уживання синонімічно-антонімічних блоків для вираження чи зняття концептуальної напруги одна із характерних ознак поетичного мовлення І.Муратова.

Таким чином, можна підсумувати, що висока частотність синонімічних та антонімічних мовностилістичних засобів у мові поезії І.Муратова, які надають можливість розкрити всю глибину й діалектичну єдність контрастивних думок, є проявом могутнього темпераменту поета.

Список проаналізованих джерел

 1. Муратов І. Вибрані поезії: У 2-х томах. К.: Дніпро, 1972. 385 с.
 2. Муратов І. Надвечірні птахи. Вірші 1967-1968 років. К.: Радян. письменник, 1969. 253 с.
 3. Муратов І. Поезії. К.: Радян. письменник, 1980. 286 с.
 4. Муратов І. Твори: У 4-х томах. Т.І. К.: Дніпро, 1982. 415 с.

 

 

Бібліографія

 1. Апресян Ю.Д. Английские синонимы и синонимический словарь // Англо-русский синонимический словарь. М.: Русский язык, 1988. С.500-543.
 2. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том І. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.: Школа "Языки русской культуры". Издательская фирма "Восточная литература" РАН, 1995. 472с.
 3. Апресян Ю.Д. К проблеме синонима // Вопросы языкознания. 1957. №6. С.67-74.
 4. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.: Наука, 1974. 367с.
 5. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка (стилистика декодирования). Л.: Просвещение, 1973. 303с.
 6. Ахманова О.С., Натан Л.Н., Полторацкий А.И., Фатющенко В.Н. О принципах и методах лингвостилистического исследования. М., 1966. С.7-8.
 7. Баженов Н.М. Современный русский литературный язык. К.: Рад. школа, 1954. С.85-93.
 8. Балли Ш. Французская стилистика. М.: Изд-во иностр. л-ра, 1961. 394с.
 9. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Прогресс, 1965. 404 с.
 10. Бережан С.Г. Семантическая эквивалентность лексических единиц. Кишинев: Штиинца, 1973. 372с.
 11. Бертагаев Т.А., Зимин В.И. О синонимии фразеологических словосочетаний в современном русском языке // Русс. язык в школе. 1960. №3. С.5-6.
 12. Білодід І.К. Про порівняльну стилістику східнословянських мов // Теоретичні проблеми лінгв. стилістики. К.: Наукова думка, 1972. С.3-21.
 13. Блумфилд Л. Язык. Перевод с английского. М.: Прогресс, 1968. 607с.
 14. Брюгген В. На передньому краї // Прапор. 1972. №7. С.91-101.
 15. Брюгген В. Ворог байдужість // Звичайний хліб мистецтва. Літературно-критичні статті. К.: Радян. письм., 1969. С.189-200.
 16. Будагов Р.А. Введение в науку о языке. М.: Просвещение, 1965. 492с.
 17. Булаховский Л.А. Введение в языкознание. Часть ІІ. М.: Учпедгиз, 1953. С.44-45.
 18. Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. К.: Рад. школа, 1955. 307с.
 19. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. М.: Высшая школа., 1990. 175с.
 20. Ващенко В.С. Про становлення й самовизначення лінгвостилістики як науки// Українська народна лексика. Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетров. ун-ту, 1973. С.129-135.
 21. Ващенко В.С. Стилістичні явища в українській мові. Харків, 1958.
 22. Ващенко В.С. Українська семасіологія: Типологія лексичних значень. Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетров. ун-ту, 1981. 68с.
 23. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. 2-е издание, испр. и доп. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 1982. С.7-8.
 24. Введенская Л.А. Словарь антонимов русского языка. Ростов: Изд-во Ростов. ун-та, 1971. 166с.
 25. Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики // Вопросы языкознания. 1955. №1. С.60-87.
 26. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове . М.: Высшая школа, 1972. 614с.
 27. Винокур Т.Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. М., 1980. С.57-64.
 28. Винокур Т.Г. Избранные работы по русскому языку . М.: Учпедгиз, 1959. С.391- 403.
 29. Винокур Т.Г. Синонимия и контекст // Вопросы культуры речи. М., 1964. Вып.5. С.21.
 30. Выготский Л.С. Мышление и речь // Избранные психологические произведения. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956.
 31. Вишенська Н. Мудрість серця // Вітчизна. 1965. №2. С.210-211.
 32. Галич О. "І не спинюсь, аж поки серцем стихну" // Українська мова і література в школі. 1990. №9. С.89-92.
 33. Галкина-Федорук Е.М. Современный русский язык. Лексика. М.: Учпедгиз, 1954. С. 136-140.
 34. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. Издание 2. М.: Учпедгиз, 1955. С.343-344.
 35. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. Издание третье. М.: Просвещение, 1965. 407с.
 36. Гельблу Я.И. Способы выражения антонимичности в современном не

s