Синонимия и антонимия в поэзии

Информация - Разное

Другие материалы по предмету Разное

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьлова переллюсь перехлюпну відрізняються тим, що значення слова переллюсь позбавлене емоціонального компонента або, як говорять, його значення є емоційно нейтральним, а смислові слова перехлюпну, яке є розмовним і більш інтимізуючим, властивий додатковий відтінок позитивного почуття та приємна звукова асоціація з хлюпанням води. У такому разі відбувається синонімічне “зараження” або синонімічна “індукція” значень слів на рівні емоціональних компонентів, тобто нейтральне слово, вживаючись поряд з емоційно забарвленим синонімом, теж набуває емоціонального значення.

Такий же спосіб поєднання слів спостерігаємо у наступній синонімічній парі: “Як же мені стрінуть вас, дужих та здорових?” (183). У парі синонімів дужий здоровий перше слово (дужий) має відтінок піднесеності, що індукується на другий синонім (здоровий) і цим надає піднесеного звучання усьому текстові.

Для вираження позитивних емоцій автор також вдається до творення емоційно наснажених неологізмів, наприклад: "Дивокраю, чаросвіте ж ти мій, Помираю у тривозі німій..." (354). Синоніми чаросвіт дивокрай втілюють у собі позитивний емоціональний компонент, який підкреслюється першою частиною композитів, належність якої до поетичної лексики (диво, чари) підсилює почуття поваги, пошани, любові, властиве словам, що виражають поняття "батьківщина".

Колоритними в поезії І.Муратова є емоціонально-експресивні синоніми, що виражають вищий ступінь ознаки чи інтенсивності дії і супроводжуються певним емоціональним компонентом: "Осінь. А було ж, а цвіло, Шумом яріло, буянням кипіло, Серце розчуливши кожне стебло!" (299). У СР цвіло яріло кипіло важко виявити, у якому з синонімів ознака виражена дужче, важко встановити градацію сили вираження властивості, оскільки вона однаковою мірою виражена в усіх словах. Тільки цвіло виділяється, так би мовити, “нульовою” характеристикою за ступенем виявлення ознаки й емоціональністю: цей синонім є точкою, від якої виміряється інтенсивність дії в усіх інших словах ряду. Наявність синонімів цвіло, яріло, кипіло із високою мірою ознаки дії й емоціональним компонентом дозволяє авторові замінювати їх у тексті, цим самим позбавляючи текст одноманітності. І разом з тим, складаючи смисл і емоціональну наснагу кожного з синонімічних слів, поет створює текст, який передає його пристрасть.

Характерним, як уже відмічалося, для поетичного стилю І.Муратова є поєднання узуальних і метафоричних, метонімічних значень у СР, як-от: “Як розрадно розгадувать вас, міріади людських таємниць, океани надій...” (157), "Цілуються, христосуються. Дзвони Розгойдують повітря повітове" (212). У синонімічних парах міріади океани, цілуються христосуються слова океани, христосуються надають поетичним рядкам піднесеності, урочистості, що підкреслюється у першій парі метафоричним уживанням слів, яке виражає велику кількість, у другій метонімічним перенесенням властивостей з її носія на інший предмет.

Емоціонально-експресивні синоніми з негативним забарвленням. До негативно забарвлених синонімічних слів у поета належать іменникові пари: "Я не рівня вітру штормовому, І мене розколини суворі Та бездонні урвища не кличуть" (31), "Всього зазнає: чорну зливу І згубний шквал свинцю та диму, А їх немудрі переливи У серці вічно берегтиме" (34), "А нагадай ще й гуми вріже Наш “капо”, зрадник із своїх, Що взяв з ворожих рук батіг" (61); а також дієслівні: "Гуде і тяжко стогне мряка, Готуй гранати й автомат" (66), "Я не в претензії до ворогів: Нехай сичать не раз їм дошкулив, Нехай шаліють так їм і належиться ..." (152), "Хурделиця вчорашня втекла й даленіє..., Десь казиться, шаліє в розколинах камінних" (172); рідше зустрічаються прикметникові: "Й полинеш ти у високость, І хрест на все нудне і сіре!" (166).

Серед негативно забарвленої емоційної лексики у І.Муратова виділяються слова, емоціональний компонент яких повязаний або з сутністю самого явища, або з його оцінкою. На принципову різницю між цими типами емоційно-експресивних синонімів вказували мовознавці Д.М.Шмельов, К.Ф.Петрищева, М.М.Баженов, О.М.Галкіна-Федорук, В.І.Петровський. Так, К.Ф.Петрищева відмічала: "Оціночні слова принципово відмінні від слів, котрі лише називають явища.., не включаючи у себе інформації про оцінку цих явищ" [Петрищева, 1965, 51].

Розгляньмо спершу СР, що включають слова, лексичні значення яких містять негативну оцінку явищ. Негативні емоції викликає текст, у якому взаємодіють негативно забарвлені лексичні значення слів іменникового та прикметникового СР: "Мов ті потворні близнюки, Химерні чорні слизняки, Як твань болотна" (57). З наведеного фрагмента видно, що поєднання негативних лексичних значень двох рядів синонімічно вжитих слів потворні химерні та слизняки твань, підсилює негативну сему та надає текстові відтінку зневажливості і презирства.

Візьмімо інший зразок, де синонімічні слова також містять негативні відтінки значення, але повязані з сутністю самого явища. Розповідаючи про зрадника в концтаборі, який продав свою честь і Батьківщину, підписавши згоду вступити в “РОА”, поет підбирає відповідні синоніми: "І був автограф той огидний, Такий самотній, жалюгідний" (65). Синонімічні слова огидний жалюгідний вжиті з відтінком зневаги

s