Синонимия и антонимия в поэзии

Информация - Разное

Другие материалы по предмету Разное

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьХарківський державний педадогічний університет ім. Г.С.Сковороди

 

На правах рукопису

Василенко Валентина Анатоліївна

 

 

Синонімія і антонімія у поезіях
Ігоря Муратова

 

Спеціальність 10.02.01-українська мова

 

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

 

Науковий керівник:

доктор філологічних наук, професор

Лисиченко Лідія Андріївна

 

Харків 1999ЗМІСТ

ВСТУП3

1. Ігор Муратов і загальна характеристика мови його поезій7

РОЗДІЛ 1 Теоретичні засади дослідження29

РОЗДІЛ 2 Лексичні синоніми як засіб виразності в поезії І.Муратова34

2.1. Лексико-семантична характеристика синонімів у творах поета34

2.1.1. З історії питання лексичної синонімії34

2.1.2. Ідеографічні синоніми в поетичній тканині творів І.Муратова40

2.1.3. Емоційно-експресивні синоніми в мові поезій І. Муратова58

2.1.4. Вживання різностильових синонімів68

2.1.5. Контекстуальні синоніми76

2.2. Стилістичні функції синонімів у поетичній творчості І.Муратова82

2.2.1. Функція уточнення в поезіях І.Муратова84

2.2.2. Заміщення як спосіб використовування синонімів87

2.2.3. Синонімічне протиставлення засіб формування контексту90

2.3. Роль синонімів в організації тексту в поезіях І.Муратова94

Висновки106

Розділ 3 Антонімія і її стилістичні функції в поезіях І.Муратова108

3.1. Лексико-семантична характеристика антонімії в поетичному мовленні І.Муратова108

3.1.1. Поняття лексичної антонімії108

3.1.2. Антоніми, які виражають градуальну якісну протилежність і протилежність координаційних понять у поезії І.Муратова115

3.1.3. Комплементарні антоніми у поезіях І.Муратова127

3.1.4. Антоніми контративи в поетичних текстах І.Муратова131

3.1.5. Антоніми і контекст136

3.2. Стилістичне використовування І.Муратовим лексичних антонімів у поезії141

3.3. Способи включення антонімічних пар у текст158

3.4. Взаємозвязок синонімії та антонімії в поезії Ігоря Муратова162

Висновки166

Загальні висновки169

Список проаналізованих джерел172

Бібліографія173

Лексикографічні видання187

ВСТУП

Творчість Ігоря Муратова є цікавим явищем як з погляду змісту чи поетичної форми, так і з погляду мови. Однак І.Муратов належить до тих українських поетів, яким мало пощастило щодо висвітлення їх художньої творчості. Мовно-стилістичні особливості творів поета досі не були предметом вивчення лінгвістів.

Поетична мова Ігоря Муратова дуже багата мовними (лексичними, синтаксичними та ін.) і стилістичними засобами її використання.

Дослідження мовних явищ у творах І.Муратова має важливе значення для розвитку поетичного стилю й української літературної мови взагалі. Воно допомагає глибше зрозуміти стилістичні можливості української мови, її функціонально-диференційні особливості.

Багатство мовних засобів і стильових прийомів у поетичній тканині творів Муратова не дає можливості охопити їх у цілому. Тому робота присвячена одному з аспектів поетичного мовлення цього письменника лексичному, переважно з погляду синонімічних та антонімічних засобів мови.

Актуальність теми дослідження визначається тим, що воно:

  1. належить до кола робіт, які висвітлюють проблеми цілісного аналізу слова в поетичній мові. Для розвязання цього питання важливим є дослідження мови кожного поета, особливо такого своєрідного, як І.Муратов;
  2. присвячене вивченню лексичної системи поета в межах функціонального підходу, що дозволяє виявити важливі особливості лексичних мікросистем, які не можуть бути виявлені за інших підходів;
  3. присвячене дослідженню синонімічних та антонімічних засобів, що становлять інтерес як для мовознавців, так і для літературознавців, оскільки висвітлюють цілу низку питань індивідуального поетичного мовлення.

Звязок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дослідження проводилося згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри української мови ХДПУ ім.Г.С.Сковороди, який координується з Інститутом української мови НАН України.

Обєктом дослідження виступають лексичні синоніми й антоніми, що функціонують у мовній системі І.Муратова. Ці лексичні явища аналізуються з погляду лексико-семантичної системи мови і з погляду лінгвопоетичного.

Методологічною основою дослідження є найважливіші філософські положення загального мовознавства про взаємозвязок мови, мислення і реальної навколишньої дійсності, сучасні наукові положення про мовну картину світу взагалі і про звязок мови поета з його психічним складом. У дисертації застосовано методи функціонального й описового лінгвопоетичного аналізу з елементами компонентного.

Предметом цього дослідження є лексика поетичних творів І.Муратова.

Мета дисертаційної роботи виявити особливості лексичної організації поетичного мовлення І.Муратова, зокрема визначити особливості функціонування синонімів та антонімів у контекстах, що є однією з суттєвих ознак ідіостилю поета.

Досягнення поставленої мети передбачає розвязання більш конкретних завдань:

  1. визначити корпус лексичних синонімів та лексичних антонімів у поезії І.Муратова;
  2. виділити основні типи названих

s