Синкретичні другорядні члени речення з об'єктно-просторовим значенням

Информация - Разное

Другие материалы по предмету Разное

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьного русского языка // Филологические науки.-1983.-№ 5-с.35-42.

 • Бабайцева В.В. Переходные конструкции в синтаксисе. -Воронеж, 1967.-с.391.
 • Белошапкова В.А. Современный русский язык: Ситаксис.-М.:Высшая школа, 1977.-248с.
 • Ващук В.О., Моренець В.В. Неузгоджені означення, виражені іменниками у непрямих відмінках // УМЛШ.-1965.-№ 1-с.18-24.
 • Вихованець І.Р. Система відмінків української мови. - К.: Наукова думка, 1987.-с.231.
 • Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. - К.: Либідь, 1993.
 • Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови. -К.: Наукова думка, 1980.
 • Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. -К.: Наукова думка, 1988.
 • Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. - К.: Наукова думка, 1983.
 • Дубова О.А. Другорядні члени речення з синкретичними означально-обставинними ознаками // Мовознавство.-1989.-№6.
 • Жигилій Н.В. Дієслівно-іменні словосполучення на вираження просторових відношень.: Дис. канд. філолог. наук. - К., 1974.-220с.
 • Жовтобрюх М.А. Синтаксичні конструкції з прийменником по // Укр. мова та література в школі.-1986.-№ 8-с.51-55.
 • Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского языка (Монография).-М.: Наука, 1982.
 • Іваненко З.І. Система прийменникових конструкцій адвербіального значення. - Київ - Одеса: Вища школа, 1981.-142с.
 • Іваницька Н.Л. Двоскладне речення в українській мові.-К.: Вища школа, 1986.
 • Іваницька Н.Л. Зумовленість синтаксичної структури двоскладного речення валентністю дієслова-присудка // Мовознавство.-1985.-№ 1-с.39-49.
 • Йова А.І. Прийменникові конструкції в СУЛМ: Дис. канд. філолог. наук.-Сімферополь, 1963.-316с.
 • Коваленко Р.О. Синоніміка прийменниково-відмінкових конструкцій обєктного значення // Граматичні аспекти укр. мови. -К.: КДПІ, 1985.-с.88-94.
 • Кодухов В.И. Общее языкознание. -М., 1974.
 • Колесников О.А. Про поняттєві сфери термінів "синкретизм" та "омонімія" // Мовознавство. -1990.-№ 2-с.27-31.
 • Кротевич Є.В. О связях слов. -Львов: Изд-во Львов. ун-та. -1959.-с.4.
 • Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови: Синтаксис. -К.: Радянська школа, 1965.
 • Кучеренко І.К. Лексичне значення прийменника // Мовознавство. -1973.-№ 3-с.12-23.
 • Лингвистический энциклопедический словарь. -М.: Сов. энциклопедия, 1990.-685с.
 • Мельничук О.С. Історичний розвиток функцій і складу прийменників в українській мові // Словянське мовознавство. -К., 1961.-Вип.3-с.124-194.
 • Овсяников-Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка. -2-е изд.-СПб., 1912.
 • Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. -М., 1914.
 • Плющ М.Я. Відмінок у семантико-синтаксичній структурі речення. -К.: КДПІ, 1978.-107с.
 • Слинько І.І. Другорядні чи поширюючі члени речення.// Мовознавство. -1990.-№ 2-с.3-7.
 • Слинько І.І., Гуйванюк Н.В., Кобилянська М.Я. Синтаксис СУМ. -К.: Вища школа, 1994.
 • Сучасна українська літературна мова: Синтаксис /за ред. І.К.Білодіда. -К.: Наукова думка, 1972.-515с.
 • Фурашов В.И. О второстепенных членах предложения // Русский язык в школе. -1977.-№ 4-с.94-96.
 • Чеснокова Л.Д. Семантические типы членов предложения с двойными отношениями. -Ростов-на-Дону, 1973.-104с.
 • Чеснокова Л.Д. Синкретизм в сфере членов предложения // Филологические науки. -1988.-№ 4-с.41-47.
 • Чоник Я.М. Зони атрибутивності у сфері простого речення: семантика і засоби вираження: Дис. канд. філолог. наук. -К.: 1991.-195с.
 • Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. -Л.: Учпедиз., 1941.-с.19.
 • Список умовних скорочень:

  О.Г. - Олесь Гончар

  П.З. - Павло Загребельний

  ДЧР - другорядні члени речення

   

   

  Додаток

  У дипломній роботі зібрано і проаналізовано синкретичні ДЧР з обєктно-просторовим значенням. Оскільки в межах просторового значення виділяються певні різновиди (місця, шляху, вихідного та кінцевого пунктів переміщення), то одержані дані схематично мають такий вигляд:

  Прийменниково-відмінкові конструкції на вираження синкретичних ДЧР з обєктно-обставинним значеннямСкільки конструкцій нараховуєЯкий % становить від загальної кількостівсього100%а) із значенням місця

  "в + місц.в."

  "на + місц.в."

  "над + місц.в."

  "по + місц.в."

  "біля + род.в."

  "між + оруд.в."

  "у + род.в."

  "перед + оруд.в."

  "під + оруд.в."

  "за + оруд.в."

  "серед, посеред + род.в."

  "круг, коло + род.в."

  "мимо + род.в."

  та іншіб) із значенням вихідного пункту

  "з + род.в."

  "від + род.в."

  "з-під, з-за + род.в."

  "по + місц.в."в) із значенням кінцевого пункту

  "на + знах.в."

  "до + род.в."

  "у + знах.в."

  "за + знах.в."

  "за + оруд.в."

  "назустріч + місц.в."

  та іншіг) із значенням шляху

  s