База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

  Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных. Академия, 2008. 320 с. ГОСТ 34.003-90. Государственный стандарт Российской Федерации: «Информационная технология. Комплекс стандартов на

База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

Курсовой проект

Компьютеры, программирование

Другие курсовые по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Українська інженерно-педагогічна академія

Гірничий факультет

Кафедра інформаційних технологій

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсової роботи

з дисципліни «Проектування та експлуатація інформаційних систем»

на тему:

 

«База даних “Теорія та практика прикладного програмування”

(Літературне джерело: “Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 608 с.: ил”. Розділ: “Глава 2. Управляющие сруктуры языка Delphi”, сторінки: 85123)»

 

 

Виконав ст. гр. ДГ-К7-1

Куров А. В.

 

 

Керівник Ушакова І. В.

 

 

 

 

 

Стаханов

2009

Форма № У-6.01

Затв. наказом Мінвузу УССР

від 3 серпня 1984 р. №253

 

УІПА, гірничий факультет

(найменування вищого навчального закладу)

Кафедра інформаційних технологій

Дисципліна «Проектування та експлуатація інформаційних систем»

Спеціальність 6.01010036

Курс 3 Група ДГ-К7- 1 Семестр 5

 

 

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект студента

Курова Артема Вiталiйовича

(прізвище, імя, по батькові)

 

1. Тема проекту База даних “Теорія та практика прикладного програмування”

(Літературне джерело: “Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 608 с.: ил”. Розділ: “Глава 2. Управляющие срук-туры языка Delphi”, сторінки: 85123)

2. Термін здачі студентом закінченого проекту до 5 грудня 200 р.

3. Початкові дані до проекту Загальні вимоги до баз даних: забезпечення функціонування, цілісності та скорочення збитковості. Наявність обгрунтованої кількості віконних форм та таблиць (від 4 до 7). Реалізація семи запитів різного типу, в тому числі обовязкові запити з використанням розрахунків та з формуванням звіту. Загальна кількість полів в універсальній таблиці (від 20 до 30). В базі даних можуть бути поля з додатковою інформацією розробника. Кількість записів визначається змістом інформації в базі даних. Обовязкові поля: з операторами, поясненням їх синтаксису та семантики, приклади програм або їх фрагментів, рисунки.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) Вступ з обовязковим посиланням на літературу, в якій вказується актуальність і ефективність використання баз даних. Опис предметної області та користувачів бази даних. Проектування бази даних (інфологічне, даталогічне та фізичне проектування). Інструкція з експлуатації інформаційної системи з ілюстраціями (опис використання бази даних різними користувачами системи). Висновки з обовязковим переліком кількісних даних, що характеризують інформаційну систему. Використані джерела. Додатки.

До записки додається диск з програмним продуктом.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обовязкових креслень) Схема використання інформаційної системи; ER діаграма - початкова та нормалізована; екранні копії таблиць, бланків запитів за зразком, вікон, звітів, тощо.

6. Дата видачі завдання Дата видачі завдання 17 вересня 2009 р.

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

№Найменування етапів курсового

проектуванняТермін

виконанняПримітки1.Затвердження та підписування завдання. Вступ. Вивчення фактичних даних інформаційної системи за заданою літературою.до 01.102.Опис предметної області та користувачів системи. Заповнення даними універсального відношення.

до 08.10Активна співпраця з керівником проекту3.Інфологічне проектування. Вихідна ER-діаграма. Нормалізація діаграми

до 15.10Активна співпраця з керівником проекту

4.Даталогічне проектування. Універсальне відношення. Таблиці та звязки між ними. Нормалізація таблиць

до 29.10Активна співпраця з керівником проекту5.Фізичне проектування інформаційної систем в СУБД Access (таблиці, запити, форми, звіти, макроси і т.п.)

до 19.11Активна співпраця з керівником проекту6.Тестування інформаційної системи. Внесення в систему, при необхідності, змін та доповнень.

до 26.11Активна співпраця з керівником проекту7.Оформлення тексту пояснювальної записки: титульна сторінка, зміст, етапи проектування, результати тестування, інструкція з експлуатації, висновки, список використаних джерел та додатки

 

до 30.11Активна співпраця з керівником проекту8.Представлення керівнику роботи на перевіркудо 5.129.Робота з зауваженнями керівника. Вилучення неточностй та помилок. Підготовка студентом роботи до захистудо 05.1210Захист курсової роботи перед комісією від 05.12

до 10.12Комісія: завідувач кафедри, керівники

проекту

Студент______________

(підпис)

Керівник_____________ Ушакова І. В.

(підпис) (прізвище, імя, по батькові)

17 вересня 2009 р.

РЕФЕРАТ

 

Курсовий проект: 41 с., 38 рис., 7 табл., 0 додатків, 10 джерел.

Об'єктом дослідження є довідкова інформація, що міститься у певних главах посібника з прикладного програмування («Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 608 с.: ил»)

Предметом дослідження є проектування та експлуатація інформаційних систем.

Метою дослідження є закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні навчальної дисципліни «Проектування та експлуатація інформаційних систем» і придбання навичок у використанні сучасних інформаційних технологій для виготовлення програмних продуктів, що підтримують функціонування інформаційних систем.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач застосовані:

  • загальнонаукові методи: теоретичного пошуку; концептуально-порівняльного аналізу, визначення теоретичних і прикладних аспектів дослідження, визначення структури і змісту підготовки;
  • емпіричні методи: дослідження предметної області, дослідження обєкту, що вивчається у штучно створених для нього умовах, порівняння обєкту, що досліджується з аналогом;
  • метод створення інформаційної системи довідкового призначення. Введення даних до ІС згідно моделі сутність-зв'язок з обовязковою нормалізацією даних; створення запитів та форм.

Теоретична значущість дослідження: розроблена інформаційна система, на базі якої були засвоєні теоретичні відомості про інформацію, її обробку та зберігання; етапи проектування ІС, алгоритм та необхідність нормалізації; загальні відомості про роботу з базами даних та їх супроводження у середовищі MS Access.

Практична значущість була розроблена інформаційна система, що дозволяє отримувати у зручному, простому для сприйняття, та, як наслідок, зрозумілому користувачеві вигляді довідкову інформацію з посібника, яка може бути корисною при вирішенні задач, повязаних з прикладним програмуванням.

Результати дослідження можуть бути використані в інженерних та інженерно-педагогічних ВНЗ.

БАЗА ДАНИХ, АДМІНІСТРАТОР, КОРИСТУВАЧ, КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ, КІНЦЕВИЙ КОРИСТУВАЧ, ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ, ПРОЕКТУВАННЯ БД, КОНЦЕПУТАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, СУТНІСТЬ, АТРИБУТ, ЗВ'ЯЗОК, ER-ДІАГРАМА, МОДЕЛЬ «СУТНІСТЬ-ЗВ'ЯЗОК», НОРМАЛІЗАЦІЯ, ФІЗИЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, СУБД, ТАБЛИЦЯ, ЗАПИТ, ФОРМА, ЗВІТ, МАКРОС, МОДУЛЬЗМІСТ

 

ВСТУП 7

1 ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 8

2 ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 10

2.1 Концептуальне (інфологічне) проектування 10

2.1.1 Побудова ER-діаграми 12

2.1.2 Нормалізація даних 14

2.2 Даталогічне проектування баз даних 17

2.3 Фізичне проектування інформаційних систем 20

2.3.1 СУБД Access 20

2.3.2 Обєкти Access 21

2.3.3 Створення таблиць 22

2.3.4 Створення запитів 27

2.3.5 Створення форм 35

3 ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА 40

ВИСНОВКИ 42

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43

ВСТУП

 

Для прийняття обґрунтованих та ефективних рішень у виробничій діяльності, в управлінні економікою і в політиці сучасний фахівець повинен уміти за допомогою комп'ютерів і засобів зв'язку одержувати, накопичувати, зберігати й обробляти дані, представляючи результат у виді наочних документів.

Сучасне життя немислиме без ефективного управління. Важливою категорією є системи обробки інформації, від яких багато в чому залежить ефективність роботи будь-якого підприємства чи установи. Така система повинна:

забезпечувати отримання загальних та / або деталізованих звітів за підсумками роботи;

дозволяти легко визначати тенденції зміни найважливіших показників;

забезпечувати отримання інформації, критичної за часом, без істотних затримок;

виконувати точний і повний аналіз даних. [1]

У світі існує безліч систем керування базами даних. Незважаючи на те, що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і надавати користувачу різні функції й засоби, більшість СУБД спираються на єдиний усталений комплекс основних понять. В якості такого обєкту ми виберемо СУБД Microsoft Access, що входить в пакет Microsoft Office.

У курсовій роботі представлено проектування інформаційної системи «Теорія та практика прикладного програмування».

 

1 ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

 

База даних «Теорія та практика прикладного програмування» призначена для зберігання, обробки та пошуку інформації про зміст окремих глав підручника з програмування.

Головним конструктором баз даних є адміністратор.

Адміністратор бази даних особа, що відповідає за вироблення вимог до бази даних, її проектування, реалізацію, ефективне використання та супрові

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>