Середовище міжнародного маркетингу

Информация - Юриспруденция, право, государство

Другие материалы по предмету Юриспруденция, право, государство

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьалітаризм).

При розгляді навколишнього середовища в міжнародному маркетингу розглядається ступінь державного втручання (централізація доходів і витрат). Ступінь централізації доходів і витрат у різних країнах світу можна побачити в табл. 3.

Мірою приступності закордонних ринків може служити склад і твердість торгових барєрів. Під вхідними барєрами, звичайно, розуміються будь-які міри правового, організаційного, технічного, економічного, фінансового та ін. характеру труднощі, що створюють, для входу на товарний ринок. Основні види торгових барєрів наведено на рис.1.

 

Таблиця 3 Ступінь централізації доходів і витрат

КраїниЧастка централізованих доходів у % від ВНПЧастка централізованих витрат у % від ВНПЯпонія13,6%Швеція42,9,8%Німеччина28,5,9%США19,7,9%

Найбільш розповсюдженим видом барєра упереждаючого вихід на ринок є мита. Розрахунок мита може здійснюватись різними способами на основі встановлених нормативів.

1 Розрахунок мита виходячи з вартості товару (ad valorem)

 

,(1)

 

де Мвмп1 - розмір мита з імпорту;

В вартість товару (звичайно за контрактом);

К - нормативний коефіцієнт мита.

 

Наприклад, В=700000 у.е.; К=20%, тоді Мімп1=700000*0,2=140000 у.е.

2 Специфічний спосіб розрахунку мита з урахуванням кількості одиниць товару, що поставляється.

 

, (2)

 

де Мімп2 величина товару;

К мито з одиниці товару (звичайно в євро);

В кількість одиниць товару;

Кє курс євро;

Квк курс валюти контракту;

Кє/Квк перекладний коефіцієнт.

 

3 Змішаний спосіб розрахунку мита.

Етапи:

  • розраховується мито, виходячи з вартості товару,
  • розраховується мито, виходячи з кількості товару,
  • стягується мито за тим варіантом, за яким його величина більша.

Приклад 4

Митні тарифи США рівні

тариф на ввіз норкових шуб = 0%;

тариф на дитячі товари = до 35%;

тариф на дитяче харчування = 18%;

тариф на ввіз омарів = 0% і ін.

Особливу роль серед нетарифних барєрів відіграють квоти на імпорт і експорт товарів.

Експортна квота це відношення обсягу експорту в натуральному (вартісному) вираженні до обсягу виробництва даного товару в країні за певний період

 

.(3)

 

Імпортна квота це відношення імпорту товару до обсягу споживання цього товару в країні за певний період часу

 

.(4)

 

 

Рисунок 1 Види торгових барєрів

 

Статистика свідчить про те, що в малих країнах квоти звичайно вищі, ніж у великих державах, тому що вони мають обмежений внутрішній ринок (табл. 4).

 

Таблиця 4 Розміри експортно-імпортних квот у країнах світу

КраїниКвоти на експортКвоти на імпортЯпонія13%9%Німеччина27%Франція23%Великобританія23%Бельгія60%Ірландія69%

Дуже великий вплив на зовнішньополітичні звязки створюють економічні співтовариства (зокрема, ЄС).

У складі торгових барєрів виділяються барєри обєктивного і субєктивного характеру.

До числа обєктивних відносять вхідні барєри структурного характеру, висота яких залежить від загальної економічної ситуації в країні, на конкретному товарному ринку при обліку досягнутого організаційно-технологічного рівня виробництва. До числа цих барєрів можна віднести:

1) Обмежений попит, повязаний з невисокою місткістю ринку, насиченістю його товарами при низькій платоспроможності споживачів. На регулювання цього барєра спрямована державна політика по стимулюванню попиту, створенню умов для вільного переміщення товарів, стабілізації цін. Стратегія окремих фірм полягає в проведенні політики стимулювання попиту, диверсифікованості виробництва, агресивній збутовій політиці.

2) Барєри повязані з розмірами первісних інвестицій, що приводить до різної привабливості ринків для потенційних інвесторів. На регулювання цього барєра спрямовані державні заходи для стимулювання інвестицій і обмеженню інфляції, розвиток тендерів і лізингу.

3) Розходження в рівнях питомих витрат. Барєри цього виду виникають у разі, коли витрати у вхідних на ринок фірм вище присутніх там виробників.

4) Економічні й організаційні обмеження. Вирішальне значення тут має інвестиційна, кредитна, податкова, цінова політика уряду, а також загальноекономічні показники (норма прибутку, строки окупності, цінова динаміка). Певне значення має організованість і відкритість ринків праці, капіталу, інвестиційних товарів і технологій.

5) Ступінь розвитку ринкової інфраструктури. Нерозвиненість інфраструктури у вигляді необхідних засобів комунікації і підприємств ділових послуг ускладнює вступ на ринок нових субєктів господарювання.

До числа барєрів субєктивного характеру належить стиль поведінки субєктів, що хазяйнують. Це ступінь виконання ними законів, норм і правил поведінки. До цієї групи барєрів можна віднести наступні:

1) Стратегія виробників, що діють на ринку, що виражається в їх ціновій і збутовій політиці, у розпорядженні належної їм інтелектуальної власності у вигляді патентів, ліцензій, товарних знаків. Їхня економічна сила дозволяє їм вести тверду цінову конкуренцію і першими займати вільні ринкові ніші.

2) Вертикальна(горизонтальна) інтеграція діючих на ринку виробників дозволяє їм використовувати переваги внутрішньокорпоративних звязків, доступ до різних видів ресурсів і налагоджених збутових мереж.

3) Адміністрат

s