Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

Дипломная работа - Иностранные языки

Другие дипломы по предмету Иностранные языки

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьЙ: кількість (strong) як реакція на ДЕХТО 2: агенс (someone), який продукує ДЕЩО 2: обєкт (what they can do), у кількості множина (слот СТІЛЬКИ) або ж як реакція на ДЕЩО 3: агенс загроза (impending danger, pain), що продукує ДЕЩО 4: обєкт (something bad), у кількості МНОЖИНА (слот СТІЛЬКИ), який наділений якісними ознаками негативного забарвлення ТАКИЙ: якість (distress, apprehension, alarm). Місце перебування, в якому ДЕХТО 1: пацієнс (one) знаходиться від початку до завершення контакту характеризується просторовим слотом ТУТ: місце. Головний учасник виявляється у реальному світі у контексті темпоральних координат ЧАС: зараз, у період СТІЛЬКИ: тривалість.

Перспективою наших наступних досліджень може стати формування семантичної структури лексичних одиниць, які формують емоційний концепт страх; можливе і поглиблене вивчення власне концепту та дослідження його звязків із іншими емоціями, наприклад, гнівом, болем, образою тощо, а також їх порівняння у кількох мовах.

 

 

Список використаної літератури

 

 1. АракинВ.Д., БронниковаС.Н., АфанасьеваО.В. и др. практический курс английского языка для ІІІ курса: Учеб. Для педвузов. 3-е изд., перераб. М.: Высш. шк., 1989. 477с.
 2. АрутюноваН.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988. 341с.
 3. АрутюноваН.Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1999. 896с.
 4. БабушкинА.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1996. 104с.
 5. БолдыревН.Н. Когнитивная семантика: курс лекций по английской филологии. Тамбов: Изд-во Тамбовск. ун-та, 2000. 123с.
 6. БолдыревН.Н. Концепт и значение слова// Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Научное издание / Под редакцией И.А.Стернина. Воронеж. гос. ун-тет, 2001. с.2536.
 7. БорисенкоН.Д. Гендерний аналіз у лінгвістиці: Навч. посібник, Ж.: Поліграфічний центр ЖДПУ, 2000. 31с.
 8. БорисовО.О. Мовні засоби вираження емоційного концепту страх: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози)// Автореферат дис. канд. філол. наук: Донецький національний ун-т. Донецьк, 2005.
 9. БорисовО.О. Фразеологічні засоби репрезентації емоційного концепту страх у сучасній англійській мові// Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Зб. наук. пр. Вип. 14. К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2005. с.8288.
 10. БорисовО.О. Організація мовних засобів концепту СТРАХ у сучасній англійській мові// Наука і сучасність. Філологія. Зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. К.: Логос, 2004. Т. 42. С.127135.
 11. ВежбицкаяА. Язык. Культура. Познание: Пер. с англ. М.: Русские словари, 1996. 416с.
 12. ВознаМ.О., Гапонів А.Б., АкуловаО.О., ХоменкоН.С., ГульВ.С. Англійська мова для перекладачів і філологів. І курс. Підр. для студентів та викладачів ВНЗ. Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. 480с.
 13. ГумбольдтВ. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. М.: Прогресс, 1984. 397с.
 14. ЖаботинскаяС.А. Концептуальный анализ: типы фреймов// Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки. Черкаси, 1999. Вип. 11. с.1225.
 15. ЗахароваЮ.М. Інтонаційна організація сучасного англійського мовлення: Навч. посібник/ За ред. А.Д. Бєлової. К.: Вид-во НА СБ України, 2004. 84с.
 16. ЗемсковаН.А. Концепты истина, правда, ложь как факторы вербализации действительности: когнитивно-прагматический аспект (на материале русского и английского языков)// Автореферат дисс. на соискание уч. степени кандидата филолог. наук. КубГУ: Краснодар, 2006. 24с.
 17. ИзардК. Эмоции человека. М.: Изд-во МГУ, 1980. 440 c.
 18. КемпинскиА. Психопатология неврозов. /Пер. с пол. Варшава, 1975. 400с.
 19. КрасавскийН.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. Волгоград: Перемена, 2001. 495с.
 20. МасловаВ.А. Лингвокультурология. М.: Издательский центр Академия, 2001. 208с.
 21. НикишинаИ.Ю. Понятие концепт в когнитивной лингвистике. Сборник Язык, сознание, коммуникация, №21, МГУ, 2002. 25с.
 22. Пашаєва Є.С. Інтонаційні особливості вираження концепту страх на матеріалі відеофільмів Phone Booth та Cellular. Германські мови: осн. напрямки дослідж. мови та к-ри: Зб. наук. праць/ За заг. ред. В.В. Євченко, Л.Г.Котнюк. Ж.: Вид-во ЖДУ, 2009. 232с.
 23. РейковскийЯ. Экспериментальная психология эмоций: Пер. с польск. М.: Прогресс, 1979. 392с.
 24. Савчук І.І. Фреймова модель комунікативної ситуації суперництва// Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2004. Вип. 17. с.227230.
 25. СеливановаЕ.А. Когнитивная ономасиология. К.: Изд-во укр. фитосоциологического центра, 2000. 248с.
 26. СоколоваМ.А., ГинтовтК.П., КантерЛ.А., КрыловаН.И., ТихоноваИ.С., ШабадашГ.А. Практическая фонетика английского языка: Учеб. для фак. иностр. яз. пед. ин-тов. М.: Высш. шк., 1984. 352с., ил.
 27. СоколоваМ.А., ГинтовтК.П., ТихоноваИ.С., ТихоноваР.М. Теоретическая фонетика английского языка: Учеб. для студ. ин-тов и фак. иностр. яз. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. 286с.
 28. СтепановЮ.С. Концепт// Словарь русской культуры: опыт исследования. М.: Школа Языки русской литературы. 1997. С.476.
 29. ФилимоноваО.Е. Язык эмоций в английском тексте (когнитивный и коммуникативный аспекты). СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2001. 259с.
 30. Фрейд З. О психоанализе. Пять лекций// Хрестоматия по истории психологии. М., 1980. 153с.
 31. ЧирваА.В. Особливості толерантності до страху у військовослужбовців у процесі початкової парашутної підготовки// Автореферат дис. на здоб. наук. ступ. кандид. психолог. наук: Харківський військ. університет. Харків, 2003. 20с.
 32. Шамаєва Ю.Ю. Когнітивна структура концепту радість (на мат

s