Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

Курсовой проект - История

Другие курсовые по предмету История

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Пожалуйста введите слова с картинки:

2. И нажмите на эту кнопку.
закрыть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

Селянські податки на Україні в ХІХ поч. ХХ століття

 

 

Вступ

 

Актуальність теми. Розвязання потреб державотворення в Україні на сучасному етапі немислимі без вивчення й узагальнення набутого досвіду, обєктивного і неупередженого аналізу позитивних і негативних моментів, повязаних зі становищем українського селянства. Ця проблема має важливе наукове і практичне значення. Актуальність її випливає з тих обставин, що відродження українського села вимагає обєднаних зусиль не лише аграрників-практиків, учених-економістів, політиків, а й професійних істориків. Адже творче використання досвіду минулого допомагає уникати зайвих помилок, а врахування історичних уроків гарантує здійснення державного курсу без запровадження ризикованих економічних експериментів, соціальних катаклізмів і виснаження ресурсів.

Необхідність поглибленого вивчення різних аспектів діяльності селянства ХІХ-XX ст., коли воно було основним виробником сільськогосподарської продукції в Україні та Росії, а в країні діяли ринкові механізми, має для сьогодення практичне значення.

До того ж рівень розвитку історичної науки вимагає уточнення і доповнення офіційної концепції висвітлення подій ХІХ початку XX ст., особливо в такому специфічному і багатонаціональному регіоні, як Південь України. Використання сучасних методів дослідження, введення до наукового обігу нових архівних матеріалів дозволяють значно ширше і обєктивніше висвітлити економічне, політичне та соціальне становище селянства України доби в ХІХ початку ХХ ст.

Наукова новизна курсової роботи полягає в тому, що на базі досягнень вітчизняної історіографії та аналізу доступних джерельних матеріалів зміни податкової політики царського уряду щодо селянства України розглядаються як предмет спеціального й комплексного історичного дослідження.

Мета роботи полягає в спробі вичленити головні види селянських податків на українських землях на основі комплексно-історичного аналізу різноманітної літератури та джерел.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі передбачається розвязати такі завдання:

  1. вивчити, проаналізувати й систематизувати існуючу наукову літературу за темою курсової роботи та виявити наявність історичних джерел;
  2. висвітлити основні види селянських податків на Україні в ХІХ на початку ХХ ст.;
  3. вичленити вплив податкової політики царського уряду на економічне становище українських селян;

Предметом курсової роботи є основні види селянських податків на Україні в ХІХ на початку ХХ ст.

Обєкт роботи вплив податкової політики царського уряду на економічне та соціальне становище українських селян.

Хронологічні межі зазначеної роботи (ХІХ початок ХХ століття) дають змогу розглянути основні види селянських податків на Україні в ХІХ на початку ХХ ст. Вибір хронологічних меж обумовлений тим, що реформи 60-х років ХІХ ст. внесли істотні зміни в економічне та соціальне становище селян України. Як наслідок, змінилась податкова політика уряду щодо цього прошарку населення.

Теоретико-методологічною основою дослідження є загальні принципи обєктивності, історизму, пріоритету фактів та загальнолюдських цінностей, які передбачають обєктивний опис і аналіз подій.

Історіографія питання. У ході написання даної роботи була використана різноманітна література.

Це були книги з історії України, нариси з розвитку різних верств населення, зокрема селянства, енциклопедична література, періодичні видання та збірники документів. Але не зважаючи на різноманіття праць, присвячених означеній темі, у історіографії немає загальної теорії цього питання.

Над проблемою селянських податків на Україні працювати такі дослідники, як ГубаревВ.К. История Украины, ДорошенкоД. Нарис історії України, КормичЛ.І., БагацькийВ.В. Історія України від найдавніших часів до ХХІ ст., Єфименко А.Я. Історія українського народу, БорисенкоВ.Й. Курс української історії з найдавніших часів до ХХ ст., МельникЛ.Г., Гуржій О.І. Історія України: курс лекцій. Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст., РубльовО.С., Реєнт О.П. Україна крізь віки, РумянцевВ.А. История Украины. Всемирная история та багато інших вчених.

Так ДорошенкоД. В своїй праці Нарис історії України особливу увагу приділив політичній боротьбі українського селянства проти національного та економічного гноблення.

Наступні діячі української історичної науки КормичЛ.І., БагацькийВ.В. в дослідженні Історія України від найдавніших часів до ХХІ ст. описують економічне та політичне становище селян в цілому та зокрема, питання оподаткування українського селянства.

Єфименко А.Я. в компелятивному зводі історії України під загальною назвою Історія українського народу, звертає увагу на еволюцію селянської верстви населення на українських землях.

РубльовО.С., Реєнт О.П. в багатотомній праці Україна крізь віки звертають увагу на соціально-правовий статус селянства в ХІХ ХХ ст. Автори надають аналіз нормативних документів, що регулювали життя і діяльність українського селянства.

БорисенкоВ.Й. в праці Курс української історії з найдавніших часів до ХХ ст. теж повертається до питання правового регулювання селян на зе

s