Секретар керівника

Информация - Разное

Другие материалы по предмету Разное

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьдолі №89

 

Про відвідування учнями групи

120 Палацу дітей та юнацтва

Жовтневого району м. Києва

 

 

З метою проведення культурно-масової роботи з учнями

 

Н А К А З У Ю:

 

  1. Організувати відвідування учнями групи 120 Палацу дітей та юнацтва Жовтневого району м. Києва для перегляду концертноє програми 20.05.2001 долі про 15.00 годині.
  2. Провести інструктажі з правил поведінки на транспорті та під годину концерту.
  3. Маршрутний лист пересування учнів та майстрів затвердити.
  4. Відповідальність за збереження життя учнів під година проведення заходу покласти на майстрів виробничого навчання Московську М.О. та Мірошник Р.Г.
  5. Контроль за виконання даного наказу покласти на заступника директора з НВР та СП Тєрнова М.П.

 

 

 

 

 

Директор ПТУ № 67 (підпис) Р.М. Кольцов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРАКТ

М. “ “ р.

Підприємство, установа, організація (громадянин)

 

(повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина підприємця)

в особі власника або уповноваженого ним органу ____________________

(посада)

(прізвище, ім'я, по батькові)

іменований далі роботодавець, з одного боку, та громадянин

(прізвище, ім'я, по батькові)

іменований далі працівник, з другого боку, уклали цей контракт про наступне: Працівник приймається (наймається) на роботу ______________

 

(найменування структурного підрозділу підприємства, установи,

 

організації: цех, відділ, лабораторія тощо)

за професією (посадою)

(повне найменування професії, посади)

кваліфікацією

(розряд, кваліфікаційна категорія)

Працівнику (не) встановлюється строк випробування

(непотрібне викреслити)

(тривалість строку випробування)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між працівником і підприємством, установою, організацією,

2. Терміном сторони в цьому контракті позначаються роботодавець і працівник.

ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3. За цим контрактом працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

4. Працівник зобов'язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: - щодо обсягів виробництва (робіт), якості продукції, що випускається (якості обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):

 

 

 

5. Роботодавець зобов'язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо): __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Обов'язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:_______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

РОБОЧИЙ ЧАС

7. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо): _____________________________________________.

(вказати необхідне)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

10. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

11.Інші умови: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок

 

укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників)

ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

12. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

13. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;

г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (стаття 38, 39 КЗпП України) та цим контрактом;

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

14. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

  1. _____________________________________________________________________________

 

2.____________________________________________________________

s