Аудиторська перевірка Національного банку України

РядокНайменування статтіПри-мітка2006 рік2005 рік12345І. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ1Чистий прибуток (збиток) поточного періоду 14529620159Поправки чистого прибутку 2Нараховані витрати26837318353Нараховані доходи11158(18899)4Амортизація необоротних активів2356818462675Резерви під сумнівні

Аудиторська перевірка Національного банку України

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

ЗМІСТ

 

Висновок незалежного аудитора

Баланс Банку за станом на 31 грудня 2006 року

Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року

Звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року

Звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року

Аудиторський звіт

Загальна інформація про Банк

Основні облікові принципи підготовки річної фінансової звітності Банку

Аудит фінансової звітності Банку

Баланс Банку

І Активи

Примітка 1. Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

Примітка 2. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним Банком України, та цінні папери, емітовані Національним Банком України

Примітка 3. Кошти в інших банках

Примітка 4. Цінні папери в торговому портфелі банку

Примітка 5. Цінні папери на продаж

Примітка 6. Кредити та заборгованість клієнтів . Якість кредитного портфеля банку

Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення

Примітка 8. Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії.

Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи

Примітка 10. Нараховані доходи до отримання

Примітка 11. Інші активи

Примітка 12. Довгострокові активи, призначені для продажу

ІІ. Зобовязання

Примітка 13. Кошти банків

Примітка 14. Кошти клієнтів

Примітка 15. Нараховані витрати до сплати

Примітка 16. Інші зобовязання

ІІІ Капітал Банку та достатність резервів

IV. Звіт про фінансові результати

Примітка 17. Аудит доходів та витрат

Примітка 18. Операції з повязаними особами/інсайдерами

V. Виконання вимог податкового законодавства

Примітка 19. Податок на прибуток

VІ. Управління активами та пасивами

VІІ. Адекватність бухгалтерського обліку процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку

VIІІ. Події після дати балансу

 

Висновок незалежного аудитора

 

Національному банку України

Акціонерам та Керівництву Банку

Висновок щодо фінансових звітів

 

Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності відкритого акціонерного товариства „Державний ощадний банк України", м. Київ, Україна (далі Банк), за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року. Ця річна фінансова звітність включає баланс за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2006 року, звіт про власний капітал за станом на 31 грудня 2006 року, опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу

Керівництво Банку несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення доданих фінансових звітів у відповідності до вимог Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (надалі П(С)БО) та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження, та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо річної фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами Закону України „Про аудиторську діяльність", Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів та вимог Національного банку України. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що річна фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у річній фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить оцінка ризиків суттєвих викривлень річної фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитором розглянуто заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення річної фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального представлення річної фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Безумовно-позитивний висновок

На нашу думку річна фінансова звітність достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Банку станом на 31 грудня 2006 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2006 року, у відповідності до П(С)БО та вимог чинного законодавства;

Висновок щодо законодавчих та нормативних актів

У відповідності до вимог чинного законодавства, що регулює діяльність банків, ми підтверджуємо, що:

- інформація про обсяг активів та зобовязань Банку за строками погашення повна та достовірна, якість управління активами та пасивами Банку, якість кредитного портфеля та портфеля цінних паперів, стану дебіторської заборгованості достатні в межах діяльності Банку та вимог чинного законодавства;

- резерви та капітал Банку достатні, у тому числі щодо відповідності формування капіталу Банку, фондів, резервів вимогам нормативно-правових актів Національного банку України. Оцінка ризиків банківських операцій з інсайдерами/повязаними особами проводиться адекватно;

- бухгалтерський облік, процедури внутрішнього аудиту та заходи контролю Банку адекватні вимогам нормативно-правових актів Національного банку України;

- за результатами переоцінки основних засобів, проведеної за станом на 1 листопада 2006 року, сума дооцінки основних засобів становить 1 157 364 тис. грн., в тому числі, сума дооцінки основних засобів, що забезпечують технологічне здійснення банківських функцій становить 1 105 942 тис. грн.

Київ, 24 квітня 2007 року.

Балченко С. О.

Сертифікат № 0000040 дійсний до 01.01.2010 року

Директор ТОВ АФ "БДО Баланс-Аудит"

 

Баланс Банку за станом на 31 грудня 2006 року

 

РядокНайменування статтіПри-мітки2006 рік2005 рік12345АКТИВИ1Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку119024517187062Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України 2189343838195523Кошти в інших банках3237187516843204Цінні папери в торговому портфелі банку4005Цінні папери в портфелі банку на продаж521423264656Кредити та заборгованість клієнтів6411162316146977Цінні папери в портфелі банку до погашення717228408Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 85505379Основні засоби та нематеріальні активи9168680550577610Нараховані доходи до отримання 10408015195911Відстрочений податковий актив0012Інші активи11936428575113Довгострокові активи, призначені для продажу127730755214Усього активів115904169515315ЗОБОВ"ЯЗАННЯ15Кошти банків:91381133872815.1У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України01286416Кошти клієнтів138440596828340217Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком49237218Боргові цінні папери, емітовані банком140019Нараховані витрати до сплати1513738311068120Відстрочені податкові зобовязання293395282021Інші зобовязання1613332373322Усього зобовязань97990098739736ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ23Статутний капітал1772200070300024Капіталізовані дивіденди1000100025Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)0026Емісійні різниці0027Резерви та інші фонди банку125081134928Резерви переоцінки, у тому числі: 8995702986728.1Резерви переоцінки необоротних активів8995702986728.2Резерви переоцінки цінних паперів0029Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років110331020430Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження1452962015931Усього власного капіталу 179140777557932Усього пасивів115904169515315

Звіт про фінансові результати за станом на 31 грудня 2006 року

 

РядокНайменування статтіПри-мітки2006 рік2005 рік123451Чистий процентний дохід5922753246831.1Процентний дохід198361745302061.2Процентні витрати20(243899)(205523)2Чистий комісійний дохід3221402683382.1Комісійний дохід3952253339072.2Комісійні витрати(73085)(65569)3Торговельний дохід2145711343304Дохід у вигляді дивідендів22005Дохід від участі в капіталі0806Інший дохід72888862357Усього доходів 10330147136668Загальні адміністративні витрати23(186976)(154480)9Витрати на персонал24(552226)(395793)10Втрати від участі в капіталі(5)(32)11Інші витрати(60246)(51332)12Прибуток від операцій 23356111202913Чисті витрати на формування резервів25(25621)(70476)14Дохід/Збиток від довгострокових активів, призначених для продажу0015Прибуток до оподаткування2079404155316Витрати на податок на прибуток26(62644)(21394)17Прибуток після оподаткування1452962015918Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу270019Чистий прибуток/збиток банку1452962015920Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)28204642,6766312,1121Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) 28204642

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>