Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

Вид економічної діяльностіКодЗвітний рік%Поперед-ній рік%234567Сільське господарство, мисливство та повязані з ним послуги012 671,00,7--Виробництво харчових продуктів, напоїв152 122,00,613 230,09,19Виробництво одягу; виробництво

Аудиторська перевірка ЗАТ АКБ "Львів"

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

Основні відомості про аудиторську фірму

 

 • Аудиторська фірма у формі закритого акціонерного товариства "Аудит-сервіс Inc"
 • Свідоцтво про внесення до реєстру субєктів аудиторської діяльності №0036, продовженого рішенням Аудиторської палати України від 15 грудня 2005 року №156/6.
 • Місцезнаходження: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого,34.
 • Телефон: (0342) 75-05-01.

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Договір на виконання аудиторських послуг: від 04 жовтня 2007р. №261.

При проведенні аудиту використовувались:

 1. Установчі документи та документи по формуванню статутного капіталу;
 2. Первинні документи;
 3. Сальдові відомості;
 4. Розшифровки, листи;
 5. Інвентаризаційні описи;
 6. Фінансова звітність за 2007р.;
 7. Примітки до річної звітності за 2007р.;
 8. Юридичні справи ;
 9. Кредитні угоди;
 10. Особові рахунки підприємств, фізичних осіб та господарської діяльності Банку.

Шляхом аналізу, тестування та оцінки основних важливих показників діяльності Банку та тенденцій його розвитку, фінансової, господарської документації та облікових бухгалтерських регістрів отримані докази та зроблено висновки, які наведено у аудиторському звіті.

На нашу думку фінансові звіти представляють достовірно у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан ЗАТ АКБ "Львів" станом на 31 грудня 2007р. та фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку.

Аудиторська перевірка проводилась з відома осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність Банку.

 

Примітки до фінансової звітності Банку

 

1. Загальні відомості про Банк

 

Повна назва: Закрите акціонерне товариство акціонерно-комерційний банк "Львів".

Місце знаходження: м. Львів, вул. Сербська, 1.

ЗАТ АКБ "Львів", є правонаступником АКБ "Львів", який було засновано рішенням Загальних зборів акціонерів 15.11.2001р.

Комерційний банк "Львів" був створений у формі товариства з обмеженою відповідальністю та зареєстрований НБУ 14 жовтня 1991р. за №28, перетворений у ЗАТ АКБ "Львів", рішенням зборів учасників від 16.09.1993р.

Державна реєстрація банку проведена 14.10.1991р. виконавчим комітетом Львівської міської ради за № 14151200000010242.

Нова редакція статуту затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів 20.09.2007р., погоджено Управлінням НБУ у Львівській області 20.09.2007р. за №26/2 та зареєстровано Львівською міською радою 25.09.2007р. за №14151050005010242.

Банк є універсальною кредитно-фінансова установою, що входить до єдиної банківської системи України.

Звітність, що надана на перевірку, охоплює період, що почався 01.01.2007р. і закінчився 31.12.2007р.

Банк надає підприємствам, установам та громадянам майже всі види банківських послуг, здійснює банківські операції, в Україні.

Основні види діяльності Банку:

 1. приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
 2. відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банківкореспондентів, у тому числі, переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
 3. розміщення залучених коштів від свого імені, за власний рахунок та на власний ризик;
 4. операції з валютними цінностями;
 5. організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
 6. здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;
 7. послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів.

 

Клієнти ЗАТ АКБ "Львів"

Юридичні особиФізичні особи, в т.ч.

Фізичні особи суб`єкти підприємницької діяльностіВсьогоСтаном на 01.01.2007р.182275249346

Станом на 31.12. 2007р. функціонують 19 відділень, з них:

 1. у м. Львові та у Львівській області 17;
 2. за межами 2.

ЗАТ АКБ "Львів" є:

 • членом Європейської Бізнес Асоціації;
 • дійсним членом Асоціації банків Львівщини,
 • членом Київської міжнародної фондової біржі,
 • дійсним членом Асоціації українських банків,
 • членом Львівської торгово-промислової палати,
 • учасником Національної системи масових електронних платежів,
 • учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
 • учасником Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв;
 • учасником Першої Фондової Торгової Системи.
 • Членом Міжрегіонального фондового союзу.

 

2. Умови здійснення діяльності

 

Свою діяльність Банк здійснює на підставі банківської ліцензії від 02.04.2002р. №54 та додатків до дозволу

- від 02.04.2002 за №54-1;

- від 15.01.2007 за №54-2.

Станом на 31.12.2007р. Банк мав право на здійснення нижче наведених операцій:

 1. Операції з валютними цінностями:
 2. неторговельні операції з валютними цінностями;
 3. ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;
 4. ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;
 5. ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;
 6. відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 7. відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;
 8. залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;
 9. Емісія власних цінних паперів.
 10. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
 11. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррейтинг).
 12. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
 13. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
 14. з інструментами грошового ринку;
 15. з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
 16. з фінансовими фючерсами та опціонами.
 17. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
 18. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
 19. Діяльність з ведення реєстрів власних іменних цінних паперів.

Додатком до дозволу від 18.01.2008р. за № 54-3 дозволено:

 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;
 • операції з банківськими металами на валютному ринку України

В своїй діяльності ЗАТ АКБ "Львів" керується Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. №2121-ІІІ (зі змінами), "Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", затвердженим постановою Правління НБУ від 31.08.2001р. №375 (зі змінами), "Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій", затвердженим постановою Правління НБУ від 17.07.2001р. №275 (зі змінами), "Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затвердженою постановою Правління НБУ від 28.08.01р. №368 (зі змінами), Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженим постановою Правління НБУ від 17.06.2004р. №280 (зі змінами), статутом Банку, своїми внутрішніми документами та іншими документами НБУ та законодавчими і нормативними актами.

Протягом 2007р. Банк не позбавлявся права і не припиняв здійснення банківських операцій, право на здійснення яких йому надано.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що фінансово-господарські операції проводяться Банком у порядку, встановленому НБУ. Фактів здійснення операцій, на які Банк не має ліцензії (дозволу), не встановлено. Основні вимоги, які пред`являються при ліцензуванні, Банком дотримуються.

Принципи підготовки фінансової звітності вимагають, щоб керівництво Банку зробило оцінку і припущення, які можуть вплинути на враховані суми активів і зобов`язань, а також розкриття непередбачених активів і зобов`язань на дату фінансової звітності, а також враховані суми прибутку за звітний період. Дійсні результати можуть відрізнятися від проведеної оцінки.

Фінансова звітність Банку складена і відображена у звітності в національній валюті гривні (тисячах).

Структура управління Банком

Організаційна структура Банку дає можливість забезпечити ефективне надання послуг клієнтам Банку.

Станом на 31.12.2007р. затверджено та діють Положення та нормативні акти ЗАТ АКБ "Львів":

 • Положення про правління ЗАТ АКБ "Львів".
 • Положення про управління справами.
 • Положення про управління обліку, звітності та контролю .
 • Положення про господарський відділ.
 • Положення про політику управління активами та пасивами.
 • Положення про кредитування.
 • Положення про інвестиційну політику.
 • Положення про тарифний комітет та тарифні комісії.
 • Положення, що визначають порядок діяльності структурних підрозділів Банку.
 • Положення, що стосуються організаційної політики Банку, внутрішнього розпорядку, документообігу, фінансового моніторингу, тощо.
 • Положення та пр

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>