Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

  Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV. Про аудиторську діяльність: Закон України №

Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

Курсовой проект

Менеджмент

Другие курсовые по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

УКООПСПІЛКА

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Організація і методика аудиту”

на тему

Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

виконана на матеріалах

ВАТ ”Цюрупинський хлібозавод”

 

ПЛАН

 

Вступ

1. Сутність, завдання та організація формування виробничих фінансових результатів

2. Нормативно-законодавчі та інші внутрішні та зовнішні джерела для отримання доказів при проведенні аудиту фінансових результатів виробничих підприємств

3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та фінансового стану підприємства, внутрішнього контролю і організації обліку на ВАТ “Цюрупинський хлібозавод”

4. План і програма проведення аудиту формування фінансових результатів

5. Методика проведення аудиту формування фінансового результату

5.1 Аудит доходів

5.2 Аудит витрат

5.3 Аудит фінансових результатів діяльності підприємства

6. Типові та можливі порушення виявлені при проведенні аудиту формування фінансових результатів

7. Оформлення результатів аудиторської перевірки

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

 

ВСТУП

 

Для ефективного управління діяльністю керівники, власники, менеджери та інші управлінці повинні мати економічну інформацію, яка відповідає їх потребам. Формування такої достовірної, точної, оперативної та повної інформації відбувається у системі бухгалтерського обліку.

Однією з важливих частин бухгалтерського обліку, яка потребує особливої уваги, є облік фінансових результатів та їх відображення у звітності. Це пов'язано з тим, що саме від фінансових результатів, їх правильного обліку, контролю, аналізу та аудиту, залежить фінансово-майновий стан та ефективність діяльності підприємства.

Мета курсової роботи полягає у висвітленні методики проведення аудиту фінансових результатів діяльності виробничого підприємства, подальшого визначення типових та можливих порушень при проведенні аудиту і розробки практично значимих пропозицій щодо його покращення.

Головним завданням курсової роботи є:

- розкрити сутність, завдання та організація формування виробничих фінансових результатів;

- охарактеризувати нормативно-законодавчі та інші внутрішні та зовнішні джерела для отримання доказів при проведенні аудиту фінансових результатів виробничих підприємств;

- дати характеристику фінансово-господарської діяльності та фінансового стану підприємства, внутрішнього контролю і організації обліку на ВАТ “Цюрупинський хлібозавод”;

- скласти план і програму проведення аудиту формування фінансових результатів;

- описати методику проведення аудиту формування фінансового результату;

- розглянути типові та можливі порушення виявлені при проведенні аудиту формування фінансових результатів;

- розглянути оформлення результатів аудиторської перевірки;

- сформувати конкретні висновки за предметом дослідження;

- обґрунтувати конкретні пропозиції щодо шляхів збільшення прибутку підприємства.

Обєктом дослідження вибрано ВАТ “Цюрупинський хлібозавод”, в якому наявні можливості усестороннього висвітлення досліджуваних у роботі питань щодо формування фінансових результатів.

Субєктом дослідження є аудит формування фінансових результатів виробничого підприємства.

В курсовій роботі використано і проаналізовано наукову і методичну літературу з обраної теми дослідження, обґрунтовано особливості аудиту фінансових результатів виробничого підприємства, сформовані пропозиції для покращення показників фінансової діяльності досліджуваного обєкту.

Методологічною основою написання курсової роботи послужили законодавчі і нормативні акти, підручники та навчальні посібники, статті в наукових періодичних виданнях з досліджуваної проблеми; обліково-фінансова звітність та нормативні положення ВАТ “Цюрупинський хлібозавод”.

 

1. СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

Аудит , відповідно до Закону України ”Про аудиторську діяльність” - перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів, та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності субєктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам”. Відповідно до Національного нормативу № 3 “Мета і загальні принципи аудиту фінансової звітності” метою аудиту є висловлення думки про те, чи відповідає фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, інструкціям, які регламентують порядок і представлення фінансових звітів”. Всі інші роботи, які не повязані з аудитом (перевіркою) фінансової звітності отримали назву аудиторські послуги.

Мета аудиту сприяння ефективності роботи, раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у підприємницькій діяльності для отримання максимального прибутку.

Основними завданнями аудиту є:

 1. перевірка фінансової звітності, розрахунків, декларацій та інших документів для встановлення їх достовірності й відповідності здійснених господарських і фінансових операцій чинному законодавству;
 2. виявлення і попередження (профілактика) порушень у фінансово-господарській діяльності підприємств;
 3. реальність визначення фінансових результатів;
 4. оцінка ефективності внутрішнього контролю;
 5. надання консультаційних послуг з питань обліку, аналізу, права, менеджменту, маркетингу, фінансів тощо.

В процесі аудиту виробничих підприємств необхідно перевірити:

 1. стан економіки підприємства і аналіз його виробничої діяльності;
 2. використання внутрігосподарських резервів;
 3. забезпеченість сировиною, матеріалами і трудовими ресурсами;
 4. правильність надходження та відпуску в виробництво сировини і допоміжних матеріалів, дотримання норм затрат та виходу готової продукції;
 5. якість продукції (виявити випадки випуску браку, встановити причини, винних осіб і розробити заходи по їх ліквідації);
 6. відповідність звітних даних про випуск та реалізацію продукції даним бухгалтерського обліку і первинних документів з метою виявлення перекручувань і приписок в звітності;
 7. виконання договорів на поставку матеріалів та реалізації продукції;
 8. повноту використання відходів;
 9. дотримання законності, забезпечення схоронності цінностей.

Джерелами інформації для аудиту фінансових результатів є форми фінансової звітності, які дають загальне уявлення про фінансові результати, в тому числі від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Слід зазначити, що результати фінансової діяльності підприємства в умовах ринкової економіки цілком залежать від маркетингу, його стану і напрямів розвитку. Тому обєктами аудиту результатів фінансово-господарської діяльності є, насамперед, маркетингова діяльність, її стан та напрями розвитку, а це дає можливість виявити недоліки у бізнесі.

За змістом аудит як одна з форм фінансового контролю включає експертну оцінку фінансово-господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського фінансового обліку, фінансової звітності, а також надання аудиторських послуг і пов'язаних із ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, фінансової звітності, оподаткування, аналізу господарської діяльності, фінансів, управління трудовими ресурсами та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб.

На стадії виробництва аудит досліджує ефективність використання праці, її предметів і засобів, відповідність їх чинному законодавству і нормативно-правовим актам. При цьому вивчаються організація виробництва, прогнозування, ефективність праці, витрачання коштів на її оплату, а також дотримання технологічної і трудової дисципліни, раціональність використання робочого часу, експлуатації машин і механізмів та предметів праці як в окремій галузі, так і в народному господарстві України в цілому.

Складовою аудиту фінансової звітності є фінансовий аналіз звітності, у процесі якого слід дати оцінку фінансової сталості й платоспроможності, зокрема розрахувати коефіцієнти і показники ліквідності й фінансової активності, що зроблено в наступному параграфі. Отже, аудит фінансової звітності сприяє виявленню недоліків, попередженню банкрутства, визначенню перспектив розвитку виробництва в умовах жорсткої конкурентної боротьби.

Аудиторська перевірка підприємств починається із загального огляду форм звітності. При цьому перш за все звертається увага на заповнення адресної частини форми, де мають бути вказані юридичні реквізити підприємства, що перевіряється: вид діяльності підприємства має відповідати його статуту, а у випадку ліцензування видів діяльності, якими займається підприємство, аудитору необхідно перевірити наявність у підприємства ліцензії та строк її дії.

Потім перевіряється правильність заповнення звітності за формою та визначаються ті ділянки обліку, де аудиторський ризик найбільш значний, тобто де найбільша ймовірність помилок в обліку та звітності. Залежно від цього визначаються ті операції та активи, які повинні бути перевірені найбільш досконало та детально, а також ті показники, де можна довіритись інформації клієнта. Після цього аудитор оцінює систему внутрішнього контролю на підприємстві, вивчає його облікову політику, ступінь аудиторського ризику і розпочинає перевірку.

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>