Аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Валтекс"

  Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р. із змінами і доповненнями. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26

Аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Валтекс"

Дипломная работа

Менеджмент

Другие дипломы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство транспорту та зв'язку України

Державний економіко-технологічний університет транспорту

Кафедра «Облік і аудит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

з дисципліни "Аудит"

на тему:

"Аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю "Валтекс"

 

 

Виконала:

студентка групи 4-ОА-2

денної форми навчання

Пилипенко О.М.

Перевірила:

 

 

 

Київ 2010

 

Зміст

 

Вступ

I. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану досліджуваного підприємства

II. Програма проведення аудиторської перевірки та послуги

2.1 Нормативне регулювання бухгалтерського обліку

2.2 Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства

2.3 Визначення послідовності перевірки та послуги

2.4 Визначення обсягу перевірки та послуги

III. Організація процесу аудиторської перевірки і послуги

3.1 Перевірка організації системи внутрішнього контролю

3.2 Перевірка правильності складання фінансової звітності підприємства

IV. Оформлення матеріалів аудиторської перевірки та послуги

4.1 Розрахунок та аналіз фінансового стану показників підприємства

4.2 Збір аудиторських доказів щодо перевірки фінансової звітності

4.3 Робочі документи аудитора

4.4 Аудиторський звіт (висновок)

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

 

Вступ

 

Кожне підприємство в процесі свого функціонування має на меті досягнення максимального ефекту від своєї діяльності, а це неможливо без ефективного управління ним. В свою чергу управління виступає творчим процесом керівника, що ґрунтується на виважених рішеннях прийнятих на основі даних, що відображають реальний стан речей на підприємстві. Тому неможливо переоцінити значення повної та достовірної інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства при вирішенні поточних та перспективних господарських проблем.

Для прийняття правильних управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів. Дані, що є основою прийняття рішень, представляються у формі фінансових звітів відповідних звітних періодів. Як наслідок процес підготовки та складання фінансових звітів повинен бути організований відповідно до законодавства та забезпечувати користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності і фінансовий стан підприємства. А так як є і зовнішні користувачі то фінансова звітність забезпечує у повній мірі їх потреби, повязані з інформацією про даний субєкт господарювання. Отже, фінансова звітність є провідною категорією, що покликана забезпечити користувачів в інформації і як наслідок створити умови для ефективної та цілеспрямованої роботи підприємства.

Однією з найважливіших аудиторських процедур є оцінювання фінансової звітності підприємства. Перевірка достовірності бухгалтерської звітності аудитором є особливо відповідальною роботою, тому дана тема є актуальною, особливо на даному етапі ринкових перетворень в Україні.

Питання аудиту фінансових результатів в сучасних умовах розглядаються у працях вітчизняних вчених Білухи М.Т., Демяненка М.Я., Гайдуцького П.І., Гарасима П.М., Кірейцева Г.Г., Кужельного М.В., Лінника В.Г., Осадчого Ю.І., Пархоменка В.М., Пушкаря М.С., Саблука П.Т., Швеця В.Г., Шпичака О.М. та інших. Питаннями аудиту формування фінансових результатів та відображення їх у звітності займаються Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Єфименко В., Зубілевич С.Я., Петрик О.А., Редько О.Ю., Сопко В.В. Хоча і досить велика кількість вчених займається дослідженнями даної теми, вона до сих пір залишається не повністю розкритою.

Метою курсової роботи є розкриття особливостей аудиту фінансової звітності підприємств та пошук шляхів його удосконалення.

Для досягнення поставленої мети в роботі визначені наступні завдання:

  1. ознайомитись з поняттям аудит як формою контролю та його сутністю;
  2. оволодіти методикою проведення аудиту звіту про фінансові результати;
  3. визначити джерела інформації та обєкти аудиту при проведенні документальної перевірки результатів фінансової діяльності;
  4. вдосконалити методику аудиту фінансових результатів діяльності підприємства у складі аудиту фінансової звітності.

Предметом дослідження курсової роботи є фінансова звітність підприємств. А обєктом дослідження виступає ТОВ "Валтекс".

При написані курсової роботи використовувались такі методи дослідження, як аналітичний, монографічний, статистичний, економіко математичний.

В якості теоретичної основи, при написанні курсової роботи, використовувалися підручники та статті провідних українських вчених-економістів, нормативно-законодавчі акти, бухгалтерські документи та звітність підприємства, а також Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність України", Закон України "Про аудиторську діяльність", П(С)БО 1, П(С)БО 2, П(С)БО 3, П(С)БО 4, П(С)БО 5 П(С)БО 6, а також матеріали мережі Інтернет.

А в якості практичних матеріалів були використані статут ТОВ "Валтекс", наказ про облікову політику, звітні дані та річні фінансові звіти господарства за останні роки.

В першому розділі розкривається сутність понять аудиторської діяльності та аудиторської послуги, основні завдання аудиту фінансової звітності. Визначено мету фінансової звітності відповідно національних стандартів бухгалтерського обліку та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану досліджуваного підприємства. Наведено характеристику форм звітності.

В другому розділі описується, нормативно-правова база, яка регулює ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, також надається фінансово-господарська характеристика підприємства і дається оцінка аудиторського ризику через підприємницький ризик.

В третьому розділі подається приклад аудиторського висновку.

 

  1. Мета і завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги по визначенні фінансового стану досліджуваного підприємства

 

Основним видом послуг аудиторських фірм є аудит фінансової звітності підприємств, що здійснюються з метою визначення правильності її складання відповідно до встановлених правил ведення бухгалтерського обліку, її достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим вимогам.

Аудиторська діяльність є сферою підприємництва аудиторських фірм або приватних аудиторів, яка включає організаційне і методичне забезпечення аудиту, його практичне здійснення у формі надання різноманітних аудиторських послуг.

Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги можуть надаватись у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Аудиторські фірми здійснюють свою діяльність відповідно до статутних документів, затверджених і зареєстрованих у встановленому порядку.

Виконують аудиторські послуги вони із залученням штатних і позаштатних працівників і погодинною оплатою або в порядку сумісництва на штатних посадах.

Аудиторські послуги послуги пов'язані з аудитом експертизи, консультації з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб. Схематично класифікація аудиторських наведена в Додатку 1.

Метою аудиту фінансової звітності є складання висновку щодо відповідності фінансової звітності за всіма суттєвими аспектами інструкціям, які регламентують порядок підготовки і подання фінансових звітів. Незважаючи на те, що аудиторський висновок служить основою довіри до фінансової звітності, для користувача це не може служити достатньою підставою для оцінки економічної стабільності підприємства в найближчому майбутньому або ефективності роботи його керівництва.

Основними завданнями аудиту є збирання та обробка достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність субєкта господарювання і формування на цій основі аудиторських висновків. Такими завданнями є:

  1. упевнитись у правомірності створення підприємства і безперервності його функціонування; ознайомитись із системою господарювання і управління; оцінити надійність системи внутрішнього контролю, зясувати ефективність системи бухгалтерського обліку; проконтролювати правильність здійснення основних господарських процесів (постачання, виробництво, збут).
  2. переконатись у повноті первинної документації; проконтролювати правильність ведення поточного бухгалтерського обліку і повноту відображення інформації в облікових регістрах; перевірити фактичну наявність активів, зобовязань і капіталу, що відображені у фінансовій звітності; перевірити належність відображених у звітності активів, зобовязань і капіталу (кому вони належать); перевірити постійність дотримання облікової політики суб

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>