Аудит установчих документів підприємства

  Господарський кодекс України. Х.: Парус, 2008. 224 с. Цивільний кодекс України. Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. 424 с. Закон

Аудит установчих документів підприємства

Курсовой проект

Менеджмент

Другие курсовые по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра контролю і аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни «Аудит»

на тему: «Аудит установчих документів підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків, 2010

ВСТУП

 

Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає створення багатьох субєктів господарювання недержавної форми власності. Тому це, в свою чергу, обмежує при реальній конкуренції втручання державних органів у фінансову діяльність підприємств. У звязку з цим виникає необхідність застосування аудиту, який передбачає не лише перевірку діяльності субєктів підприємницької діяльності і прогнозування їх економічної активності, а й надання підприємствам широкого спектру консультативно-експертних послуг.

Аудит установчих документів - це перевірка ключових документів, на основі яких підприємство було створене та здійснює свою діяльність.

Актуальність даної теми обумовлена тим, що в звязку з встановленням ринкових відносин, виникненням акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, комерційних банків та інших фінансових інститутів, в основі яких лежить приватний капітал, в Україні обєктивно постала необхідність більш детально звернути увагу аудиторів на факти структуризації суспільства. Дана потреба ринку в аудиті установчих документів і розрахунків з засновниками зумовлена фактами активізації процесів реструктуризації підприємств. І на сьогодні ця потреба не втратила своєї актуальності в звязку з проблемою неплатоспроможності підприємств, що обумовлена фінансовою нестабільністю, підвищенням інвестиційних ризиків, розвитком конкурентної боротьби, кризою, що спіткала економіку України, та іншими причинами.

Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка напрямків ефективного здійснення аудиту установчих документів підприємства. Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначати основні завдання:

 1. визначити мету, законодавчо-нормативне та інформаційне забезпечення аудиту установчих документів;
 2. вивчити особливості аудиторської перевірки установчих документів підприємства;
 3. всебічно дослідити практику з обраного напрямку дослідження, виявити його сучасний стан, недоліки, труднощі, досвід;
 4. обґрунтувати напрямки підвищення ефективності діяльності досліджуваного підприємства.

Також треба визначити предмет та обєкт дослідження. Обєктом дослідження є установчі документи субєкта господарювання. Предметом теоретичне обґрунтування та практика аудиту установчих документів підприємства.

В процесі дослідження використовувались різні методи для досягнення поставленої мети, такі як збір інформації, аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, спостереження, порівняння, моделювання та інші.

Також при написанні даної роботи були використані праці таких авторів Бутинець Ф.Ф., Савченко В.Я., Платонов О., Подольський В.І., Білик М.Д., Усач Б.Ф. і т.д. та нормативно-правова база.

Основною метою аудиторської діяльності є встановлення достовірності даних, що містяться у документації економічних субєктів та відповідність здійснених ним фінансових і господарських операцій нормативним актам. Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідки різних економічних рішень.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1 Мета, завдання, законодавчо-нормативне та інформаційне забезпечення аудиту установчих документів підприємства

 

Для перевірки законності діяльності господарюючих субєктів аудиторами здійснюється аудит установчих документів.

Метою даного аудиту є підтвердження законних основ діяльності субєкта господарювання протягом усього періоду його діяльності від моменту реєстрації до ліквідації чи реорганізації.

Законодавчими актами, які регулюють порядок створення юридичної особи та вимоги до змісту установчих документів, є:

 1. Цивільний кодекс України;
 2. Господарський кодекс України;
 3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. №996ХІV;
 4. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576ХІІ (зі змінами та доповненнями) тощо [14, c.107].

Предметом пильної уваги аудитора в процесі перевірки є різні документи, що містять вичерпну інформацію про діяльність підприємства. Це установчі та інші документи підприємства, накази, розпорядження, протоколи зборів засновників, первинні документи та облікові реєстри по всім рахункам бухгалтерського обліку та звітність.

Отже, для перевірки використовуються такі основні документи:

 1. статут економічного суб'єкта;
 2. установчий договір;
 3. патент для суб'єктів малого підприємництва;
 4. протоколи зборів засновників;
 5. свідоцтво про державну реєстрацію;
 6. документи, пов'язані з приватизацією й акціонуванням підприємств, що перебували у власності держави;
 7. документи, що підтверджують права власності засновників на майно, внесене в оплату придбаних ними акцій під час державної реєстрації товариства за участі державних або муніципальних підприємств;
 8. свідоцтво про реєстрацію в органах статистики, державної податкової інспекції, Пенсійному фонді, у Фонді зайнятості, Фонді соціального страхування;
 9. договір на банківське обслуговування;
 10. зареєстровані зміни до установчих документів;
 11. проспект емісії;
 12. реєстр акціонерів для акціонерних товариств;
 13. виписки з протоколів річних зборів акціонерів;
 14. виписки з протоколів зборів акціонерів, засновників;
 15. виписки рішень ради директорів;
 16. накази і розпорядження виконавчої дирекції;
 17. ліцензії і дозволи на визначені види діяльності;
 18. листування з засновниками й акціонерами;
 19. журнали реєстрації видачі доручень і повноважень під час реєстрації, перереєстрації, ліквідації, реорганізації та іншим особам (крім керівника) економічного суб'єкта;
 20. внутрішні положення [15, c. 265-266].

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі аудиту установчих документів підприємства є: чи має субєкт економічної діяльності в наявності вище перелічені документи; в ході ознайомлення з ними визначається, коли і де зареєстровано підприємство; його організаційно-правова форма; в якому банку відкритий розрахунковий рахунок; хто є засновником підприємства; який розмір статутного капіталу і частки кожного засновника. Вивчаючи види діяльності, що здійснюються підприємством, аудитор повинен встановити їх відповідність тим, які зафіксовані в його статуті. Аудитор одержує також уявлення про організаційну структуру підприємства та бухгалтерії зокрема; наявності філій та представництв, про повноваження керівників всіх рівнів при прийнятті управлінських рішень тощо.

Отже, в процесі перевірки аудитору вдається встановити юридичних статус клієнта та його право функціонування у відповідності до чинного законодавства.

 

1.2 Планування аудиту установчих документів

 

Планування це визначення головної стратегії і конкретних методів та термінів проведення аудиту, яке допомагає належно розподілити роботу та наглядати за нею. Метою планування аудиту є зосередження уваги аудитора на найважливіших напрямах перевірки, проблемах, які слід вивчити глибше.

Планування тісно повязано з попереднім ознайомленням з результатами діяльності і структурою управління підприємства, що контролюється, тому воно повинно забезпечувати:

 1. отримання необхідної інформації про стан бухгалтерського обліку і ефективність внутрішнього контролю;
 2. визначення змісту, часу проведення, об'єму контрольних процедур, що підлягають виконанню в ході аудиторської перевірки;
 3. координацію виконуваних робіт зі збору і аналізу інформації, необхідної для оцінки достовірності і законності господарсько-фінансових операцій, достовірності бухгалтерського балансу і фінансових звітів.

Адекватне планування аудиторської перевірки дозволяє забезпечити належну увагу важливим питанням аудиту, своєчасне визначення та вирішення потенційних проблем, а також організувати та виконати завдання з аудиту ефективно та якісно.

У процесі планування аудитору потрібно дотримуватися принципів, наведених на рис. 1.1.

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 - Принципи планування аудиту

 

Взагалі, сам процес планування умовно можна поділити на три стадії: попереднє планування, складання загального плану, розробка програми аудиту. Нижче наведено загальну схему підготовки, планування та проведення аудиторської перевірки (рис. 1.2) [7, c. 191].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2 - Загальна схема планування та проведення аудиту

 

На стадії попереднього планування аудитором вивчається наявна та доступна йому інформація про підприємство-замовника, погоджуються з керівництвом клієнта основні організаційні питання з аудиту, формується робоча бригада для його проведення.

На даному етапі пл

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>