Аудит страхової компанії

Підставою для перевірки є Закони України " Про господарські товариства" (1576-12), " Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15),

Аудит страхової компанії

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обовязкове домашнє завдання

з дисципліни «Аудит»

 

Зміст

 

1. Характеристика підприємства АСТ ЗТ " Остра Суми"

2. Лист-замовлення про проведення аудиту на підприємстві

3. Договір на проведення аудиту

4. План програми перевірки

5. Звітність

Список використаних джерел

 

1. Характеристика підприємства АСТ ЗТ " Остра Суми"

 

Страхова компанія «Остра-Суми» - перспективна компанія, де працюють професіонали з досвідом роботи в страхуванні і яка вже сьогодні користується повагою й довірою партнерів і клієнтів.

Ціль компанії:

 1. якісний рівень страхування й сервісу
 2. чесне й професійне відношення до клієнтів і партнерів
 3. зростання фінансових показників.

З погляду професійної діяльності Страхову компанію «Остра-Суми» характеризують:

 1. професіоналізм і бездоганність у виконанні своїх зобов'язань;
 2. робота команди професіоналів, індивідуальний підхід до кожного клієнта;
 3. довіра клієнтів;
 4. універсальність, відкритість, надійність;
 5. постійне зростання кількості клієнтів.

Своїм клієнтам ми пропонуємо:

 1. високу культуру обслуговування;
 2. можливість оперативно й професійно захистити свої майно й бізнес.

Основні напрямки роботи страхової компанії «Остра-Суми»:

 1. Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів;
 2. Обов'язкове страхування водіїв від нещасних випадків на транспорті;
 3. Обов'язкове страхування громадянської відповідальності громадян України, що мають у власності або в ін. законному володінні зброї, за шкоду, що може бути нанесений третій особі або її майну в результаті володіння, зберігання або використання цієї зброї;
 4. страхування наземного транспорту (авто КАСКО);
 5. страхування майна;
 6. страхування вантажів;
 7. страхування відповідальності перед третіми особами;
 8. страхування професійної відповідальності;
 9. особисте страхування;
 10. медичне страхування;
 11. інші види.

Вищим керівним органом АСТ ЗТ " Остра - Суми " є загальні збори акціонерів товариства на яких обирається склад правління, Спостережної ради та Ревiзiйної комісії. Голова правлiння - Резнiк Наталiя Миколаївна,стаж керівної роботи в АСТ ЗТ " Остра - Суми " - 12 рокiв. Заступник голови правлiння - Шевченко Олексiй Миколайович, стаж керiвної роботи 2 роки. Заступник голови правлiння - Конященков Олексiй Петрович - стаж керiвної роботи в правлiннi товариства 2 роки, голова Глухiвської фiлiї АСТ ЗТ " Остра - Суми". Головний бухгалтер - Кондратенко Наталiя Миколаївна , стаж керiвної роботи 6 рокiв. На останнiх загальних зборах АСТ ЗТ " Остра - Суми ", якi вiдбулися 2 листопада 2007 року було прийняте рiшення про обрання Спостережної ради товариства в кiлькостi трьох юридичних осiб, а саме:

1.ЗАТ " Страхова компанiя " Страховий капiтал ";

2.ЗАТ " ДВ Система ";

3.ТОВ " Прогрес - iнвест ".

Також було прийняте рiшення про обрання Ревiзором товариства акцiонера - ТОВ " Горобина". Засновники - юридичнi особи, якi володiють пакетом акцiй >5% Статутного капiталу:

1. ТОВ " Мiжрегiональний центр фондових технологiй " - 16,13% , або 1 177 500 акцiй, м. Київ, вул Кловський узвiз, буд 18, 01021 , код ЄДРПОУ 30057700 ;

2. ТОВ " Горобина " - 14,73%, або 1 075 5000 акцiй, м. Суми, вул. Петропавлiвська, 121, 40021 , код ЄДРПОУ 31162928;

3.ТОВ " Прогрес - iнвест " - 14,37%, або 1 049 000 акцiй, м. Суми, вул. Привокзальна, 33, 40003, код ЄДРПОУ 31499424;

4.ТОВ " Мiжрегiональний фондовий союз", -13,69%, або 1 000 000 акцiй, м. Київ, вул. Вєтрова, 7-Б, 01032, код ЄДРПОУ 24917996;

5.ЗАТ ДВ " Система " - 12,33%, або 900 000 акцiй; м. Київ, вул. Липська, 19/7, кв. 51, 01021, код ЄДРПОУ 33498034;

6.ЗАТ " Страхова компанiя " Страховий кап iтал " - 6,51%, або 475 000 акцiй, м. Київ, вул. Кропивницького 6, кв. 2, 01004, код ЄДРПОУ 32206908.

Засновникiв, фiзичних осiб, якi володiють пакетом акцiй бiльше 5% немає. Матерiального внеску в Статутному капiталi також немає.

 

2. Лист-замовлення про проведення аудиту на підприємстві

 

Директору

ТОВ аудиторська фірма " Бізнес - аудит "

Кравченко Ніні Григорівні

"10" жовтня 2008р.

ЛИСТ-ЗАМОВЛЕННЯ

Шановна Ніно Григорівно!

Прошу Вас призначити проведення аудиторської перевірки на Підприємстві АСТ ЗТ " Остра - Суми ", яка повинна відповідати таким вимогам:

1.Масштаб:

за період з "01"квітня 2008р. по "1" жовтня 2008 р.;

2.Мета:

 1. надання аудиторського висновку про фінансову звітність та аналіз фінансового стану підприємства для Комісії з цінних паперів і фондового ринку України (НБУ та інше);
 2. надання аудиторського висновку з питань повноти формування статутного капіталу, а також бухгалтерських звітів.

3.Форма подання звіту перевірки та висновку:

 1. письмова.
 2. Методи перевірки : операційна, вибіркова, суцільна, комплексна.
 3. Місце перевірки (необхідне підкреслити):
 4. офіс Замовника.

6.Строк перевірки:

з "15" жовтня 2008р. по "29"жовтня 2008р.

Керівник Резнік Наталія Миколаївна Підпис

 

3. Договір на проведення аудиту

 

ДОГОВІР № 118

на проведення аудиту (надання аудиторських послуг)

м. Суми «11» жовтня 2008 р.

Аудиторська фірма ТОВ аудиторська фірма " Бізнес - аудит ", яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 004529 від 23 лютого 2001 року, виданого Аудиторською палатою України, - надалі "ВИКОНАВЕЦЬ" в особі директора, що діє на підставі статуту, з одного боку, та, АСТ ЗТ " Остра - Суми " надалі - 'ЗАМОВНИК", в особі Резнiк Наталiї Миколаївни, що діє на підставі Статуту з другого боку, згідно з Законом України "Про аудиторську діяльність", уклали цей договір про таке:

 1. Предмет договору

1.1 Замовник доручає а Виконавець бере на себе зобов`язання здійснити аудиторську перевірку (операційний аудит) за Програмою, затвердженою Замовником, яка є невід`ємною частиною цього Договору.

1.2 Аудиторська перевірка охоплює діяльність Замовника за період з 1 квітня 2008року по 1 жовтня 2008 року.

1.3 Початок робіт 15 жовтня 2008року закінчення 29 жовтня 2008року.

1.4 Мета аудиту - дослідження (здійснення процедур перевірки) стосовно відповідності окремих господарських фактів в діяльності Замовника (визначених його керівництвом у Програмі робіт) вимогам чинного законодавства, прийнятої облікової політики, методології бухгалтерського та податкового обліку.

1.5 Масштаб аудиту: перевірка буде здійснюватися шляхом застосування процедур отримання достатніх аудиторських свідчень за національними (та /або/ міжнародними стандартами аудиту) в повному обсязі, необхідному для формування аудиторського висновку (незалежної професійної думки). Надана Замовником інформація а також отримані в ході перевірки дані будуть тестуватися на наявність та одночасно на відсутність суттєвих (матеріальних) розбіжностей (невідповідностей) між економіко-правовою сутністю господарських фактів та вимогам чинного законодавства і їх відображенням в обліку Замовника.

1.6 Результати робіт. Сторони Договору результатом робіт визначають інформацію (у формі аудиторського звіту) про наявність (або відсутність) в діяльності Замовника ( або у обліку Замовника) суттєвих невідповідностей (відхилень від вимог чинного законодавства та вимог до бухгалтерського (податкового) обліку господарських операцій в Україні.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1 За виконання робіт за цим договором Замовник сплачує Виконавцю винагороду у розмірі_24000 грн., (прописом) з ПДВ (ПДВ складає 4000грн).

2.2 Оплата здійснюється виключно у національній валюті України та в безготівковій формі.

2.3 Замовник авансує Виконавця у розмірі 50 % вартості робіт за цим договором протягом 3-х днів з дати підписання цього договору.

2.4 Оплата роботи Виконавця здійснюється Замовником незалежно від характеру результату робіт за цим Договором (наявності виявлених суттєвих невідповідностей /відхилень/ або їх відсутності /невиявлення/) у відповідності до умов п. 2.1-2.2 цього договору.

3. Порядок здачі та прийому результатів робіт

3.1 В ході робіт та (а/або) по їх завершенню Виконавець знайомить Замовника з попередніми результатами перевірки (попередні висновки). Попередні висновки є неофіційними. Вони можуть обговорюватися Замовником та Виконавцем з залученням третіх осіб. По закінченню терміну дії договору (або раніше) Виконавець у 3-х денний термін надає Замовнику текст аудиторського звіту. Звіт є конфіденційним. Він передається у друкованому виді в одному екземплярі. Другий екземпляр зберігається у Виконавця на протязі календарного року.

3.2 В разі незгоди Замовника зі змістом звіту або його окремими положеннями, суперечка з цього приводу вирішу

Похожие работы

1 2 3 4 > >>