Аудит підприємства

№ з/пВиди робіт, що заплановані для виконання аудиторомТермін виконання роботи1.Нарада з планування проекту аудиторської перевірки, обговорення етапів проведення аудиторської перевірки1.09.082.Отримання

Аудит підприємства

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

1. Характеристика підприємства ВАТ «Роменський молочний комбінат»

 

Відкрите акціонерне товариство «Роменський молочний комбінат» одне з найбільших комбінатів в Україні по переробці молока і виробництва молокопродуктів. Воно функціонує на законних підставах і у своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими документами.

Товариство засноване згідно з Декретом СМУ «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» від 22.04.99р. №6783 та від 27.04.99р., №6583 «Про особливості приватизації в агропромисловому комплексі». Засновниками товариства є регіональне відділення ФДМ України в м. Суми та Організація орендарів ОП «Роменський молокозавод».

Статут товариства прийнято на загальних зборах Організації орендарів ОП «Роменський молочний комбінат» 3.09.99р. протокол №4 і затверджено Наказом РВ ФДМ України в м. Суми від 10.09.99р. №533 та зареєстровано Роменським міськвиконкомом 11.09.99р. №00432782, що відповідає ідентифікаційному коду.

Місце знаходження підприємства: м. Ромни, вул. Київська 94, що відповідає юридичній адресі. Форма власності колективна, директор Плясук Володимир Дмитрович.

Основний вид діяльності виробництво, заготівля, збереження, переробка молока та реалізація його продукції, зовнішньоекономічна діяльність, оптова та роздрібна торгівля. Ліцензії на здійснення оптової торгівлі продовольчими товарами та непродовольчими товарами товарами видані управлінням торгівлі Облдержадміністрації.

Середньооблікова кількість працюючих на підприємстві 450 чол. Кількість акціонерів 3162 фізичних та юридичних осіб. Грошові кошти Товариства зберігаються на розрахункових рахунках в «Райффайзен Банк Аваль» м. Суми долари, німецькі марки, гривні.

Наказом по Товариству №7 від 23.12.00р. відповідальною особою за облік власників цінних паперів, заяв, пропозицій є штатний працівник підприємства Бегменко Інна Леонідівна, яка пройшла курсову підготовку, має кваліфікаційне посвідчення, відповідно порушень у діловодстві власників ЦП не виявлено.

Останній річний звіт поданий територіальному відділенню Держкомісії з цінних паперів та Фондового ринку 30.04.08р. Останні збори акціонерів проведені 2.03.08р. Відповідно до рішення зборів акціонерів через вкладання коштів в інвестиційну діяльність з метою зміцнення матеріально-технічної бази Товариства виплата дивідендів за 2007р. не проводилась.

При проведенні перевірки на даному підприємстві аудитори керувалися чинним законодавством України у сфері фінансово-господарської діяльності, діючим порядком організації бухгалтерського та податкового обліку і складання бухгалтерської та статистичної звітності.

Способи перевірки документів та господарських операцій: суцільний, вибірковий, порівняння, контроль та розрахунки.

Перевірка здійснювалася з 01 по 12 вересня 2008 року за зверненням голови правління Плясука Володимира Дмитровича і в присутності головного бухгалтера Вовк Лариси Миколаївни. Відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність в періоді, що перевірявся, були:

Голова правління Плясук Володимир Дмитрович.

Головний бухгалтер Вовк Лариса Миколаївна, які несуть відповідальність за достовірність фінансової звітності у періоді, що перевірявся.

У аудиторської перевірки було встановлено, що фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 1.10.08р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Фінансово-господарська діяльність товариства здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту товариства.

Бухгалтерський облік господарських операцій на товаристві здійснювався по журнально ордерній формі рахівництва, у відповідності до Інструкції «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. №996-ХIV та вимог П(С) БО України.

В обліковій політиці товариства на протязі звітного року змін не відбувалось.

В процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки. На думку аудитора, фінансові звіти відкритого акціонерного товариства «Роменський молочний комбінат»» справедливо та достовірно відображають, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства, його фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Аудитор надає умовно-позитивний висновок, в зв'язку з тим, що аудитор не був присутній при проведенні інвентаризації активів на підприємстві, так як дата проведення інвентаризації передувала даті проведення аудиторської перевірки. Аудит підтверджує залишки по Балансу (ф. №1) станом на 31.12.2008 року, та результати надані у Звіті про фінансові результати (ф. №2) за 2008 рік з урахуванням вищезазначених обмежень.

 

2. Лист-замовлення

 

Керівнику аудиторської фірми «Бест»

Пані Бєй Юлії Юріївні

«29» серпня 2008р.

ЛИСТ-ЗАМОВЛЕННЯ

Шановна Бєй Юлія Юріївна!

Прошу Вас призначити проведення аудиторської перевірки на

Підприємстві ВАТ «Роменський молочний комбінат», яка повинна відповідати таким вимогам:

1.Масштаб:

за період з «01» січня 2008р. по»01» серпня 2008р.;

2.Мета:

  1. надання аудиторського висновку про фінансову звітність та аналіз фінансового стану підприємства для Комісії з цінних паперів і фондового ринку України (НБУ та інше);
  2. надання аудиторського висновку з питань повноти формування статутного капіталу, а також бухгалтерських звітів.

3.Форма подання звіту перевірки та висновку:

  1. письмова.
  2. Методи перевірки: операційна, вибіркова, суцільна, комплексна.
  3. Місце перевірки (необхідне підкреслити):
  4. офіс Замовника.

6.Строк перевірки:

з «01» вересня 2008р. по «12»вересня 2008р.

Керівник Плясук Володимир Дмитрович

Підпис

 

3. Договір

 

ДОГОВІР №118

на проведення аудиту (надання аудиторських послуг)

м. Суми «11» жовтня 2008р.

 

Аудиторська фірма «Бест», яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №004529 від 23 лютого 2001 року, виданого Аудиторською палатою України, надалі «ВИКОНАВЕЦЬ» в особі директора, що діє на підставі статуту, з одного боку, та, ВАТ «Роменський молочний комбінат надалі 'ЗАМОВНИК», що діє на підставі Статуту з другого боку, згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність», уклали цей договір про таке:

  1. Предмет договору

1.1 Замовник доручає а Виконавець бере на себе зобов`язання здійснити аудиторську перевірку (операційний аудит) за Програмою, затвердженою Замовником, яка є невід`ємною частиною цього Договору.

1.2 Аудиторська перевірка охоплює діяльність Замовника за період з 1 квітня 2008 року по 1 жовтня 2008 року.

1.3 Початок робіт 15 жовтня 2008 року закінчення 29 жовтня 2008 року.

1.4 Мета аудиту дослідження (здійснення процедур перевірки) стосовно відповідності окремих господарських фактів в діяльності Замовника (визначених його керівництвом у Програмі робіт) вимогам чинного законодавства, прийнятої облікової політики, методології бухгалтерського та податкового обліку.

1.5 Масштаб аудиту: перевірка буде здійснюватися шляхом застосування процедур отримання достатніх аудиторських свідчень за національними (та /або/ міжнародними стандартами аудиту) в повному обсязі, необхідному для формування аудиторського висновку (незалежної професійної думки). Надана Замовником інформація а також отримані в ході перевірки дані будуть тестуватися на наявність та одночасно на відсутність суттєвих (матеріальних) розбіжностей (невідповідностей) між економіко-правовою сутністю господарських фактів та вимогам чинного законодавства і їх відображенням в обліку Замовника.

1.6 Результати робіт. Сторони Договору результатом робіт визначають інформацію (у формі аудиторського звіту) про наявність (або відсутність) в діяльності Замовника (або у обліку Замовника) суттєвих невідповідностей (відхилень від вимог чинного законодавства та вимог до бухгалтерського (податкового) обліку господарських операцій в Україні.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1 За виконання робіт за цим договором Замовник сплачує Виконацю винагороду у розмірі 50000 грн., (прописом) з ПДВ.

2.2 Оплата здійснюється виключно у національній валюті України та в безготівковій формі.

2.3 Замовник авансує Виконавця у розмірі 50% вартості робіт за цим договором протягом 3-х днів з дати підписання цього договору.

2.4 Оплата роботи Виконавця здійснюється Замовником незалежно від характеру результату робіт за цим Договором (наявності виявлених суттєвих невідповідностей /відхилень/ або їх відсутності /не виявлення/) у відповідності до умов п.2.12.2 цього договору.

3. Порядок здачі та прийому результатів робіт

3.1 В ході робіт та (а/або) по їх завершенню Виконавець знайомить Замовника з попередніми результатами перевірки (попередні висновки). Попередні висновки є неофіційними. Вони можуть обговорюватися Замовником та Виконавце

Похожие работы

1 2 3 > >>