Аудит основних засобів

№ п/пПерелік питаньПроцедури Чи назначені матеріально-відповідальні особи за збереження основних засобів?перевірка документівЧи укладені договори про матеріальну відповідальність з особами, які відповідають

Аудит основних засобів

Информация

Бухгалтерский учет и аудит

Другие материалы по предмету

Бухгалтерский учет и аудит

Сдать работу со 100% гаранией
асобів;
 • при передачі основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства сума перевищення їх договірної вартості над балансовою нерідко включається до складу витрат майбутніх періодів, а по мірі нарахування дивідендів приєднується до балансового прибутку.
 • Глава 6. Типова кореспонденція стосовно операцій з основними засобами У відповідності з Планом рахунків облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби». На цьому рахунку здійснюється облік та узагальнення інформації про наявність, рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу обєктів та орендованих майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів. По дебету 10 рахунку відображається записи по надходженню основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються по первісній вартості, витрати повязані з поліпшенням обєкта. По кредиту відображаються вибуття основних засобів внаслідок продажу, безкоштовної передачі, ліквідації, а також суми уцінки основних засобів. Облік основних засобів ведеться в таких розрізах: надходження, амортизація, ремонт, переоцінка, а також облік орендованих основних засобів.

  Кореспонденція рахунків по обліку надходження основних засобів наведена в таблиці 6.1

  Таблиця 6.1

  Зміст господарських операційДебетКредитОприбутковані основні засоби, внесені засновниками згідно з угодою10, 1146На суму, яку потрібно виплатити постачальникам за куплені основні засоби1563На суму послуг, повязаних з придбанням основних засобів15685Одночасно нараховано суму ПДВ на послуги, повязані з придбанням основних засобів641685Сума витрат, понесених при виконанні проектних та інших робіт1563Сума витрат на спорудження та виготовлення основних засобів1523,65,66, 20Погашення заборгованості за основні засоби6330,31Безкоштовне надходження основних засобів10, 11424Отримання основних засобів в обмін на готову продукцію товарів, робіт послуг15701,702 703Оприбуткування основних засобів10, 1115Оприбуткування основних засобів раніше не включених до балансу підприємства10, 11746Переведення до складу основних засобів МШП10, 13113Одночасно на суму зносу МШП132131Переміщення основних засобів від одного матеріально відповідальної особи до іншої10, 1110,11Всі основні засоби в процесі експлуатації зношуються і підлягають амортизації. Основні операції нарахування амортизації наведені в таблиці 6.2

  Таблиця 6.2

  Бухгалтерський облік амортизації основних засобів

  Зміст господарських операційДебетКредитНарахування амортизації основних засобів використаних на виробництво конкретного виду продукції23131Нарахування амортизації інших основних засобів цеху 91131Нарахування амортизації основних засобів господарського призначення92131Нарахування амортизації основних засобів використаних для збуту продукції93131Нарахування амортизації основних засобів соціальної сфери94131Ремонт основних засобів проводиться з метою ліквідації виниклих дефектів у звязку з їх експлуатацією. В бухгалтерському обліку ремонті діляться на поточні та капітальні. Облік витрат на ремонтні роботи, які не приводять до покращення обєкта, є витратами даного періоду і обліковуються на рахунках класу 9.

  Таблиця 6.3

  Кореспонденція рахунків обліку витрат на поліпшення і утримання
  основних засобів

  Зміст господарських операційДебетКредитВідображені витрати ремонтного цеху для ремонту основних засобів виконаного господарським способом23/р.ц20, 661, 65Списані витрати ремонтного цеху на цехові витрати9123/рцВідображені витрати основного цеху повязані з поточним ремонтом обладнання91/осн.ц.66,65, 207Акцептований рахунок підрядної організації, яка виконала ремонт основних засобів, які експлуатуються в заводоуправлінні9263Сума ПДВ64163Оплачений рахунок підрядної організації з поточного рахунка63311У звязку з різними економічними процесами основні засоби повинні переоцінюватися, щоб відображатися по справедливій вартості на час складання різних звітів. Куди повинні відноситися суми уцінки і дооцінки показано в таблиці 6.4.

  Таблиця 6.4

  Кореспонденція рахунків обліку дооцінки основних засобів

  Зміст господарських операційДебетКредитСума дооцінки основних засобів10423Одночасно на суму зносу423131Сума уцінки основних засобів97510Одночасно на суму зносу13110Сума втрат від зменшення корисності основних засобів, оцінених за первісною вартістю975131, 10Одночасно на суму зносу13110Основні засоби списуються з балансу в результаті їх ліквідації, безкоштовної передачі, ліквідації і як недостача, виявлена в результаті інвентаризації.

  Таблиця 6.5

  Кореспонденція рахунків ліквідації, безкоштовної передачі та реалізації
  основних засобів

  Зміст господарських операційДебетКредитПередача основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства1410Одночасно знос переданих основних засобів13110Одночасно сума різниці між залишковою вартістю переданих основних засобів і справедливою вартістю інвестицій14746Списання залишкової вартості основних засобів, списаних по причині застарілості та зносу97610Одночасно на суму зносу основних засобів 13110Оприбутковані виробничі запаси від ліквідації основних засобів20,22746Одночасно відображення суми ПДВ97664Безкоштовна передача основних засобів по залишковій вартості 97610Одночасно на суму зносу основних засобів13110Одночасно відображення суми ПДВ97664Списання реалізованих основних засобів по залишковій вартості97210Одночасно на суму зносу реалізованих основних засобів13110Доход отриманий від реалізації основних засобів30,31,37742Витрати по демонтажу, розборці та реалізації основних засобів97630,31,37,20,66Одночасно при реалізації основних засобів сума ПДВ74264Таблиця 6.6

  Кореспонденція рахунків обліку результатів інвентаризації основних засобів

  Зміст господарських операційДебетКредитВиявлені та оприбутковані надлишки основних засобів 10746На суму виявленої недостачі основних засобів, списаних по залишковій вартості97610Одночасно на суму зносу списаних основних засобів13110На суму недостачі при виявлені винних осіб375746На суму різниці між обліковими цінами і цінами, розрахованими для стягнення з винних осіб, яка перераховується до бюджету746642Відшкодування сум недостачі основних засобів винуватими особами30, 31375Стягнення недостачі основних засобів із заробітної плати661375Переведення МШП до основних засобів 10112Одночасно на суму зносу МШП132131Переведення основних засобів до складу МШП11210Одночасно на суму зносу основних засобів 131132Глава 7. Збір аудиторських доказів та формування робочих документів

  Найважливіша мета аудиту пізнання обєктивної істини про господарські явища, що вивчаються. Під істиною розуміють ті знання про предмет, які правильно відображають цей предмет, відповідають йому. Оскільки істина відображає обєктивно існуючий світ, її зміст не залежить від свідомості людини. Тобто істина обєктивна, її зміст характеризується тими обєктивними процесами, які вона відображає. Аудитор, в першу чергу, направляє свої зусилля на встановлення обєктивної істини щодо дій і подій господарюючого субєкта.

  Нормативом 14 „Аудиторські докази” зазначено, що аудитор повинен одержати таку кількість аудиторських доказів, яка б забезпечила спроможність зробити необхідні висновки, при використання яких буде підготовлено аудиторський висновок.

  Аудиторські докази одержуються в результаті належного поєднання тестів системи контролю та процедур перевірки на суттєвість. За деяких обставин докази можуть бути одержані тільки в результаті процедур перевірки на суттєвість.

  Аудиторські докази інформація, одержана аудитором для вироблення думок, на яких ґрунтується підготовка аудиторського висновку та звіту. Аудиторські докази складаються з первинних документів та облікових записів, що кладуться в основу фінансової звітності, а також підтверджувальної інформації з інших джерел.

  Законом України “Про аудиторську діяльність” та національним нормативом України з аудиту № 26 “Аудиторський висновок” передбачено, що аудитор повинен проаналізувати й оцінити інформацію, отриману на підставі аудиторських доказів, для формування висновку.

  В цілому, процес аудиту слід розглядати як встановлення істини, одержання доказів, донесення істини до користувачів інформації шляхом видачі обєктивних висновків аудитора.

  Жодна господарська операція, що здійснюється на підприємстві, не зникає безслідно, а обовязково, в тій чи іншій мірі, відображається в певних документах. Тут чітко проявляється дія закону всебічного взаємозвязку явищ і загального відображення матеріального світу. Це дозволяє аудитору через деякий час встановити законність, достовірність і доцільність здійсненої операції.

  Процес аудиторської перевірки та її результати повинні бути документально оформлені.

  Робочі документи аудитора це записи, зроблені ним під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, також документальна інформація, отримана в процесі аудиту від третіх осіб, підприємства-клієнта, або усні відомості, задокументовані аудитором за допомогою тестування.

  Склад та кількість аудиторських документів визначаються аудитором у кожному конкретному випадку. При цьому вирішальне значення відіграє мета складання робочих документів, а саме:

  1. планування аудиторської перевірки;
  2. документальне підтвердження виконаних аудитором процедур, робіт;
  3. збір матеріалів для перевірки фінансової звітності з їх подальшим узагальненням;
  4. складання аудиторського звіту і підготовлення висновку про фінансову звітність;
  5. забезпечення юридичної обґрунтованості проведення аудиту, законності;
  6. контроль робочого часу аудитора та обґрунтування оплати його праці (гонорару);
  7. контроль за якістю проведеної перевірки;
  8. отримання у випадку необхідності інформації про перевірку конк

  Похожие работы

  << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>