Аудит основних засобів

№ п/пПерелік питаньПроцедури Чи назначені матеріально-відповідальні особи за збереження основних засобів?перевірка документівЧи укладені договори про матеріальну відповідальність з особами, які відповідають

Аудит основних засобів

Информация

Бухгалтерский учет и аудит

Другие материалы по предмету

Бухгалтерский учет и аудит

Сдать работу со 100% гаранией
ер бізнесу клієнту, чесність адміністрації, результати попереднього аудиту, первинний і вторинний аудит, професіоналізм бухгалтерських кадрів, вірогідність привласнення коштів, достовірність сальдо на рахунках бухгалтерського обліку. Аудитор повинен оцінити перелічені фактори і вирішити, який із них найбільш важливий для наступного врахування при визначенні аудиторського ризику.

В додатку 1 Національний норматив аудиту № 12 “Листок оцінки власного ризику і ризику невідповідності внутрішнього контролю” наведений перелік питань, відповіді на які дозволяють оцінити свій ризик. Для основних засобів це, наприклад, такі питання: чи проводиться періодична інвентаризація рухомих основних засобів, чи дотримуються метод нарахування амортизації та параметри основних засобів, проведена чи ні класифікація основних засобів, чи списані з балансу залишкова вартість основних засобів 2 і 3 групи проданих (ліквідованих) та ін.

Після завершення аналізу ризику та перевірки системи внутрішнього контролю аудитори, основуючись на попередніх даних про економічного субєкта та результатах проведених аналітичних процедур, можуть приступити до розробки загального плану і програми аудиторської перевірки. Створений безпосередньо перед проведенням перевірки план визначає послідовність дій аудитора, тобто в яких напрямках і з якою інтенсивністю буде проводитися перевірка. Для кращого огляду і раціональної постановки задач можуть використовуватися графіки, діаграми і компютерні системи.

Глава 5. Зміст програми аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка повинна відповідати деяким вимогам і складатися з визначених етапів. Умовно можна виділити три етапи:

 1. планування;
 2. збір аудиторських доказів;
 3. завершення аудиту.

На першому етапі аудитор:

 1. насамперед знайомиться з клієнтом (це означає розуміння діяльності клієнта, знайомство з системами бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю);
 2. оформлює свої відносини з клієнтом контрактом та (або) листом зобовязанням;
 3. розраховує рівень суттєвості майбутньої перевірки;
 4. вивчає та оцінює системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю організації клієнта;
 5. оцінює аудиторські ризики;
 6. готує загальний план та програму аудиту.

У відповідності з вимогами правил (стандарту) аудиторської діяльності “Планування аудиту” нижче наведений примірний зміст і форма програми аудиту основних засобів.

Програма аудиту операцій з основними засобами включає такий перелік питань, які необхідно перевірити, і процедур:

№ п/пПерелік питаньПроцедури

 1. Чи назначені матеріально-відповідальні особи за збереження основних засобів?перевірка документів
 2. Чи укладені договори про матеріальну відповідальність з особами, які відповідають за збереження основних засобів?перевірка документів
 3. Оснащені чи ні приміщення пожежно-охоронною сигналізацією?перевірка документів, усне опитування персоналу
 4. Чи організований порядок вивозу матеріальних засобів з території організації?перевірка документів, усне опитування персоналу
 5. Чи проводилася інвентаризація основних засобів, як оформлені її результати?перевірка документів
 6. Правильність віднесення предметів до основних засобівперевірка документів
 7. Правильність нарахування амортизації по основним засобам, в тому числі прискореноїперевірка документів та арифметичні розрахунки
 8. Правильність проведення переоцінки основних засобів і оформлення її результатівперевірка документів
 9. Правильність розділення основних засобів по призначенню ( виробничі, невиробничі)перевірка документів, усне опитування персоналу, інвентаризація
 10. Правильність оцінки основних засобівперевірка документів і дотримання правил обліку
 11. Правильність оформлення первинних документів, по надходженню та вибутті основних засобівперевірка документів і дотримання правил обліку
 12. Правильність нарахування ПДВ при безкоштовній передачі основних засобівперевірка документів
 13. Правильність нарахування податку на прибуток при реалізації основних засобівперевірка документів
 14. Чи застосовується індекс інфляції для цілей оподаткування прибутку при реалізації основних засобів, правильність його застосування?перевірка документів
 15. Правильність відображення в обліку операцій, повязаних з орендою основних засобівперевірка документів і дотримання правил обліку
 16. Правильність відображення в обліку лізингових операційперевірка документів і дотримання правил обліку
 17. Правильність відображення в обліку витрат на ремонт основних засобівперевірка документів і дотримання правил обліку
 18. Правильність кореспонденції рахунків з обліку основних засобіввідсліджування
 19. Відповідність записів аналітичного та синтетичного обліку записам в формах бухгалтерської звітності по рахунку 10 “Основні засоби”відсліджуванняМетодика проведення аудиту основних засобів включає наступні етапи перевірки.
 20. Перевірка руху основних засобів
 21. Надходження основних засобів перевіряється правильність відображення в обліку надходження основних засобів; правильність бухгалтерського обліку оприбуткування їх незалежно від форми власності підприємства.
 22. Аудитору необхідно перевірити чи створена комісія приймання основних засобів та оформлення її результатів, як оформлені договори купівлі-продажу основних засобів, протоколи договірних цін, правильність вказання первинної вартості в актах приймання-передачі основних засобів. Важливою умовою збереження основних засобів є проведення їх інвентаризації, тому в процесі контролю необхідно перевірити повноту та своєчасність її проведення, і правильність відображення результатів. Це потрібно, щоб переконатися наскільки можна довіряти результатам інвентаризації та зменшити аудиторський ризик. Аудитор має перевірити чи правильно виділено ПДВ при придбанні основних засобів. Аудитору також необхідно зосередити увагу на порядку формування первісної вартості окремих обєктів основних засобів у випадках, коли в документах, що супроводжують купівлю, зазначено вартість не кожного обєкта окремо, а кількох обєктів разом. Первісну вартість придбаних обєктів встановлюють пропорційно до справедливої вартості, виходячи з фактичних витрат на придбання.
 23. Вибуття основних засобів перевірка дозволу та порядку ліквідації основних засобів, а також бухгалтерських записів, які відображають ліквідацію, реалізацію, безоплатне передання основних засобів тощо незалежно від форми власності підприємства.
 24. При перевірці ліквідації основних засобів у звязку із зносом або пошкодженням розглядаються акти на ліквідацію основних засобів. Слід перевірити чи затверджений відповідний акт керівником підприємства, та чи зроблена відмітка бухгалтерії про фіксацію вибуття інвентарного обєкта в інвентарній картці.
 25. Перевірка нарахування зносу(амортизації) на основні засоби перевіряється застосування підприємством норм зносу основних засобів відповідно до чинного законодавства; порядку нарахування підприємством зносу(амортизації) основних засобів, застосування прискорених норм амортизації; правильність відображення в обліку зносу основних засобів залежно від форм власності.
 26. Перевірка проведення індексації основних засобів перевіряється наявність проведення індексації балансової вартості основних засобів; правильність застосування коефіцієнтів індексації; використання понижуючих коефіцієнтів амортизації основних засобів; порядку відображення в обліку результатів індексації основних засобів.
 27. Необхідно перевірити відображення у відповідних підтверджуючих документах результати переоцінки (актах переоцінки, довідках або розрахунках бухгалтерії, експертних висновках), а також в інвентарних картках обліку основних засобів.
 28. Перевірка порядку відображення ремонту основних засобів перевірка правильності відображення в обліку витрат на ремонт основних засобів. Аудитору необхідно зясувати, чи включено витрати з поліпшення обєкту, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, до первісної вартості обєкта основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо). Інші витрати, що здійснюються для підтримання обєкта в робочому стані, повинні бути віднесені підприємством до складу витрат. При цьому слід памятати про документальне оформлення: повинен бути складений кошторис на проведення ремонтних робіт, і здійснений запис про проведений ремонт в інвентарній картці.
 29. Перевірка відповідності, повноти та достовірності обліку основних засобів.
 30. На останньому етапі аудиту основних засобів перевіряють відповідність первинних документів синтетичним регістрам обліку. Для цього звіряються дані інвентарних карток обліку основних засобів з даними, актів приймання-передачі основних засобів, акти ліквідації, дозволи на реалізацію, журналу-ордеру № 13, Головної книги та фінансової звітності підприємства, балансу-форми № 1. При перевірці аудитор орієнтується на можливі відхилення в облікових даних, які можуть вплинути на достовірність звітних показників. До типових помилок і відхилень належать:
 31. аналітичний облік основних засобів не ведеться в інвентарних картках (ОЗ-6);
 32. матеріальна відповідальність організується тільки стосовно власних основних засобів;
 33. оприбуткування основних засобів не по ціні їх придбання;
 34. невідповідність інформації про наявність основних засобів по даним Головної книги інформації про їх залишки по даним ОЗ-6, що нерідко веде до неправильного нарахування амортизації;
 35. до складу первісної вартості включені витрати по оплаті процентів за кредит;
 36. при купівлі основних засобів у фізичних осіб не завжди стягується податок;
 37. нарахування зносу основних засобів відбувається один раз в квартал;
 38. підприємство продовжує нараховувати знос на обєкти з закінченим строком експлуатації;
 39. неправомірне прискорене нарахування зносу основних з

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>