Аудит доходів підприємства

№ п/пПитання перевіркиПроцедуриДокументиСпосіб123451Вивчення умов надходження доходівПеревірка документів та опитуванняНаказ про облікову політикуСуцільний2Перевірка дотримання політики господарюючого субєкта щодо надання кредитів покупцям,

Аудит доходів підприємства

Курсовой проект

Менеджмент

Другие курсовые по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: аудит

на тему: АУДИТ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Виконала: студентка групи 10/08

Афанасьєва Н.В.

Керівник викладач:

Абрамова Г.В.

 

 

 

 

 

 

 

Херсон 2010

Форма № У-6.01

Затв. Наказом МінВНЗ УРСР

від 03 серпня 1984 р. № 253

Херсонська філія Державної академії статистики, обліку та аудиту

 

ЗАВДАННЯ

на курсовий проект (роботу)

студента Афанасьєвої Наталі Василівни

1. Тема проекту (роботи) Аудит доходів підприємства

2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи) 26.02.2010 року

3. Вихідні дані до проекту (роботи) законодавчі і нормативні акти України, монографії та підручники_

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що підлягають розробці) Мета і завдання аудиту доходів підприємства. Організація аудиту доходів підприємства. Методика аудиту доходів підприємства

5. Перелік графічного матеріалу (з точною вказівкою обовязкових креслень) таблиць - 6, рисунків - 1, джерел 16, додаток - 1

6. Дата видачі завдання 16.10.2009_року

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ п/пНайменування етапів курсового проекту (роботи)Строки виконання етапів проекту (роботи)Примітка1Затвердження теми курсової роботи16.10.20092Збір матеріалу курсової роботи20.10.2009-30.10.20093.Складання плану курсової роботи24.10.20094.Затвердження плану курсової роботи27.10.20095.Написання вступу курсової роботи24.11.2009 -27.11.20096.Написання І розділу курсової роботи27.11.2009 10.12.20097Написання ІІ розділу курсової роботи 11.12.2009 -30.12.20098Написання ІІІ розділу курсової роботи10.01.2010 - 28.01.20109Написання висновку курсової роботи 01.02.2010 -20.02.201010Оформлення курсової роботи21.02.2010-25.02.201011Захист курсової роботи26.02.2010

РЕФЕРАТ

 

Обєм роботи 30 сторінок, 6 таблиць, 1 рисунок, 1 додаток, 16 джерел.

АУДИТ, ДОХОД, ПІДПРИЄМСТВО

В роботі розглянуто мету, завдання, обєкти аудиту доходів підприємства, методику проведення аудиту, Складено програму проведення аудиту доходів підприємства, та наведені основні порушення, які виявляються в ході проведення перевірки.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Предмет аудиту доходів підприємства

1.2 Обєкти аудиту доходів підприємства

2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Джерела інформаційного забезпечення аудиту доходів підприємства

2.2 Способи вивчення операцій по обліку доходів підприємства

2.3 Програма аудиту доходів підприємства

3. МЕТОДИКА АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Перевірка правильності визнання доходів та їх класифікація

3.2 Перевірка правильності обліку доходів

3.3 Перевірка правильності відображення доходів у звіті про фінансові результати

3.4 Основні порушення та важливість їх усунення

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ВСТУП

 

Аудит - це незалежний контроль фінансово-господарського стану підприємств всіх форм власності. Предметом аудиту являється інформація, що стосується функціонування систем господарського механізму і стану господарюючого субєкта. Аудит в залежності від завдання замовника виконує функції безперервного , ретроспективного та стратегічного видів фінансово-господарського контролю. З точки зору направлень аудит підрозділяється на загальний аудит (аудит підприємств та організацій різних організаційно-правових форм), банківський аудит (аудит в банках), аудит страхових організацій, аудит бірж, позабюджетних фондів, інвестиційних інститутів.

Одним із найважливіших напрямків аудиту є аудит доходів та фінансових результатів підприємства, так як при неправильному визначенні доходів підприємства неправильно визначається податок на прибуток, що йде до державного бюджету, інвесторам підприємства незрозуміло: прибутковим чи збитковим є дане підприємство тощо. Метою аудиту доходів та фінансових результатів підприємства є перевірка правильності формування та визнання доходів підприємства та їх підтвердження у відповідності до П(с)БО 15 "Доходи". Іншими словами, аудит це надання практичної допомоги керівництву та економічним службам підприємства, щодо ведення справ і управління його фінансами, а також щодо налагодження бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, надання різних консультацій.

В 3-ох розділах даної курсової роботи розглядаються актуальні питання аудиту доходів підприємства:

  1. Мета і завдання аудиту доходів підприємства.
  2. Організація аудиту доходів підприємства.
  3. Методика аудиту доходів підприємства.

В цих розділах розглядається мета аудиту доходів підприємства, основні завдання, обєкти, методика проведення, складання програми проведення аудиту доходів підприємства, основні питання перевірки, джерела інформації, основні порушення.

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

1.1 Предмет аудиту доходів підприємства

 

Вивчення операцій з обліку фінансових результатів діяльності - один із важливих напрямів аудиту. Метою аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності є встановлення достовірності даних первинних документів щодо визначення доходів і формування фінансових результатів, повноти та своєчасності відображення первинних даних у зведених документах і облікових регістрах, правильності ведення обліку доходів і результатів діяльності та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності відображення доходів і визначення результатів діяльності у звітності господарюючого суб'єкта.[10, с.125-126]

Завданнями аудиту операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності є: перевірка правильності розмежування доходів і фінансових результатів діяльності за кожною класифікаційною групою; встановлення правильності умов визнання та оцінки доходів і результатів від звичайної діяльності; перевірка правильності накопичення та віднесення доходів від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг на результати основної діяльності; перевірка правильності накопичення та віднесення доходів операційної, фінансової, інвестиційної і надзвичайної діяльності на фінансові результати;підтвердження достовірності та правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності; підтвердження законності та правильності визначення і відображення в звітності доходів і фінансових результатів діяльності відповідно до принципів бухгалтерського обліку; перевірка правильності формування чистого прибутку звітного періоду, його розподілу та використання.

Предметом аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності є господарські процеси та операції, пов'язані з визначенням доходів і фінансових результатів діяльності, а також відносини, що виникають при цьому всередині підприємства та за його межами. Доходи входять до складу об'єктів аудиту на підставі двох принципів нарахування та відповідності.

Нарахування це принцип, який передбачає правильне відображення в обліку доходів на той момент, коли вони виникли незалежно від дати надходження грошових коштів на рахунок. Відповідності передбачає визначення фінансового результату шляхом порівняння дохідної частини підприємства звітного періоду та витратами, понесеними у цьому ж періоді. [7,с.15-20] Під час перевірки доходів аудитор, як правило, ставить перед собою такі завдання:

- аудит правильності розподілу доходів за класифікаційною групою.

- перевірка правильності визнання та оцінки доходів.

- перевірка правильності формування прибутку у звітному періоді.

- достовірність даних у первинних документах і на рахунках бухгалтерського обліку операцій з формування доходу.

- законність і правильність відображення доходу й фінансових результатів у звітності бухгалтерії.

 

1.2 Обєкти аудиту доходів підприємства

 

Виходячи з мети, яку необхідно досягти аудитору при дослідженні операцій з обліку доходів і результатів діяльності, формуються об'єкти аудиту. ( табл. 1.)

 

Таблиця 1. Обєкти аудиту операцій з обліку доходів і результатів діяльності.

Елементи облікової політикиОперації з обліку Обєкти облікуІнша інформація1234- Розмежування доходу за кожною класифікаційною групою доходів від звичайної діяльності

- Критерії оцінки доходів

- Умови визнання доходу від реалізації продукції, товарів , робіт, інших активів- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг,

- інших операційних доходів

- доходів від участі в капіталі

- інших фінансових доходівЗаписи в первинних документах, облікових регістрах і звітності Інформація про порушення ведення обліку, недостачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів, постановах правоохоронних органів та інше- Умови визнання доходу від надання послуг

- Спосіб вивчення ступеню завершеності робіт, послуг, дохід від використання яких визначається за ступенем завершеності

- Умови визнання доході від операцій, повязаних з цільовим фінансуванням

- Умови визнання доходу від використання активів іншими підприємствами

- Умови визнання доходу по бартерним операціям- інших доходів

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>