Розгляд глобальних проблем дисципліною "Безпека життєдіяльності"

№Час (хв.)Назва складовоїХто грає головну рольСуть даної складової12ПривітанняВикладачПривітання зі студентами які прийшли послухати лекцію22Перевірка присутніхВикладач, студентиПеревірка присутніх студентів, запис в

Розгляд глобальних проблем дисципліною Безпека життєдіяльності

Информация

Безопасность жизнедеятельности

Другие материалы по предмету

Безопасность жизнедеятельности

Сдать работу со 100% гаранией
ою ліквідації найзагрозливіших для довкілля джерел небезпеки;

посилення відповідальності країн світового співтовариства за збереження природи;

стимулювання виробництва таких зразків транспортних засобів, техніки, які б не завдавали шкоди довкіллю, забезпечували економію всіх паливно-енергетичних ресурсів.

Альтернативні шляхи вирішення глобальних проблем розглянемо для кожної з груп глобальних проблем окремо.

Серед напрямків вирішення екологічних проблем слід виділити наступні:

) перехід до матеріало- і енергозберігаючих технологій, а в майбутньому - до замкнутих циклів використання ресурсів, це дасть змогу перейти до маловідходного виробництва;

) використання накопиченого досвіду раціонального природокористування. Розробка регіональних схем використання ресурсів у залежності від природних, економічних та соціальних особливостей території;

) розосередження екологічно шкідливих виробництв, які в даний час ще не можна закрити;

) розширення природно-заповідних територій, особливо в районах з нестабільними екологічними системами (тундра, пустеля, вологі екваторіальні ліси);

) екологічна освіта та виховання населення.

Умовами вирішення проблем охорони здоров'я є перехід до здорового способу життя, забезпечення повноцінного харчування, поліпшення екологічних умов проживання, розвиток медицини, пропаганда здорового способу життя, боротьба з курінням, алкоголізмом, наркоманією.

Розв'язання енергетичної проблеми, крім економії енергії і вдосконалення існуючої теплової енергетики на принципово нових технологічних основах, передбачає досить суттєве використання альтернативних джерел енергії, перш за все сонячної, вітрової, внутрішнього тепла Землі.

Розрахунки спеціалістів Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) свідчать про те, що запаси енергоресурсів дорівнюють: вугілля - на 340 років, нафти - на 30, газу - на 50 років. У найближчій перспективі зявляться нові джерела енергії: термоядерна енергія, енергія плазми. Проте все це лише потенційні джерела, а сьогодні енергоресурси беруться з традиційних розвіданих запасів.

Суттєвим напрямком вирішення енергетичної і сировинної проблеми є їх економія.

Глобальний характер проблеми економії матеріальних ресурсів потребує реалізації різноманітних заходів як у національному, так і в міжнародному масштабах. Серед них варто виділити такі: обмін інформацією, науково-технічне співробітництво, розвиток обміну новими енерго- і матеріалозберігаючими технікою та технологіями.

Це сприяє певним позитивним зрушенням у використанні енергії і сировини. Так, у світовій економіці енергоспоживання зросло на 5,1 % на рік, енергоємність ВВП знизилась на 15 %, а нафтоємність - на 29 %.

Ці глобальні проблеми постачання сировини і палива є надто гострими для України, особливо щодо постачання нафти, газу, вугілля, деревини, кольорових металів тощо. З іншого боку, українське виробництво є надто енерго- і матеріалоємним. Так, на 1 дол. ВВП ми споживаємо електроенергії в 4 рази, а металу в 2 рази більше ніж у середньому в західноєвропейських країнах.

У вирішенні демографічної проблеми значну роль відіграла пята Всесвітня конференція ООН з народонаселення, що відбулася у Каїрі у 1994 р., на якій було прийнято Програму дій щодо визначення політики народонаселення в усьому світі на період до 2015 р. Вона містить положення, що стосуються чисельності населення, його приросту та структури, міжнародної міграції, освіти, а також визначають шляхи співробітництва у розвязанні демографічної проблеми. Одночасно було встановлено і суму коштів, необхідних для її реалізації, - близько 17 млрд. дол. [с.394].

Для розвязання глобальних проблем Світового океану необхідно грамотно, культурно освоювати океан і в таких межах, щоб не привести до згубних наслідків ні для океану, ні для навколишнього середовища.

Отже ми вважаємо, що рішення глобальних, що стосуються всього людства лежить на плечах кожного окремої людини. Нас зачіпають різні проблеми, для яких характерна причетність як всієї нації, так і кожного індивідуально. Не варто залишатися осторонь до того дня, коли буде надто пізно. Час діяти на благо майбутнього своїх рідних, дітей та онуків.

Розділ 3. Роль науки «безпеки життєдіяльності» у розвязанні глобальних проблем

 

.1 Розгляд глобальних проблем дисципліною «БЖД»

 

Глобальні проблеми в сучасному світі зачіпають всі сторони життя людей та охоплюють всі країни світу. Вони характеризуються динамізмом, виникають як об'єктивний фактор розвитку суспільства і для свого вирішення потребують об'єднаних зусиль всього людства. Тому очевидною є необхідність поінформованості населення, а особливо молодої її частини, щодо хоча б основних з них, адже попереджений - означає озброєний.

На сьогоднішній день існує декілька наук, які слугують вивченню глобальних проблем та є джерелом для залучення мас до їх вивчення та, можливо в майбутньому, вирішення. Це такі науки як безпека життєдіяльності (БЖД), глобалістика, геоглобалістика, політологія, тектологія тощо.

Глобалістика - це комплексна наукова дисципліна, що вивчає загальні об'єктивні закономірності розвитку людства і моделі керованої світової системи в синтезі, єдності та взаємодії трьох основних сфер: глобальної екології, соціальної та економічної діяльності людини в епоху антропогенно перевантаженої Землі. Це аналітична дисципліна поки ще з розмитими контурами свого предмета дослідження, адже всі напрямки досліджень в її рамках - явища, що виникли нещодавно та існує надто велика складність їх вирішення. Проблемою глобалістики також слід вважати те, що вона є надто молодою наукою, методологічно та предметно не досить сформованою, а тому не досить прийнятною для вивчення на рівні класу загальнообовязкових дисциплін в школі або в вищому навчальному закладі.

Ті ж самі недосконалості можна виявити і щодо геоглобалістики - міждисциплінарного наукового підходу, спрямованого на комплексний розгляд глобальних проблем людства та пошук шляхів їх вирішення. Щодо останньої, то вона ще навіть офіційно не сформована в науку, а здебільшого розглядається як розділ політології, або як вид методології щодо вивчення проблем сучасності, що, звичайно ж є недостатнім для здійснення місії підготовки молодого покоління до зустрічі з проблемами світу, в якому воно існує.

Щодо інших наук, що задіяні у вивченні глобальних проблем сучасності, то, як правило, вони мають або занадто вузьке поле діяльності - тобто вивчають лише окремі аспекти глобальних проблем, або ж мають занадто широкий спектр напрямків дослідження, і вивчають глобальні проблеми опосередковано. Зрозуміло, що цього недостатньо для освіти населення.

Переваги в даному питанні має безпека життєдіяльності. Вона є обовязковою для вивчення як і в школі, так і в виші. Ця особливість допоможе підняти загальний освітній рівень знання проблем та методів їх вирішення глобального суспільства за рахунок того, що підніме рівень кожної людини, що прямо корелює з попереднім показником.

Але треба спочатку зрозуміти навіщо взагалі ми повинні вивчати БЖД. Безпека життєдіяльності - це галузь знання та науково-практична діяльність, спрямована на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їхніх властивостей та наслідків впливу на організм людини, основ захисту здоров'я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій. Діяльністю займаються всі - діти, дорослі, люди похилого віку, тому безпека діяльності має відношення до всіх людей та її можна розглядати в розрізі глобального суспільства.

БЖД як дисципліна вивчає всі глобальні проблеми, надає ефективні знання, які можна використовувати для вирішення таких глобальних проблем, хоча б на рівні окремої особи, як:

катастрофічне забруднення навколишнього середовища і зниження біорізноманітності на планеті;

забезпечення ресурсами;

подолання бідності, голоду, неграмотності;

деградація земель;

озонові дірки;

здоровя населення, особливо проблеми СНІДу та глобальних епідемій;

народжуваність;

політичні глобальні проблеми;

тероризм;

викрадення зброї та небезпечних речовин;

Отже найкращою наукою для того, щоб підняти рівень знань у молоді є БЖД. Вона як дисципліна є загальнообовязковою для вивчення у школі та у вищих навчальних закладах. Тему «Глобальні проблеми» можна повністю розкрити за допомогою цієї науки.

 

.2 Удосконалення проведення занять з курсу «БЖД» за темою «Глобальні проблеми»

 

Згідно з новою навчальною програмою нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності», яку було затверджено в 2011 році до тем входить перелік питань які стосуються глобальних проблем сучастності. Тому ми пропонуємо рекомендаційний план проведення занять у школах та у вищих навчальних закладах. Розглянемо перший варіант. Відповідно якщо це будуть заняття в школах, відповідно на вивчення глобальних проблем доцільно віднести 2 заняття. Перше буде вступним та сформує світогляд в учнів відносно поставленої теми уроку. А друге - закріпить знання школярів, дозволить замислитися про значущість глобальних проблем, про їх масштабний характер, можливість обговорення ключових моментів та зі сторони учнів запропонування власного альтернативного виходу.

Для того, щоб більш детально зрозуміти, що саме повинен робити викладач запропонуємо власний варіант проведення уроків.

 

Таблиця 1 - Власний варіант проведення 1 уроку в школах

№Час (хв.)Назва складовоїХто грає головну рольСуть даної складової12Привітанн

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 > >>