Розгляд глобальних проблем дисципліною "Безпека життєдіяльності"

№Час (хв.)Назва складовоїХто грає головну рольСуть даної складової12ПривітанняВикладачПривітання зі студентами які прийшли послухати лекцію22Перевірка присутніхВикладач, студентиПеревірка присутніх студентів, запис в

Розгляд глобальних проблем дисципліною Безпека життєдіяльності

Информация

Безопасность жизнедеятельности

Другие материалы по предмету

Безопасность жизнедеятельности

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд глобальних проблем дисципліною "Безпека життєдіяльності"

Зміст

глобальна проблема безпека життєдіяльності

ВСТУП

Розділ 1. Глобальні проблеми людства

.1 Історія та причини виникнення глобальних проблем

.2 Дослідження сутності глобальних проблем сучасності

Розділ 2. Ключові напрямки вирішення глобальних проблем

Розділ 3. Роль науки «безпеки життєдіяльності» у розвязанні глобальних проблем

.1 Розгляд глобальних проблем дисципліною «БЖД»

.2 Удосконалення проведення занять з курсу «БЖД» за темою «Глобальні проблеми»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вступ

 

Термін «глобалізм» увійшов у науку в 60-х роках XX століття , який був запропонований теоретиками Римського клубу А. Печчеї, Е. Ласло, М. Месарович, Д. Медоуз та ін. Походить дане поняття від французького слова «Global», що в перекладі означає «всезагальний».

На межі тисячоліть суспільство зіткнулося з доволі гострими проблемами, які мають розглядатися та вирішуватися у контексті загальних проблем людства. Вони породжують загрозу нормальному розвитку та існуванню країн всесвіту. Дані питання стосуються всіх і кожного, для відвернення від катастрофічних наслідків необхідне залучення чималих спільних зусиль, тобто вони носять планетарний характер.

Загострення глобальних проблем людської цивілізації викликане безсистемною, безконтрольною утилізацією природних ресурсів, низькою технологічною культурою матеріального виробництва, максимізацією, а не оптимізацією темпів економічного зростання, домінуванням технократичного підходу над соціальним, масштабним впливом людської цивілізації на навколишнє середовище, необмеженим вторгненням людства в біосферу. Суттєвими причинами цього загострення також є швидка урбанізація населення планети, зростання гігантських мегаполісів і агломерацій, що супроводжується скороченням сільськогосподарських угідь, лісів, бурхливою автомобілізацією, поглибленням суперечностей між світовим економічним розвитком та соціальним прогресом.

Метою наукової роботи є дослідження сутності глобальних проблем сучасності та основних шляхів їх вирішення.

Завданнями роботи є:

−розгляд причини виникнення глобальних проблем сучасності;

−дослідження сутності глобальних проблем;

−вивчення класифікації глобальних проблем;

−детермінування шляхів вирішення глобальних проблем сучасності.

Обєктом дослідження виступає світове господарство, предметом - глобальні проблеми та альтернативні шляхи їх вирішення.

Розділ 1. Глобальні проблеми людства

 

.1 Історія та причини виникнення глобальних проблем

 

Глобальні проблеми виникли з появою глобального суспільства, тобто сучасного суспільства на всій земній кулі, коли замість безлічі ізольованих локальних цивілізацій зявляється єдина земна цивілізація. Цей процес розпочався в новий час в епоху великих географічних відкриттів, в той час як зароджуються контакти між різними цивілізаціями. Саме на рубежі XIX і XX століття відбувається загострення, коли в результаті колоніальних завоювань усі заселені території світу були поділені між провідними країнами та втягнуті в світове господарство. У цей час зародилася і перша глобальна політична криза, що вилилась в Першу світову війну.

На сьогоднішній день глобальне суспільство вже сформувалося, в якому можемо спостерігати глобальну інформаційну мережу зв'язку - Інтернет, систему глобального розподілу праці, систему глобальної міграції населення і глобального туризму, систему глобальної телевізійної служби новин, систему глобальної кіноіндустрії. Відбувається процес стирання національних кордонів. На терені цього з'являються і глобальні проблеми, які не можна вирішити зусиллями лише однієї країни.

Для правильного розуміння історії виникнення, сутності та альтернативи вирішення глобальних проблем потрібно бачити в них результат попереднього всесвітньо-історичного процесу в усій його об'єктивній суперечливості. Глобальні проблеми зародилися, в кінцевому рахунку, саме у звязку з нерівномірним розвитком світової цивілізації.

Для того, щоб виділити глобальні проблеми, слід визначити наступні характерні ознаки, які їм притаманні:

. вони носять загальнолюдський характер, тому що зачіпають інтереси всіх країн і народів, а в подальшому - майбутнє всього людства;

. глобальні проблеми іманентно супроводжують людському суспільству протягом усієї історії, проте до певного відрізку часу, вони не виявляють всієї своєї гостроти та їхній розвиток не завжди модна помітити;

. у сучасних умовах глобальні проблеми набувають планетарного характеру, так як сферою їх дії вперше став увесь світ;

. вони носять комплексний, системний характер, і для їх успішного вирішення потрібні спільні зусилля всіх країн і народів;

. глобальні проблеми постійно розвиваються в часі та просторі, з плином часу з'являються нові, а деякі можуть і взагалі зникати;

. вони є суперечливими з точки зору меж свого рішення, тому що в повному обсязі глобальні потреби можна вирішити лише у великій історичній перспективі, а в сучасних умовах вони отримують часткове, проміжне рішення за умови активного міжнародного співробітництва.

Отже, головними причинами виникнення глобальних проблем слід вважати низький рівень впровадження ресурсо- та енерго-заощаджуючих, екологічно чистих технологій, швидка урбанізація населення, зростання гігантських мегаполісів, а також неадекватне ставлення людини до природи.

 

.2 Дослідження сутності глобальних проблем сучасності

 

На наш погляд, усі глобальні проблеми доцільно диференціювати на політичні, економічні, демографічні, соціальні та екологічні. Ряд вчених вважають, що найнебезпечнішими для народу всього світу є політичні проблеми, це такі, як: війни і миру; економічного і політичного протистояння Сходу і Заходу, Півночі та Півдня; знищення природних ресурсів; забруднення довкілля. У цьому звязку особливу увагу слід звернути на демографічні проблеми, які властиві для різних регіонів світу. Для країн третього світу притаманний "демографічний вибух", а в розвинених країнах відбувається старіння і депопуляція населення.

До соціальних проблем відносяться питання, повязані з охороною здоров'я, освітою, наукою і культурою, соціальним забезпеченням, які вимагають для свого вирішення значних фінансових вливань і підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Досліджуючи політичні проблеми, потрібно відмітити, що впродовж кількох століть на політичний розвиток людського суспільства здійснили вплив два протилежні напрямки - створення світових імперій і національних держав. Протягом тривалого періоду інтеграційні процеси, здійснювалися шляхом створення великих наддержав-імперій, в яких можна було мобілізувати значну кількість як трудових, так і фінансових ресурсів, сформувати внутрішній ринок. З плином часу відбувався тенденція, щодо створення порівняно невеликих держав на національній основі, яка остаточно закріпилася у XX століття. Боротьба цих двох тенденцій світового політичного розвитку загалом призводить до виникнення міжнаціональних протиріч, як демонструє досвід минулих років, дані суперечності вирішуються за допомогою війн.

У сучасних умовах значна кількість регіональних конфліктів виникає на національній і релігійній основах. На наш погляд, особливо небезпечними є широка смуга регіональних конфліктів, яка бере свій початок на південних межах колишньої світової соціалістичної системи. Вона простягнулась від Південної Європи через Кавказ і Малу Азію до Центральної і Південної Азії. У західній частині цієї зони можна побачити протистояння між християнським та мусульманським світом. У багатьох мусульманських країнах посилюється ісламський фундаменталізм, який становить досить вагому загрозу для міжнародної стабільності.

На наш погляд, регіональні конфлікти часто породжують одну з суттєвих проблем сучасності - міжнародний тероризм. З метою досягнення чітко визначених завдань, ворогуючі сторони досить часто вдаються до захоплення заручників, вибухів у літаках, поїздах, супермаркетах та інших місцях масового скупчення людей.

Серед глобальних проблем не можливо оминути увагою і таку не менш вагому проблему як народжуваність. Переважна більшість населення світу проживає в країнах, що розвиваються (4,2 млрд. осіб). До 2025 р. населення цих країн зросте приблизно на 3 млрд. осіб, що становитиме 95 % приросту населення усього світу. Прогнозні розрахунки ООН повідомляють, що при таких темпах приросту населення в країнах Південної Азії і Африки, їх частка в населенні світу на кінець XXI століття перевищить 60 %. Якщо показники народжуваності будуть скорочуватися, отже і кількість людей працездатного віку також зменшиться, відповідно в майбутньому призведе до депопуляції.

Вчені припускають, що загрозою розвитку демографічної ситуації слід вважити те, що населення світу розпочинає XXI століття з 1 млрд. безробітних, 1 млрд. голодуючих, 1 млрд. неграмотних, 2 млрд., що живуть в умовах відносного або абсолютного перенаселення, 1,5 млрд. знедолених перебувають за "межею бідності". Глобальність проблеми народонаселення має на меті те, що вона не може бути локалізована в одному регіоні, та нерівномірне зростання чисельності населення в окремих країнах викличе помітні зміни на геополітичній карті світу.

На сьогоднішній день дуже вагомою серед низки інших глобальних проблем є саме екологічна проблема. В останні десятиріччя суспільство все більше хвилює стан навколишнього середовищ

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>