Асаблівасці літаратурнага творы

Ïý¢íûÿ çäàáûòê³ ¢ ãàë³íå äàñëåäàâàííÿ ïàýòûê³, ó òûì ë³êó ³ òýàðýòû÷íàé, ¸ñöü ³ ¢ áåëàðóñê³ì ë³òàðàòóðàçíà¢ñòâå. Ñàìûÿ ïåðøûÿ ñïðîáû ÿå

Асаблівасці літаратурнага творы

Информация

Литература

Другие материалы по предмету

Литература

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асаблівасці літаратурнага творы

 

Змест

 

1. Агульнае паняцце аб мастацкім творы і асаблівасцях яго складу. Паэтыка. Тэарэтычная паэтыка

1.1 Агульнае паняцце аб мастацкім творы і асаблівасцях яго складу

2. Кампаненты-складнікі ўласна змястоўнага пласту твора

2.1 Тэма, праблема, ідэя

2.2 Пафас, яго разнавіднасці

2.3 Канфлікт

Спіс выкарыстаных крыніц

ë³òàðàòóðíû òâîð ìàñòàöê³é

1. Àãóëüíàå ïàíÿööå àá ìàñòàöê³ì òâîðû ³ àñàáë³âàñöÿõ ÿãî ñêëàäó. Ïàýòûêà. Òýàðýòû÷íàÿ ïàýòûêà

 

1.1 Àãóëüíàå ïàíÿööå àá ìàñòàöê³ì òâîðû ³ àñàáë³âàñöÿõ ÿãî ñêëàäó

 

˳òàðàòóðíû òâîð ïðàäóêò ñâîåàñàáë³âàé, íåìåõàí³÷íàé äçåéíàñö³ ÷àëàâåêà, ñòâîðàíû ç äàïàìîãàé òâîð÷ûõ âûñ³ëêà¢, çÿ¢ëÿåööà àñíî¢íàé àäç³íêàé ìàñòàöêàé ë³òàðàòóðû ³ àäïàâåäíà àñíî¢íûì àáåêòàì íàâóêîâàãà äàñëåäàâàííÿ.

Ñó÷àñíàå òýàðýòû÷íàå ë³òàðàòóðàçíà¢ñòâà ïîáà÷ ç óëàñíà òâîðàì ÿê öýëàñíàé ³ çàâåðøàíàé ë³òàðàòóðíàé àäç³íêàé, øòî âûñòóïàå ¢ ÿêàñö³ àñíî¢íàãà àáåêòó íàâóêîâàãà äàñëåäàâàííÿ, âûëó÷àå òàêñàìà ¢ ãýòûì ö³ áë³çê³ì ïëàíå öûêë ³ ôðàãìåíò.

Ïàä ë³òàðàòóðíûì öûêëàì (àä ñò.-ãðý÷. kýklos êðóã, êîëà) «çâû÷àéíà ïàäðàçóìÿâàåööà ãðóïà òâîðà¢, ñêëàäçåíàÿ ³ àáÿäíàíàÿ ñàì³ì à¢òàðàì ³ ¢ÿ¢ëÿþ÷àÿ ñàáîé ìàñòàöêàå öýëàå». ˳òàðàòóðíû öûêë âûÿâ³¢ ñÿáå âà ¢ñ³õ ðîäàõ ìàñòàöêàé ë³òàðàòóðû. Àäíàê íàéáîëüø ðàñïà¢ñþäæàíû ¸í ó ë³ðûöû.

Ôðàãìåíò ÿê ïàíÿööå ¢æûâàåööà ¢ ë³òàðàòóðàçíà¢ñòâå ¢ äâóõ àñíî¢íûõ çíà÷ýííÿõ. Ïà-ïåðøàå, ïàä ³ì ïàäðàçóìÿâàþöü óðûâàê ç òâîðà, øòî íå äàéøî¢ äà íàñ öàëêàì. Íàîãóë ãýòà ÷àñòêà òýêñòó, ÿêàÿ íå âàëîäàå ñàìàäàñòàòêîâàñöþ. Ïà-äðóãîå (ìåíàâ³òà ãýòàå çìÿñòî¢íàå íàïà¢íåííå ïàíÿööÿ «ôðàãìåíò» íàñ çàðàç ö³êàâ³öü), ³ì íàçûâàåööà «ñïåöûô³÷íàÿ æàíðàâàÿ ôîðìà òâîð÷àñö³, øòî õàðàêòàðûçóåööà, ç àäíàãî áîêó, çíåøíàé «íåçàêîí÷àíàñöþ», ç äðóãîãà ÿêàñöþ ìàñòàöêàé öýëàñíàñö³ ³ ¢íóòðàíàé çàâåðøàíàñö³». Êëàñ³÷íûÿ ïðûêëàäû ôðàãìåíòà ¢ òàê³ì ÿãî çíà÷ýíí³ ðàìàíû «Ãåíðûõ ôîí Îôòýðäç³íãåí» Íàâàë³ñà, «Ðóñê³ÿ íî÷û» Ó. Àäîå¢ñêàãà, òâîð «Òàê ãàâàðû¢ Çàðàòóñòðà» Ô. ͳöøý.

˳òàðàòóðíû òâîð, ïðû ¢ñ³ì òûì, øòî ¸í àäç³íû ³ öýëàñíû, çÿ¢ëÿåööà øìàòïëàíàâûì óòâàðýííåì, ÿêîå ìàå ðîçíûÿ ãðàí³ (áàê³, ðàêóðñû, óçðî¢í³, àñïåêòû). Ñêëàä ³ áóäîâà ë³òàðàòóðíà-ìàñòàöêàãà òâîðà õàðàêòàðûçóþööà ë³òàðàòó

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>