Асаблівасці гаворкі вёскі Рэчкі

Такім чынам, гаворкі ў складзе беларускай мовы - гэта адлюстраванне і вынік натуральнага гістарычнага развіцця першапачатковай этнагенетычнай старажытнаўсходнеславянскай і іншай

Асаблівасці гаворкі вёскі Рэчкі

Курсовой проект

Иностранные языки

Другие курсовые по предмету

Иностранные языки

Сдать работу со 100% гаранией
омнікаў дазваляе раскрыць паслядоўнасць развіцця асаблівасцей, іх старыя і новыя формы і нават адкрыць шлях больш далёкага мінулага.

Зусім відавочнай зяўляецца, напрыклад, у галіне фанетыкі беларускай мовы адносна большая архаічнасць окання (і на Івацэвіччыне) ў параўнанні з аканнем. Гэта вынікае не толькі з таго, што аканне не адлюстроўваюць старажытныя ўсходнеславянскія пісьмовыя помнікі, а таксама, у прынцыпе, і помнікі старабеларускай пісьмовай мовы (адзначаюцца ў апошніх толькі выпадкі яго прамога або ўскоснага адлюстравання). Ніяк немагчыма дапусціць змену неадрознівання ў ненаціскным становішчы галосных гукаў [о], [а], [е], што мае месца пры розных відах акання, на іх адрозніванне ў розных лексіка-граматычных умовах, як гэта характэрна пры оканні. Дарэчы адзначыць таксама слушнае заключэнне на падобнай падставе аб адноснай храналогіі акання. Дысімілятыўнае аканне зяўляецца адносна больш складаным і тым самым, безумоўна, больш архаічным (Вайтовіч, 1963, 1968).

Падагульняючы сваю працу…

Спіс літаратуры:

 

1)Слоўнік беларускіх гаворак Паўночна-Заходняй Беларусі і яе паграніч- ча у 5 тамах/ Мінск, выд. Навука і тэхніка, 1986г., пад рэд. Ф.Ю. Мацкевіча.

)Дыялектны слоўнік Брэстчыны/ Мінск., выд. Навука і тэхніка, 1989г., пад рэд. Г.М. Малажай, Ф.Д. Клімчука.

)Слоўнік Народная лексіка П.У. Сцяцко/ Мінск, выд. Навука і тэхніка, 1970г, пад рэд. М.В. Бірылы.

)Беларуская дыялекталогія: [Вучэб. Дапаможнік для філал. Фак. ВНУ]. - 2-е выд., дапрацаван. і дапоўн. - Мінск: Выш школа, 1980. - 304с., карты.

)Дыялекталогія беларускай мовы: Дапам. / А. А. Крывіцкі. - Мінск: Выш. Школа, 2003. - 294с.

)Мяцельская Е.С. Роля даных сучасных народных гаворак для гісторыі мовы // Рэгіянальныя асаблівасці беларускай мовы, літаратуры і фальклору: Тэз. Дакладаў рэсп. навук. канферэнцыі. Гомель, 1973. С. 54-56

)Мяцельская Е. С., Блінава Э. Д. Беларуская дыялекталогія: Практыкум. - Мн.: Выш. Шк., 1991. - 287с.: карты.

)Вайтовіч Н.Т. Окающе-акающий вокализм в белорусских говорах // Вопросы диалектологии восточнославянских языков. М.: Наука, 1963. С. 102-123.

)Вайтовіч Н.Т. Аб развіцці недысімілятыўнага акання ў беларускіх гаворках //Slaviaorientalis. Rocz.17. 1968. №3. С. 437-441.

Похожие работы

<< < 1 2 3