Англомовні газетні заголовки та їх переклад на українську мову

  Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык / Флинта. - M. - 2002. - 384 c. Бархударов Л.С. О поверхностной и глубинной

Англомовні газетні заголовки та їх переклад на українську мову

Дипломная работа

Иностранные языки

Другие дипломы по предмету

Иностранные языки

Сдать работу со 100% гаранией

Український інститут лінгвістики і менеджменту

Факультет прикладної лінгвістики

Кафедра прикладної лінгвістики

 

 

 

 

 

 

 

Магістерська робота на тему:

АНГЛОМОВНІ ГАЗЕТНІ ЗАГОЛОВКИ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД

НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

 

 

 

 

 

Студентки групи МПЛ 91

факультету прикладної лінгвістики

Науковий керівник:

кандидит філологічних наук, доцент

 

 

 

 

 

 

КИЇВ-2010

Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Лексико-граматичні особливості англомовних газетних заголовків

1.1 Структурно-граматичні особливості газетних заголовків

1.2 Лексичні особливості газетних заголовків

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Функціонально-стилістичні та семантичні особливості англомовних газетних заголовків

2.1 Комунікативно-функціональні особливості газетних заголовків

2.2 Семантичний аспект функціонування заголовка

2.3 Стилістичні особливості газетних заголовків

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Переклад англомовних газетних заголовків на українську мову

3.1 Лексичні трансформації при перекладі англомовних заголовків на українську мову

3.2 Граматичні трансформації при перекладі англомовних заголовків на українську мову

Висновки до розділу 3

Загальні висновки

Список використаної літератури

Вступ

 

Актуальність теми дослідження. Газети відіграють значну роль в сучасному житті. Газетну публіцистику називають літописом сучасності, адже вона є віддзеркаленням подій і звертається до щоденних проблем суспільства - політичних, соціальних, побутових, філософських тощо. А заголовок є орієнтиром читача у вирі газетних статей. Таке порівняння не є безпідставним, адже без заголовку ми губимося в морі різноманітної інформації, нерідко оминаючи основне та приділяючи увагу незначному. Заголовок - це також і політичне обличчя газети. Він формує наше ставлення до публікації, вказує на авторську позицію в тлумаченні того чи іншого факту. Вдалий заголовок несе в собі велике інформаційне навантаження, що є особливо важливим у наше сторіччя „вибуху інформації”. Саме заголовок формує у читача загальне уявлення про матеріал статті та дозволяє обрати найбільш важливе для подальшого ознайомлення.

В газетах заголовок відіграє особливу роль. Заголовок покликаний виразити основну мету повідомлення, встановити контакт з читачем, привернути його увагу, викликати зацікавленість до теми матеріалу, що публікується. У той же час заголовок актуалізує найбільш важливу інформацію повідомлення та слугує дійовим засобом впливу на її сприйняття читачем. Внаслідок такої цілеспрямованості як в англомовній, так і в українській пресі сформувався окремий стиль газетного заголовку із низкою притаманних йому лексико-граматичних та функціонально-стилістичних рис.

Особливий стиль заголовків газетних статей може спричинити певні складнощі при перекладі. Саме тому в даній роботі увага головним чином приділяється особливостям англомовних газетних заголовків, також в ній досліджуються та порівнюються типи заголовків англійської та української преси, відмічаються певні розбіжності між ними і пропонуються способи їх адекватного перекладу.

газетний заголовок переклад англійський

Мета даної роботи: визначення та аналіз специфіки перекладу англомовних газетних заголовків на українську мову; порівняльно-типологічний аналіз газетних заголовків двох мов і висвітлення їх структурних, лексичних, граматичних та стилістичних відмінностей.

Поставлена мета передбачає розв”язання наступних завдань:

  1. Визначити структурно-граматичні та лексичні особливості газетних заголовків;
  2. Розглянути функціонально-стилістичні особливості газетних заголовків;
  3. Перекласти заголовки англомовних газет на українську мову;
  4. Проаналізувати переклад.

Об”єктом даного дослідження є заголовки британських та американських газетних та журнальних статей.

Предметом дослідження є технології перекладу заголовків у сучасному публіцистичному дискурсі.

Для розв”язання поставлених завдань використовувалися наступні методи та прийоми: дескриптивний метод, метод дистрибутивного та конструктивного аналізу для встановлення структурних моделей заголовків; логіко-семантичний аналіз з метою зіставлення змісту заголовка та власне тексту повідомлення; вивчення та аналіз джерел, газет (“The Daіly Telegraph”, “The Guardian”, “The Observer”, “The Times”, “The Washington Post”, “The Wall Street Journal”) та журналів (“Financial Times" та “The Economist”), матеріалів теоретичних досліджень, аналіз існуючих навчальних матеріалів (підручників, посібників) на англійській, українській та російській мовах.

Наукова новизна. Немало робіт присвячено порівняльно-типологічному аналізу англомовних та російських газетних заголовків. А в даній роботі аналізується переклад англійських заголовків українською мовою.

Теоретична цінність роботи: отримані результати допоможуть глибше зрозуміти природу та закономірності функціонування газетного заголовка.

Практична цінність роботи визначається можливістю використання результатів на практичних заняттях з теорії та практики перекладу.

Структура роботи. Робота складається з вступу, 2 теоретичних розділів, 1 практичного розділу, висновків до розділів, загальних висновків та резюме англійською мовою. Список використаних джерел налічує 100 позицій. Робота написана на ___ сторінках.

Розділ 1. Лексико-граматичні особливості англомовних газетних заголовків

 

В заголовках окрім зовнішніх засобів привертання уваги читача (великий шрифт, графічне виділення) присутній ряд лексико-граматичних прийомів [16, с.2].

  1. Щоб привернути увагу читача до основної думки повідомлення в заголовках зазвичай опускаються артиклі:

Russian Athlete Winning Prize

Поява означеного артикля в заголовку пояснюється комунікативно-прагматичними і стилістичними причинами - заінтригувати, викликати інтерес. У заголовку означений артикль розвиває, доповнює, уточнює або просто повторює уже дане, відоме і вказує на виділення предмета з класу однорідних предметів [16, с.2].

2) Важливою особливістю англійських газетних заголовків є поширеність в них еліптичної форми пасивного стану з опущенням допоміжного дієслова to be для опису подій як в минулому, так і в теперішньому часі. Дія зазвичай виражається формами Indefinite або Continuous [16, с.2]:

Houses Smashed by Hurricane

Paris Protest March Staged by Students

3) У англійських і американських газетах переважають дієслівні заголовки:

Floods Hit Scotland

Exports to Russia Rising

Дієслівність зазвичай зберігається також в заголовках, що складаються з питальних речень:

Will There Ве Another Major Slump Next Year? [16, с.2]

4) Англійські і американські газети зазвичай використовують в заголовках неперфектні форми дієслова.

а) Коли йдеться про події, що сталися в недавньому минулому, зазвичай використовується Present Indefinite:

Russia Condemns West Provocation

Influenza Kills 200 in India

Це найпоширеніший тип заголовків; вживання теперішнього часу додає їм жвавості, наближає події до читача, робить його ніби учасником цих подій і тим самим підсилює його інтерес до опублікованого матеріалу.

б) Past Indefinite вживається в заголовках, що відносяться до минулих подій, в основному, в тих випадках, коли в заголовку є обставина часу, або якщо читачеві відомо, що описувана подія сталася в певний момент у минулому:

Why Rockefeller Couldn''t Buy а Landslide Victory?

Wave of Peace Action Swept the Nation

в) Для позначення майбутнього часу в заголовках широко використовується інфінітив:

Laundry Workers To Vote on New Contract

World Unions To Fight Monopoly [16, с.3]

5) Досить часто в заголовку опускається присудок, який відіграє в реченні другорядну роль:

Hurricane in Miami

No Timber for Sale [16, с.3]

6) З метою звернути особливу увагу на присудок і разом з тим зацікавити читача, опускається підмет, якщо він в даному випадку має менше значення, ніж присудок:

Expect New Economic Depression

Want No War Hysteria in Toronto Schools [16, с.3]

7) Присвійний відмінок, зі своєю структурною компактністю, вживається з неживими іменниками і витісняє прийменниковий зворот з of:

Price Control's Effect Discussed [16, с.3]

8) Вживаються популярні прізвиська та скорочені імена замість прізвищ деяких політичних діячів, артистів, спортсменів тощо, наприклад:

Arnies Uphill Climb (Arnold Schwarzenegger)

Winnies Life (Winston Churchill) [16, с.3]

9) Для надання емоційного забарвлення до загальновживаної лексики додають жаргонізми, неологізми, діалектизми, поетизми, сленг, наприклад:

Cop Shoots a Man (The Times, January 26, 2010) *

What Irks Us Most? (The Times, January 26, 2010)

10) Широко вживаються скорочення та складноскорочені слова. Частотність скорочень в заголовках - характерна риса мови газети:

UNESCO and TripAdvisor Are Working Together (The Times, January 26, 2010)

WHO Statement To the Council of Europe (The Guardian, January 26, 2010)

NASA Finds Warmer Ocean Speeding Greenland Glacier Melt (The Times, January 26, 2010)

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>