Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

Ìèêðîêîíòðîëëåð ïîñëå çàïóñêà ïî çàâåðøåíèè ïðîãðàììû òåñòà è íà÷àëüíûõ óñòàíîâîê (ñì. àëãîðèòì íà ðèñ. 10 ) âûáèðàåò ìóëüòèïëåêñîð AnS âõîä

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП)

Реферат

Радиоэлектроника

Другие рефераты по предмету

Радиоэлектроника

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

 

 

УДК 681.3

Інв №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛОГО ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ

Альбом документів курсового проекту по дисципліні

“Компьютерна електроніка ”

 

 

 

 

АПЗ.38.098424.003 ДКП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2001

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

 

УДК 681.3

Інв №

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою ОТП

 

__________(Домнін Ф.А.)

 

“_____”_________2001 р.

 

 

 

 

АНАЛОГО ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ

 

 

Відомість проекту

 

 

 

 

АПЗ.38.098424.003 ВП

 

 

 

 

 

 

Розробники

Керівник проекту

______(Скородєлов В.В.)

“_____”_________2001 р.

Виконавець

______(Борщ С.)

“_____”_________2001 р.

 

 

 

 

 

 

Харків 2001

ФорматЗонаПоз.

Обозначение

НаименованиеКол. листов

ПримечаниеДокументация общаяА4ОАП.58Б.098424.003 ТЗТехническое задание2А4АПЗ.38.098424.003 ПЗПояснительнаязаписка24А4АПЗ.38.098424.003 Э1Схема электрическаяструктурная1А4АПЗ.38.098424.003 Э3Схемаэлектрическаяфункциональная1

АПЗ.38.098424.003 ВПИзмЛит№ докумПодписьДатаАНАЛОГО ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ

Ведомость проектаЛитЛист Листов РазрабБорщ С.К22ПроверСкороделов ВНТУ “ХПИ”

 

Кафедра ВТПУтв.Домнин Ф. А.

Аннотация

 

 

В данном курсовом проекте разработан многоканальный быстродействующий аналого-цифровой преобразователь, построенный по принципу прогрессирующего поразрядного сравнения суммы опорных напряжений с входным сигналом, с использованием резисторного моста Уина как источника "взвешенного" опорного напряжения.

Разработка построена на быстродействующих компараторах и быстродействующих аналоговых ключах для “взвешенного” сигнала с управлением от однокристального микроконтроллера.

В связи с развитием технологии изготовления интегральных микросхем данный проект предполагает изготовление АЦП в интегральном исполнении.

Альбом документов курсового проекта кроме пояснительной записки вмещает также чертеж структурной и функциональной схемы устройства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

 

 

УДК 681.3

Інв №

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою ОТП

 

__________(Домнін Ф.А.)

 

“_____”_________2001 р.

 

 

 

 

АНАЛОГО ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ

 

 

Технічне завдання

 

 

 

 

АПЗ.38.098424.003 ТЗ

 

 

 

 

 

 

Розробники

Керівник проекту

______(Скородєлов В.В.)

“_____”_________2001 р.

Виконавець

_______(Борщ С.)

“_____”_________2001 р.

 

 

 

 

Харків 2001

Техническое задание

 

Разработать быстродействующтий многоканальный АЦП с управлением от микроконтроллера.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПЗ.38.098424.003 ТЗИзмЛит№ докумПодписьДатаАналого цифровой преобразователь

 

Техническое заданиеЛитЛист Листов РазрабБорщ С..К22ПроверСкороделов В.НТУ “ХПИ”

 

Кафедра ВТПУтв.Домнин Ф. А,МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

 

 

УДК 681.3

Інв №

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою ОТП

 

__________(Домнін Ф.А.)

 

“_____”_________2001 р.

 

 

 

 

АНАЛОГО ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ

 

 

Пояснювальна записка

 

 

 

 

АПЗ.38.098424.003 ПЗ

 

 

 

 

 

 

Розробники

Керівник проекту

______(Скородєлов В.В.)

“_____”_________2001 р.

Виконавець

_______(Борщ С.)

“_____”_________2001 р.

 

 

 

 

 

Харків 2001

Реферат.

 

Данный документ представляет собой пояснительную записку объемом 24 листа. В пояснительной записке представлено 2 таблицы, 11 рисунков, использовано 8 источников литературы и сеть Internet.

В данном курсовом проекте разработан многоканальный быстродействующий аналого-цифровой преобразователь, построенный по принципу поразрядного сравнения суммы опорных напряжений с входным сигналом, с использованием резисторного моста Уина как источника "взвешенного" опорного напряжения.

Ðàçðàáîòêà ïîñòðîåíà íà áûñòðîäåéñòâóþùèõ êîìïàðàòîðàõ è áûñòðîäåéñòâóþùèõ àíàëîãîâûõ êëþ÷àõ äëÿ “âçâåøåííîãî” ñèãíàëà ñ óïðàâëåíèåì îò îäíîêðèñòàëüíîãî ìèêðîêîíòðîëëåðà.

 ñâÿçè ñ ðàçâèòèåì òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ èíòåãðàëüíûõ ìèêðîñõåì äàííûé ïðîåêò ïðåäïîëàãàåò èçãîòîâëåíèå ÀÖÏ â èíòåãðàëüíîì èñïîëíåíèè.

Àëüáîì äîêóìåíòîâ êóðñîâîãî ïðîåêòà êðîìå ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ñîäåðæèò òàêæå ÷åðòåæè ñòðóêòóðíîé è ïðèíöèïèàëüíîé ñõåì óñòðîéñòâà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÀÏÇ.38.098424.003 ÏÇÈçìËèò¹ äîêóìÏîäïèñüÄàò

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>