Аналогові та цифрові оптичні передавальні пристрої

Таким чином, знайдено вираз для ват-амперної характеристики випромінювача при наявності відємного зворотного звязку. Порівнюючи (11) з виразом для ВтАХ без

Аналогові та цифрові оптичні передавальні пристрої

Информация

Компьютеры, программирование

Другие материалы по предмету

Компьютеры, программирование

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогові та цифрові оптичні передавальні пристрої

 

1. Аналогові оптичні передавальні пристрої

 

По аналогових ВОСП ведеться передача одно- та багатоканальних телевізійних сигналів ( наприклад, в системах кабельного телебачення, сигнали різноманітних вимірювальних систем, групові сигнали систем передачі з частотним розподілом каналів). В аналогових ВОСП потрібен випромінювач з лінійною ват-амперною характеристикою. У зв'язку з цим в аналогових системах частіше використовуються передавальні пристрої на основі світлодіодів та суперлюмінісцентних світлодіодів. Ці випромінювачі мають меншу, ніж у лазерів потужність та широкий спектр випромінювання.

Робоча точка для обох видів випромінювачів вибирається на середині лінійних дільниць вихідної характеристики цих випромінювачів. Такою характеристикою є ват-амперна характеристика ДОВ. У цьому разі незалежно від типу випромінювача використовується схема включення ДОВ з постійним зміщенням (рис. 1).

 

Рисунок 1 - Схема включення ДОВ із зміщенням

 

На рис.2а, б наведені положення робочої точки та епюри вхідних сигналів для світлодіода (рис.2а) та лазерного випромінювача (рис.2 б).

 

Рисунок 2 Положення робочої точки на ВтАХ випромінювача: а)світлодіода; б) лазерного випромінювача (пунктирною лінією позначена ідеальна характеристика СД, суцільною реальна)

 

На рис. 3 наведена одна з досить простих принципових схем аналового ОПерП. У схемі використано підсилювальний каскад на біполярному транзисторі, який включено за схемою з загальним емітером. Він перетворює вхідну напругу, що подається на базу в колекторний струм, який протікає через джерело випромінювання. Такий каскад і є генератором струму накачування або перетворювачем напруга-струм.

 

 

Зміщення бази вибирається таким чином, щоб каскад працював в класі А, в цьому разі струм колектора транзистора (він же струм накачування) буде змінюватися пропорційно вхідному сигналу від його мінімального до максимального значення в межах лінійної частини ват-амперної характеристики випромінювача (рис. 2а,б). Ця схема в залежності від типів транзистора та випромінювача дієздатна у діапазоні частот модуляції до 100 МГц. Модуляція здійснюється у класі А (рис.1), вираз для індексу модуляції має вигляд

 

. (1)

 

Внаслідок нелінійності реальної ВтАХ виникають нелінійні спотворення: з΄являються вищі гармоніки та комбінаційні складові.

Нелінійні спотворення погіршують характеристики аналогових ВОСП, оскільки форма прийнятого сигналу може суттєво відрізнятися від переданого.

Аналогові ВОСП головним чином застосовуються у системах кабельного телебачення. При передачі телевізійних сигналів особливі вимоги ставляться до амплітудних та фазових спотворень. Фазові спотворення призводять до порушення відтворення кольору. Амплітудні спотворення призводять до зміни амплітуди сигналу кольоровості при зміні сигналу яскравості. Кількісною характеристикою амплітудних та фазових спотворень є диференційна амплітуда та диференційна фаза. Вони визначаються як максимальні зміни амплітуди та фази піднесучої при зміні сигналу яскравості в інтервалі між рівнями чорного та білого. Таким чином, диференційне підсилення дорівнює (у відсотках)

 

%, (2)

 

а диференційна фаза

 

. (3)

 

При цьому струми I0 та I΄0 змінюються у робочому діапазоні струмів накачування джерела випромінювання. У (2) та (3) P(I) та φ(I) оптична потужність та фазова затримка, що вноситься світлодіодом при струмі накачування I; I0- струм постійного зміщення, I΄0- сума струмів постійного зміщення та змінної складової сигналу.

У відповідності з технічними вимогами значення диференційного підсилення та фази в замкнутих системах кабельного телебачення не повинні перевищувати 10% і 10о (система PAL) та 10% і 5о (система NTSC). Місцеві (локальні лінії) припускають максимальні викривлення 1% і 1о. У сучасних світлодіодах та суперлюмінісцентних світлодіодах на основі арсеніду галію значення диференційного підсилення та диференційної фази сягають відповідно 20% та 10о. Таким чином, необхідна компенсація (корекція) нелінійних спотворень в аналогових ОПерП. Існує декілька методів зниження нелінійних спотворень.

Зменшити нелінійні спотворення можна за допомогою зниження індексу модуляції m (3). Однак цей засіб призводить до погіршення відношення сигналу до шуму під час прийняття, що примушує зменшувати довжину лінії передачі для збереження потрібної якості зв'язку.

Одним з досить простих засобів зниження нелінійних спотворень є введення попереднього спотворення. В електричний сигнал, що передається, вводять попередні спотворення, протилежні тим, які вносить при модуляції джерело випромінювання. У загальному випадку сутність засобу введення попередніх спотворень можна пояснити. Для компенсації нелінійних спотворень вихідна характеристика ланцюга попереднього спотворення (F2) повинна бути симетричною такій же характеристиці (F1) випромінювача відносно бісектриси першого координатного кута.

У загальному випадку нелінійну ВтАХ характеристику можна апроксимувати ступеневим поліномом

 

, (4)

 

де Pвх-узагальнений вхідний параметр сигналу без попереднього спотворення.

Аналогічний вигляд має поліном, яким потрібно апроксимувати амплітудну характеристику ланцюга попереднього спотворення та визначити для неї відповідні постійні коефіцієнти

 

, (5)

 

де P"вх- узагальнений вхідний параметр ланцюга попереднього викривлення.

Відповідними математичними методами при наявності реальної вихідної характеристики випромінювача визначаються коефіцієнти апроксимації b0 ,b1 ,…,bn. Аналізуючи (5), можна зробити висновок щодо структури ланцюга попереднього спотворення: він повинен мати ланцюги постійної складової, похилої складової та криволінійної складової. Схема формування попереднього спотворення наведена на рис. 4.

Рисунок 4 Схема формування попередніх спотворень

 

 

Цей метод забезпечує компенсацію нелінійних спотворень для різних струмів накачування, що дозволяє здійснити лінеаризацію при великих значеннях індексу модуляції. Проста схема, що реалізує цей метод, наведена на рис. 5. У цій схемі паралельно до світлодіода (СД) включено ланцюг, що складений з германієвого діода D та резистора R. Цей ланцюг розширює діапазон струмів накачування майже на 50% при збереженні попереднього рівня нелінійних спотворень. Через ланцюг D-R протікає більша частина загального струму при малих струмах накачування, а при великих - основна частина струму протікає через світлодіод. Отже, існуюча при великих струмах накачування відємна кривизна ват-амперної характеристики буде компенсуватися зростанням струму накачування.

На рис. 6 наведена структурна схема ОПерП з лінеаризованою ват-амперною характеристикою світлодіода введенням попередніх спотворень випромінювача.

Рисунок 6 - Структурна схема пристрою лінеарізації ват-амперної характеристики світлодіода

 

Досить ефективним засобом зменшення нелінійних спотворень є використання відємного оптичного звязку.

Структурна схема пристрою лінеаризації відємним зворотним оптичним звязком наведена на рис. 7. Цей пристрій складається з підсилювача-компаратора 1, генератора струму накачування 2,світлодіода 3, направленого розподільника оптичної потужності 4, фотодіода 6 та широкополосного підсилювача 7.

 

Рисунок 7 - Структурна схема пристрою зниження нелінійних спотворень методом від΄ємного оптичного зворотного зв΄язку

 

Цей засіб досить простий в реалізації. Розподільником оптичної потужності відводиться деяка частка випромінювання, далі вона детектується фотодіодом та підсилюється, струм фотодіода віднімається від струму накачування світлодіода разом з продуктами нелінійності. Проведемо аналіз цього методу. Нехай i"-струм у колі зворотного зв΄язку

 

, (6)

де Р-потужність, що випромінюється світлодіодом, β-коефіцієнт передачі у колі зворотного звязку з урахуванням перетворення струму в оптичну потужність, коефіцієнта підсилення підсилювача 7 та коефіцієнта поділу відгалужувача. Отже, фактичний струм накачування дорівнює

 

. (7)

 

Ват-амперну характеристику світлодіода з достатньою точністю доцільно апроксимувати параболою, що має вигляд

 

, (8)

 

де а та b постійні коефіцієнти.

Підставляючи (7) в (8), маємо

 

(9)

 

Перетворимо (9) у квадратне рівняння відносно (і - βР)

 

(10)

 

Вирішуючи (9) відносно (і - βР), та розклавши це рішення у ряд за ступенями (1 + βа) , обмежуючись першими двома членами ряду, маємо

 

,

 

звідки знаходимо

(11)

 

Таким чином, знайдено вираз для ват-амперної характеристики випромінювача при наявності відємного зворотного звязку. Порівнюючи (11) з виразом для ВтАХ без зворотного звязку (8), можна зробити висновок, що продукти нелінійності зменшилися у (1 - βа)2 разів, але одночасно в (1 - βа) разів зменшується і потужність випромінювання. Таким чином, коефіцієнт зворотного звязку вибирається на основі компромісу між вимогами низького рівня нелінійних спотворень, з одного боку, та зменшенням вихідної потужності - з другого. Для більшості світлодіодів постійні коефіцієнти дорівнюють а≈10-2 Вт/А, b≈0,5 А. Для змен

Похожие работы

1 2 >