Аналіз формування та використання прибутку підприємств нафтопереробної промисловості

У практиці нафтопереробних компаній використання прибутку на поповнення статутного фонду вказує на те, що цей напрямок не набув належного розвитку.

Аналіз формування та використання прибутку підприємств нафтопереробної промисловості

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
ою відрахувань з виручки, собівартістю та іншими операційними доходами. Для "НПК-Галичина" за даними кореляційного аналізу характерним виявилася наявність великої кількості зворотнім звязків. Це також було характерною рисою "Нафтохіміка Прикарпаття". Щодо кореляційного аналізу фінансових показників "Лукойл-Одеський нафтопереробний комплекс", то на відміну від раніш аналізованих нафтопереробних заводів підприємство має велику кількість парних позитивних кореляційних звязків між складовими показниками формування фінансового результату.

Розподіл та використання прибутку підприємства це два послідовних етапи одного процесу. Розподіл це перший етап на якому підприємство розраховується частиною свого прибутку з бюджетом, використання прибутку це наступний етап, коли залишений після сплати податків вже чистий прибуток може бути використаний на: створення резервного фонду, на виплату дивідендів, на поповнення статутного капіталу або на інші цілі.

Основною метою розподілу прибутку підприємства є забезпечення необхідної пропорційності між поточним його споживанням та нагромадженням для забезпечення виробничого розвитку. Відповідно метою дивідендної політики є оптимізація пропорцій між поточними виплатами дивідендів і забезпеченням зростання ринкової вартості акцій у майбутньому періоді за рахунок капіталізації частини прибутку.

За характером використання у складі прибутку, що залишається після сплати податків та інших обовязкових платежів (чистий прибуток), виділяють частину, що капіталізується (нерозподілений прибуток) та частину, що споживається (розподілений прибуток). Розподілений прибуток спрямовується на споживання власників і персоналу, соціальні програми підприємства. Нерозподілений прибуток характеризує частину, що призначена для капіталізації, тобто для реінвестування у виробництво, тобто на фінансування приросту активів підприємства. Пропорції цього розподілу можуть мати різновекторний вплив на ефективність діяльності суб'єктів господарювання та його кінцевий фінансовий результат.

Система оподаткування прибутку значно впливає на прийняття багатьох фінансових рішень на підприємстві. Це, зокрема, рішення про використання прибутку на споживання чи нагромадження, вибір методів фінансування (самофінансування чи залучення кредитних ресурсів) підприємством, вибір правової форми організації бізнесу, розподіл трудових і матеріальних ресурсів між окремими сферами господарської діяльності, галузями економіки й територіями. Диференціація податкових ставок на розподілений та нерозподілений прибуток в Україні, повинна стимулювати виплату дивідендів і збільшувати доходи фізичних та юридичних осіб, власників корпоративних прав, що позитивно впливатиме на розвиток фондового ринку. В свою чергу, зростання грошових доходів має стимулювати збільшення накопичень, що є передумовою пожвавлення інвестиційних процесів у державі.

7. Дивідендна політика відіграє велику роль у реалізації фінансової стратегії підприємства. Вона впливає на рівень добробуту інвесторів (вкладників капіталу) у поточному періоді; визначає розміри формування власних фінансових ресурсів, а відповідно і темпи виробничого розвитку підприємства на основі самофінансування; впливає на фінансову стійкість підприємства, на вартість використовуваного капіталу і ринкову вартість підприємства (акцій).

 

 

Література

 

 1. Білик М.Д. Фінансові аспекти реорганізації державних підприємств // Фінанси України.- 2001.- №11. С.78 86.
 2. Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств // Фінанси України.-2003.-№12. С.24 36.
 3. Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування // Фінанси України.-2003.-№3. С.97 109.
 4. Бланк И.А.Управление Прибылью. - К.:Ника Центр:Эльга 544с.
 5. Бланкард Ш. Державні фінанси в умовах демократії К. - 2000,стор. 306 ]
 6. Богатин Ю.В. Производство прибыли ,М.:ЮНИТИ 1998 - 256 стр.
 7. Боди Э., Мертон Р.К. Финансы/Пер с англ. М.:Издательский дом "Вильямс". 2000.
 8. Бондар І.Ю.Управління витратами виробництва та собівартості продукції
 9. Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций М. Финансы и статистика 2001
 10. Буряк Л.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі К:КНЕУ 2002 83с.
 11. Вальтер О.Э. Финансовый менеджмент М.:Колос,2002 176 с.
 12. Виявлення впливу зміни факторів виробництва на прибутковість підприємства. Економіка,фінанси,право 1997 с.16 21
 13. Воробйов Ю.М. Формування власного фінансового капіталу підприємств// Фінанси України.- 2002.- №6.- С.36-41
 14. Гребельний В.І.Фінанси підприємств К. 2000. 213С.
 15. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы Санкт Петербург 2000
 16. Глущенко В.В. Финансы М.:Крылья 1998.-187с.
 17. Гренев Н.Н. Управление финансами М.:Финансы и статистика 2000
 18. Егоров В.И., Злотникова, Н.Н. Победоносцева Анализ хозяйственной деятельности предприятия нефтяной и газовой промышленности.Изд-во "Недра", Москва,1980г.196с.

Размещено на

Похожие работы

<< < 6 7 8 9 10