Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. „Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р.

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

УКООПСПІЛКА

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

Кафедра аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

На тему

 

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

(за матеріалами ВАТ «Львівбудкомплектація»)

 

 

Виконала: студентка 412 групи

Спеціальність «Облік і аудит»

Даць Олена Ігорівна

Науковий керівник: ст.викл.

Стеців Раїса Іванівна

 

 

 

ЛЬВІВ 2010р.

 

Зміст

 

Вступ

1. Актуальність, завдання та джерела інформації для аналізу фінансового стану

2. Характеристика фінансової стійкості підприємства

3. Суть платоспроможності підприємства

4. Аналіз показників фінансової стійкості та платоспроможності ВАТ «Львівбудкомплектація»

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

 

Вступ

 

Важлива роль у підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Фінансовий стан - це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства в зовнішнім середовищі. Воно визначає конкурентноздатність підприємства, його потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів із фінансових та інших відносинах. Тому можна вважати, що основна задача фінансового аналізу - показати стан підприємства для внутрішніх та зовнішніх споживачів, кількість яких при розвитку ринкових відносин значно зростає.

Визначаючи фінансовій стан підприємства розраховується велика кількість показників, а зокрема показники ліквідності та платоспроможності. При наданні підприємству кредитів, кредитори приділяють велику увагу рівню фінансової стійкості підприємства, а отже також рівню платоспроможності, адже для них на сам перед важливо, щоб підприємство вчасно ї в повній мірі повернуло свої борги. Показники платоспроможності характеризують саме здатність підприємства вчасно розраховуватись за своїми зобовязаннями. Отже якщо підприємство має стабільний рівень показників, і що важливо в динаміці за певний проміжок часу, то це є не аби яким плюсом при вирішенні надавати кредит чи ні.

Систематичний аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості необхідний ще й тому, що дохідність будь-якого підприємства, розмір його прибутку багато в чому залежать від його платоспроможності.

Обєктом дослідження є ВАТ «Львівбудкомплектація», на підставі даних фінансово-господарської діяльності якого здійснюються розрахунки основних показників його фінансового стану.

Предметом дослідження є аналіз та всебічна оцінка ключових показників фінансового стану ВАТ «Львівбудкомплектація» з метою визначення напрямків щодо його вдосконалення.

Мета роботи - розкрити сутність поняття фінансової стійкості та платоспроможності.

Завданнями дослідження є:

 1. характеристика показників фінансової стану підприємства з точки зору теорії;
 2. проведення розрахунків показників фінансової стійкості та платоспроможності;
 3. аналіз отриманих даних;
 4. надання рекомендації щодо підвищення рівня стійкості та платоспроможності підприємства;
 5. підготовка висновків.

У процесі підготовки курсової роботи використовувались загальнонаукові методи, а саме аналіз, синтез, порівняння, та економіко-логічні - методи групування та середніх величини.

Робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначається мета, завдання, предмет та обєкт дослідження. Основна частина присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів фінансового аналізу. У висновках сформульовано основні результати дослідження.

 

 

1. Актуальність, завдання та джерела інформації для аналізу фінансового стану

 

Аналіз фінансового стану являє собою глибоке, науково обґрунтоване дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у єдиному виробничо-торговельному процесі.

Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

У процесі постачальницької, виробничої, збутової й фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, змінюються структура засобів і джерел їхнього формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і як наслідок фінансовий стан підприємства, зовнішнім проявом якого виступає платоспроможність.

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

Отже, фінансовий стан, зокрема аналіз фінансової стійкості та платоспроможності, - це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок:

 1. можливі збої у постачанні, виробництві та реалізації продукції;
 2. невиконання плану прибутку;
 3. зниження рентабельності підприємства;
 4. загрози економічних санкцій.

Фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність залежать від результатів виробничої комерційної й фінансової діяльності. Стійке фінансове становище у свою чергу впливає на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як складова частина господарської діяльності повинна бути спрямована на забезпечення планомірного надходження й витрат грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного й позикового капіталу й найбільш ефективне його використання.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств.

Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками та внесками, а також для необхідного диференціювання відсоткових ставок.

У результаті фінансового аналізу менеджер одержує певну кількість основних, найбільш інформативних параметрів, які дають об'єктивну та точну картину фінансового стану підприємства.

Предметом фінансового аналізу підприємства є його фінансові ресурси, їх формування та використання.

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності ґрунтується головним чином на відносних показниках, тому що абсолютні показники балансу в умовах інфляції дуже важко привести в порівнянний вид.

Відносні показники аналізованого підприємства можна порівнювати із:

 1. загальноприйнятими “нормами” для оцінки ступеня ризику й прогнозиравания можливості банкрутства;
 2. аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні й слабкі сторони підприємства і його можливості;
 3. аналогічними даними за попередні роки.

Інформаційною базою для проведення аналізу фінансово-економічного стану підприємства служить бухгалтерська звітність.

Аналіз фінансово-економічного стану підприємства в основному базується на фінансовій (зовнішньої) бухгалтерської звітності підприємства.

Фінансова звітність являє собою систему показників, що відображають інформацію про фінансовий стан організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період.

Фінансова бухгалтерська звітність складається з таких документів:

 1. Бухгалтерський баланс.
 2. Звіт про прибутки й збитки.
 3. Звіт про рух капіталу.
 4. Звіт про рух грошових коштів.
 5. Примітки до річної фінансової звітності.

Отже, фінансовий аналіз - це процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності підприємства з метою виявлення резервів подальшого підвищення його ринкової вартості й забезпечення ефективного розвитку. Предметом фінансового аналізу є фінансові ресурси підприємства і їх потоки .Основними завданнями аналізу фінансового стану в даній курсові1 є об'єктивна оцінка динаміки та стану платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

Основною метою фінансового аналізу є одержання ключових параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства і фінансових результатів його діяльності.<

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>