Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

Пасив2009 рікПитома вага, %Відхилення, %На початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1. Власний капіталСтатутний капітал15,015,01,61,45-0,20Додатковий

Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

Курсовой проект

Менеджмент

Другие курсовые по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ «АГРОФІРМА «КОЛОС» ТА СТОВ «СТЕПОВЕ»

1.1. Загальна характеристика ТОВ «Агрофірма «Колос».

 

ТОВ «Агрофірма «Колос» розташована на території села Хороше Словяносербського району Луганської області. Відстань від районного центра м. Словяносербськ 25 км, а від обласного центра 50 км. До залізничної дороги 3 км. грунтвової дороги. Основні пункти реалізації перебувають у м. Словяносербськ та прилеглих селищах, а це обумовлює відносно невеликі витрати пального, робочого часу на доставку продукції, використання автомобілів, а значить і витрати ремонтної майстерні на їхній ремонт.

У зв'язку з тим, що підприємство розташоване неподалеку від районного центра, його працівниками є не тільки жителі села Хороше.

Все це підтверджує вигідне місце розташування підприємства. Крім цього біля ТОВ «Агрофірма «Колос» пролягає траса, що веде до пунктів реалізації й обласному центру. Село Хороше зв'язують із районним й обласним центрами дороги із твердим асфальтобетонним покриттям. До зон вирощування ведуть ґрунтові дороги.

Підприємство перебуває в кліматичній зоні з нестабільним випаданням опадів, особливо влітку, коли їхнє випадання найбільш важливо. Клімат району характеризується посушливими суховійними явищами. Сума опадів за період вегетації становить 240-250 мм, а за рік - 400-450 мм. Ґрунти чорноземні, характеризуються достатнім змістом гумусу, але в процесі виробничої діяльності господарства вони виснажуються.

Організаційна структура підприємства включає в себе галузі рослинництва (сільськогосподарські споруди та угіддя) і тваринництва (сільськогосподарські споруди і біологічні активи), а також інші виробництва.

ТОВ «Агрофірма «Колос» має таку організаційну структуру (рис. 1.1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Організаційна структура ТОВ «Агрофірма «Колос»

 

На підприємстві є окремі підрозділи: будівельний цех, комора, механізірований загін та ін.

Вся робота на підприємстві підкоряється директорові Сергеевій В.Г., яка також виступає у посаді головного бухгалтера.

Для визначення спеціалізації підприємства побудуємо ранжируваний ряд питомої ваги виручки від реалізації кожного виду товарної продукції в загальному розмірі виручки в порядку зростання (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Склад і структура товарної продукції в динаміці

Вид товарної продукції2007 рік2008 рік2009 ріксума виручки, тис.грн.питома вага,

%№ ранж. рядусума виручки, тис.грн.питома вага,

%№ ранж. рядусума виручки, тис.грн.питома вага,

%№ ранж. рядуЗернові та зернобобові170,135,282161,646,041177,827,582Соняшник221,145,85189,225,412311,148,261 Інша продукція рослинництва8,41,7462,70,7771,10,176Всього по рослинництву:399,682,87-253,572,22-490,076,0-Свині45,39,39378,422,343119,918,63Птиці3,50,7377,52,1444,20,655Інша продукція тваринництва17,63,6544,91,406---Всього по тваринництву:66,413,77-90,825,87-124,119,25-Інша продукція, р і п16,23,3656,71,91530,64,754ВСЬОГО ПО ГОСПОДАРСТВУ:482,2100,0-351100,0-644,7100,0-

З даної таблиці та нижче наведеного рисунку діаграм ми бачимо, що ТОВ «Агрофірма «Колос» в 2007 та 2009 роках має найбільшу виручку від реалізації соняшника, тому що він є найбільш рентабельною продукцією, а зниження прибутку в 2008 році зумовлено дотриманням сівозміни, тому що соняшник виснажує ґрунт. Наглядно це продемонстровано на рис. 1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далі розрахуємо коефіцієнт спеціалізації:

 

Виходячи із цих розрахунків, можна побачити, що в 2007, 2008 і 2009 роках коефіцієнт спеціалізації був середнім, однак його зменшення у 2008 році зумовлено падінням виручки від реалізації соняшника, але звернемо увагу на те, що питома вага виручки від його реалізації має тенденцію збільшення у загальному обємі і це в свою чергу призводить до росту коефіцієнта спеціалізації, який має наступну тенденцію (рис. 1.3):

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Коливання коефіцієнта спеціалізації

 

В господарстві ТОВ «Агрофірма «Колос» (згідно таблиці 1.1) основною продукцією, від реалізації якої ТОВ «Агрофірма «Колос» одержує найбільший виручку, є продукція рослинництва, а саме соняшник. Що стосується тваринництва, то виторг від реалізації продукції цієї галузі має тенденцію до збільшення і тому у 2007 році вона складала 66,4 тис.грн., у 2008 році 90,8 тис.грн, а у 2009 році 124,1 тис.грн., однак у цьому ж 2009 році було припинено реалізацію іншої продукції тваринництва, так як вона мала малу рентабельність з самого початку і почала зменшуватися.

Про ефективність виробничої діяльності ТОВ «Агрофірма «Колос» можна судити з показників роботи підприємства виручки від реалізації продукції, яка має наступну динаміку: 2007 рік 482,2 тис.грн., 2008 рік 351,0 тис.грн., 2009 рік 644,7 тис.грн. (рис. 1.3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий стан підприємства - це здатність фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними і фізичними сторонами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким і кризовим. Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі свідчить про його ефективний фінансовий стан.

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства служить фінансова звітність.

Баланс на певну дату описує види і розміри активів, використаних в процесі діяльності і зобов'язання, по відношенню до кредиторів і учасників.

Поглиблене вивчення балансу здійснюється за допомогою його горизонтального і вертикального аналізу.

Горизонтальний аналіз дозволяє з'ясувати, як змінилася вартість кожного розділу балансу, у вартісному і відносному виразі (таблиця 1.2).

Основний недолік в тому, що горизонтальний аналіз не дає уявлення про структурні зміни, що відбувалися між аналізованими проміжками часу.

Горизонтальний аналіз бухгалтерського балансу в ТОВ «Агрофірма «Колос» дозволив визначити, що в 2009 році відбулося зниження вартості майна підприємства (валюта балансу порівняно з 2008 роком зменшилась на 28,79 тис. грн. або на (2,71%). Більш диференційовану оцінку зміни якості балансу можна дати по зміні окремих розділів і статей активу і пасиву. Так, залишкова вартість основного капіталу збільшилась за аналізований період на 108,02 тис. грн. (115,23%). Це обумовлено зменшенням суми зносу з року в рік наростаючими темпами унаслідок оновлення основних засобів. Оборотний капітал (поточні активи) в ТОВ «Агрофірма «Колос» скоротився на 136,81 тис. грн. (38,71%).

 

Таблиця 1.2 Горизонтальний аналіз балансу за 2009 рік, тис.грн. АКТИВ

Актив2009 рікУ т.ч. порівняна вартістьВідхилення тис. грн.Темп росту, %На початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1. Необоротні активиНематеріальні активи-----Незавершене будівництво-----Основні засоби569,7817,3664,27153,03123,04Довгострокові біологічні активи38,6-45,01-45,00Усього за розділом I608,3817,3709,28108,02115,232. Оборотні активиВиробничі запаси7,01,58,16-6,6618,38Поточні біологічні активи94,8-110,54-110,54-Незавершене виробництво102,1112,4119,05-6,6594,42Готова продукція78,458,191,41-33,3163,56Розрахунки з дебіторами12,436,314,4621,84251,07Поточні фінансові інвестиції-Грошові кошти8,48,39,79-1,4984,74Інші оборотні активи-----Усього за розділом II303,1216,6353,41-136,8161,293. Витрати майбутніх періодівБАЛАНС911,41033,91062,69-28,7997,29ПАСИВ

Пасив2009 рікУ т.ч. порівняна вартістьВідхилення тис. грн.Темп росту, %На початок звітного періодуНа кінець звітного періоду1. Власний капіталСтатутний капітал15,015,017,49-2,4985,76Додатковий капітал296,4361,1345,6015,50104,48Резервний капітал-----Нерозподілений прибуток (збиток)2,021,72,3319,37930,53Усього за розділом I313,4397,8365,4232,38108,862. Забезпечення таких витрат і платежейУсього за розділом II-----3. Довгострокові зобовязанняДовгострокові кредити банків345,0195,0402,27-207,2748,47Усього за розділом III345,0195,0402,27-207,2748,474. Поточні зобовязанняКороткострокові кредити банків40,0-46,64-46,64-Кредиторська заборгованість за товари18,028,820,997,81137,22Поточні зобовязання за розрахунками111,5103,7130,01-26,3179,76Інші поточні зобовязання83,5308,697,36211,24316,96Усього за розділом IV253,0441,1295,00146,10149,535. Доходи майбутніх періодівБАЛАНС911,41033,91062,69-28,7997,29

Зниження вартості відбулося практи

Похожие работы

1 2 3 > >>