Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

Підприємство має всі права і несе зобовязання, передбачені чинним законодавством України для юридичних осіб, у тому числі: укладати прямі і багатобічні

Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ "ТРАНСМАШ"

 

1. Загальна характеристика діяльності ТОВ "Трансмаш"

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Трансмаш" засноване у 2003 році. Діяльність підприємства регулюється Законом України "Про підприємство", статутом, а також іншими нормативними документами і законодавчими актами.

Юридична адреса підприємства: Україна, м. Харків, пр. Героїв Сталінграда, 23.

ТОВ "Трансмаш" є самостійним господарським обєктом з правами і обовязками юридичної особи. Форма власності приватна, засновниками є фізичні особи, які несуть відповідальність по зобовязаннях підприємства в межах своєї долі до статутного фонду фірми.

Підприємство має у власності відособлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, виконувати обовязки, бути позивачем і відповідачем в суді.

Підприємство має всі права і несе зобовязання, передбачені чинним законодавством України для юридичних осіб, у тому числі:

 1. укладати прямі і багатобічні договори з державними, цивільними, господарськими і іншими організаціями і підприємствами, окремими громадянами, а також бути посередниками між ними;
 2. отримувати всіма законними способами майно для підприємства, а також отримувати матеріали і вироби через роздрібну, оптову і комісійну торгівлю, від юридичних і фізичних осіб;
 3. продавати іншим підприємствам, організаціям і особам, обмінювати устаткування, транспортні засоби, матеріальні цінності і гроші, а також списувати з балансу основні фонди, якщо вони зношені або морально застаріли;
 4. укладати як на території України, так і за її межами, різного роду угоди і інші юридичні акти з підприємствами, суспільствами, організаціями, союзами і окремими особами, а також брати участь в торгах, конкурсах, аукціонах, надавати гарантії, бути позивачем і відповідачем в суді;
 5. здійснювати оптову, роздрібну і комісійну торгівлю;
 6. застосовувати договірні ціни і розцінки, а в окремих випадках встановлювати ціни на товари і послуги на встановленому чинним законодавством рівні;
 7. створювати згідно чинному законодавству спільні підприємства, установи і організації, створювати інші (дочерние) підприємства з правами юридичної особи, а також філії, представництва, відділення як на території України, так і за її межами з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, а також вступати в асоціації, концерни, інші господарські обєднання, діяльність яких відповідає статутним вимогам підприємства;
 8. відряджати як на території України, так і за її межі співробітників підприємства для навчання, прийняття участі в загальних програмах і проектах, а також приймати представників і фахівців інших організацій за свій рахунок.

Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування і самоокупність забезпечує соціальний розвиток і стимулювання працівників за рахунок накопичених засобів, несе повну відповідальність за результати власної господарської діяльності і виконання покладених на себе зобовязань перед постачальниками і споживачами, бюджетом, банками, а також перед трудовим колективом згідно чинному законодавству.

Підприємство створене з метою здобуття прибутку від господарської діяльності, яка направлена на поповнення ринку товарами і послугами для максимального задоволення потреб населення і реалізації на базі здобуття прибутку соціальних і економічних інтересів засновників і членів колективу.

Майно підприємства складають основні фонди і оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображується в балансі підприємства. Майно підприємства, включаючи внески засновників, продукцію, отриманий дохід є винятковою власністю засновників, які мають право розпоряджатися їм самостійно, продавати або передавати третім особам.

Джерелами формування майна підприємства є:

 1. грошові і майнові внески засновників;
 2. доходи, отримані від господарської діяльності, реалізації продукції і послуг;
 3. кредити банків і інших кредитних організацій;
 4. інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

Підприємство здійснює облік всієї своєї діяльності, контроль за ходом реалізації продукції і послуг, веде оперативний бухгалтерський облік і статистичну звітність в порядку встановленому законодавством.

Підприємство має самостійний баланс, рахунки в банках, круглий друк, що містить його повне фірмове найменування українською мовою. Також ТОВ "Трансмаш" має право мати штампи і бланки зі своїм фірмовим найменуванням, власну емблему, а також зареєстрований в установленому порядку товарний знак.

Організаційна структура підприємства побудована за лінійно-функціональним принципом. Загальна чисельність працівників на підприємстві 15 чоловік, з місячним фондом оплати праці 45603,75 грн.

 

2. Фінансовий аналіз ТОВ "Трансмаш"

 

Аналіз фінансової діяльності служить для виявлення вузьких місць в управлінні фінансами підприємства, визначення негативних тенденцій фінансового стану підприємства.

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану служить бухгалтерський баланс підприємства. Джерелом даних для аналізу фінансових результатів є звіт про фінансові результати і їх використання.

Аналіз фінансового стану проводитиметься по наступному плану:

 1. Аналіз майнового стану підприємства.
 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства.
 3. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.
 4. Аналіз фінансових результатів і рентабельності.

Майновий стан підприємства характеризується складом, розміщенням, структурою та динамікою активів (майна) і пасивів (власного капіталу і зобовязань).

Аналіз майнового стану підприємства проводиться за допомогою скороченого аналітичного балансу (таблиці 1, 2), який утворюється з вихідного балансу шляхом обєднання в окремі групи однорідних за своїм складом та економічним змістом статей.

Аналіз скороченого аналітичного балансу поділяється на горизонтальний і вертикальний. Горизонтальний аналіз визначає абсолютні й відносні зміни величин окремих видів активів і пасивів за звітний період, а також у динаміці за ряд років. Вертикальний аналіз передбачає вивчення структури активу й пасиву балансу. Перевагою вертикального аналізу порівняно з горизонтальним є можливість співставлення структурних показників різних за розміром капіталу підприємств аналогічного напрямку діяльності.

 

Таблиця 1 Аналіз майна ТОВ "Трансмаш"

Види активів (майна)2007 р2008 р2009 рЗміни (+,) 2008/2007Зміни (+,) 2009/2008сума, тис. грну % до підсумкусуми, тис. грн.у % до підсумкусума, тис. грну % до підсумкусуми, тис. грн.питомої ваги, проц. пунктівУ % до 2007 р.суми, тис. грн.питомої ваги, проц. пунктівУ % до 2008 р.Майно всього1517,31001647,81002530,0100129,708,5882,2053,51. Необоротні активи357,023,5452,627,5446,417,695,64,126,86,29,91,41.1 Основні засоби168,611,2305,718,5427,316,9137,17,381,3121,61,639,82 Оборотні активи1158,476,41193,272,42080,382,234,84,03,0887,19,874,31. Виробничі запаси10,40,731,71,923,40,921,31,2204,88,31,026,2 Фонди обігу323,221,3476,528,91303,651,5153,37,647,4827,122,6173,61. Готова продукція і товари98,76,5105,06,4390,715,46,30,16,4285,79,0272,1 Поточна дебіторська заборгованість202,113,3345,820,9807,631,9143,77,671,1461,811,0133,53. Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції8,30,55,40,387,93,52,90,234,982,53,21527,84. Інші оборотні активи14,10,920,31,217,40,76,20,343,92,90,514,33. Витрати майбутніх періодів1,90,12,00,13,30,21,4073,71,30,165,0

Таблиця 2 Аналіз капіталу ТОВ "Трансмаш"

Види пасивів (капіталу)2007 р2008 р2009 рЗміни(+,) 2007/2008Зміни(+,) 2008/2009сума, тис. грну % до ідсумкусума, тис. грну % до підсумкусума, тис. грну % до підсумкусуми,

тис.грн.питомої ваги,

проц.пунктівУ % до 2007 р.суми,

тис.грн.питомої ваги,

проц.пунктівУ % до 2008 р.Капітал всього1898,31001927,81002530,010029,501,6602,2031,21. Власний капітал179,09,4458,623,81203,347,6279,614,4156,2744,723,8162,41.1.Статутний капітал34,41,8284,414,7423,816,7250,012,9726,7139,42,049,1 Зобовязання1719,390,61469,276,21326,752,4-250,1-14,4-14,6-142,5-23,8-9,71 Забезпечення наступних витрат і платежів000000000000 Довгострокові зобовязання23,01,223,01,24,10,20082,2-18,9-1,0-82,23. Поточні зобовязання1696,389,41446,275,01322,652,3-250,1-14,414,7-123,6-22,7-8,53.1. Кредиторська заборгованість388,620,4441,622,91001,239,653,02,513,6559,616,7126,73. Доходи майбутніх періодів000000000000

 

Аналіз структури активу й пасиву балансу доповнюється системою структурних показників (таблиця 3), які визначаються за даними таблиць 1,

 

Таблиця 3 Показники структури активу й пасиву балансу підприємства (станом на кінець року), %

ПоказникиРокиЗміни (+, ) 2009 р. від2007200820092007 р2008 рСтруктура активу, питома вага: необоротних активів у майні23,527,517,65,99,9 оборотних активів у майні76,472,482,25,89,8 оборотних виробничих фондів в оборотних активах0,71,90,90,21,0 фондів обігу в оборотних активах27,939,962,634,722,7 поточної дебіторської заборгованості у майні13,320,931,918,611,0 поточної дебіторської заборгованості в оборотних активах17,529,038,821,39,8 грошових коштів і поточних фінансових інвестицій у майні0,50,33,53,03,2 грошових коштів і поточних фінансових інвестицій в оборотних активах0,70,54,23,53,7Структура пасиву, питома вага: власного капіталу в загальному капіталі9,423,847,638,223,8 зобовязань в загальному капіталі90,676

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>