Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

“Перший український міжнародний банк” використовує трирівневу систему управління ризиком ліквідності, яка складається зі стратегічного, тактичного та оперативного управління ліквідністю. Відправною

Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Курсовой проект

Банковское дело

Другие курсовые по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией
789 198+ 4,113.Субстандар

тні2558448,548004469,86+ 544 602+ 1,324. Сумнівні930,00276 4180,0771+ 3 249+ 0,03795. Безнадійні44 1540,012945 5940,0055+1 440- 0,0074Усього3 416 261100,008 317 043100,00+ 4900 782-

З таблиці 16 видно, що за аналізований період структура кредитного портфеля майже не змінилася. Так, питома вага ризикованих та високоризикованих кредитів збільшилась на 1,32 процентного пункту (з 8,54% у 2006 р. до 9,86% у 2007 р.). Частка безнадійних кредитів зменшилася на 0,0074 процентного пункту, або на 1440 тис. грн. Слід зауважити, що зменшилася частка кредитів з найменшим рівнем ризику (на 5,49 процентного пункту, або на 2729727 тис. грн). Це свідчить про те, що в банку стала проводитися більш ризикована кредитна політика. З огляду на таке становище треба удосконалювати процедуру аналізу кредитних заявок

Для оцінювання якості кредитного портфеля з погляду кредитного ризику застосовуються такі показники:

1. Коефіцієнт прострочених позик (Кп.п) розраховується як відношення позик з простроченою виплатою процентів та основної суми боргу (Ппростр) до загального обсягу позик (П):

 

(13)

 

Цей коефіцієнт вказує на ту частину позик, у портфелі банку, виплати за якими були невчасно погашені, та на ті, які не були погашені взагалі. Високий процент свідчить про погіршення кредитної діяльності банку. Значний приріст за аналізований період свідчить про можливі значні збитки в перспективі.

2. Коефіцієнт покриття класифікованих позик (Кп.к.п) розраховується як відношення зважених класифікованих позик (Кзв.кл) до капіталу (К) банку:

 

(14)

 

Цей показник комплексно характеризує якість кредитного портфеля з погляду ризику в сукупності з його захищеністю власним капіталом. Підвищення цього коефіцієнта в динаміці вважається негативним явищем і свідчить про підвищення ймовірності збитків у майбутньому.

3. Коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик (Кп.зв.кл) розраховується як відношення зважених класифікованих позик (Кзв.кл) до загальної суми позик (П).

 

(15)

 

Зважені класифіковані позики розраховуються множенням суми кредитів певної групи ризику на відповідний коефіцієнт.

 

Таблиця 17 - Зважені класифіковані позики ЗАТ “ПУМБ” за ступенем ризику

Групи ризику позикна 31.12.2006на 31.12.2007сума позик, тис. грнкоефіцієнт ризикуСума позик, зважених на коефіцієнт, тис. грнсума позик, тис. грнкоефіцієнт ризикусума позик, зважених на коефіцієнт, тис. грн1. Стандартні2211 7840,01221184941 5110,01494152. Під контролем992 8670,05496432782 0650,051391033. Субстандартні2558440,20511698004460,201600894. Сумнівні930,50476 4180,5032095. Безнадійні44 1541,004415445 5941,0045594Разом позик3 416 2611671308 317 043397411

Як видно з даних таблиці 17, у разі збільшення загальної суми кредитного портфеля сума зважених класифікованих позик пропорційно зросла у звітному періоді до 397 411тис. грн, проти 167 130 тис. грн у попередньому періоді, тобто на 291тис. грн.

Основні показники, що характеризують якість кредитного портфеля, зведені в таблиці 18

Таблиця 18 - Показники якості кредитного портфелю ЗАТ “ПУМБ” з погляду ризику

Показникина 31.12.2006на 31.12.2007Відхиленняабсолютневідносне, %1.Загальна сума позик, тис. грн3 416 2618 317 043+ 4900 782+ 243,452.Зважені класифіковані позики, тис. грн167 130397 411+ 230 281+237,793.Коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик0,0490,048-0,001-2,084. Капітал банку, тис. грн951 4922 368 612+1 417 120+ 148,945.Коефіцієнт покриття зважених класифікованих позик0,180,16-0,02- 12,506.Позики з простроченою виплатою процентів та основної суми, тис. грн44 15445 594+ 1 440+ 3,157.Коефіцієнт проблемних позик0,010,005-0,005- 50,00

Як видно з даних таблиці18, коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик (коефіцієнт якості кредитного портфеля) у звітному періоді становив 0,048, а в попередньому періоді 0,049. Тобто при зростанні кредитного портфелю на 243,45% коефіцієнт якості кредитного портфеля поліпшився на 0,001, що є дуже позитивним моментом кредитної діяльності банку.

Коефіцієнт покриття зважених класифікованих позик власним капіталом зменшився на 12,50 % Це свідчить про те, що підвищення ризикованості кредитного портфеля було підстраховано значним зростанням власного капіталу, які гарантують фінансову стабільність роботи банку навіть за певних умов підвищення ризику, але недостатньо.

Значення коефіцієнта покриття зважених класифікованих позик у звітному та базисному періоді було на посередноьму рівні за прийнятою рейтинговою системою CAMEL.

Згідно з рейтинговою системою CAMEL рекомендовано таке співвідношення між вартістю класифікованих позик (активів) та капіталом:

 

Таблиця 19 - Рейтингова система CAMEL

Значення коефіцієнта, %Бальна оцінкаОцінка фінансового стану банкуМенше 51СильнийВід 5 до 152ЗадовільнийВід 15 до 303ПосереднійВід 30 до 504ГраничнийПонад 505Незадовільний

Про належний контроль з боку банку за якістю кредитного портфеля свідчить невелика питома вага прострочених, несплачених та збиткових позик у загальній заборгованості клієнтів. Так, у звітному періоді коефіцієнт проблемних позик становив 0,005, або 0,5 % від загальної суми кредитного портфеля, а в базисному періоді відповідно 0,01, або 1%. Цей коефіцієнт зменшився (тобто поліпшився) на 0,5 процентних пункта.

. Тому виправданою є політика НБУ, спрямована на підвищення розміру власних коштів та статутного фонду, які знижують імовірність банкрутства банку за погіршення якості його активів.

Загальний висновок, який можна зробити, виходячи з результатів аналізу якості кредитного портфеля з погляду ризику: банку необхідно проводити обережнішу кредитну політику, ретельніше підходити до оцінювання платоспроможності позичальників на стадії надання кредитів, приділяти увагу цільовому використанню наданих позик та контролю за діяльністю позичальника з метою своєчасного виявлення негараздів та запобігання можливих втрат за позиками.

 

3 Характеристика практики управління кредитними ризиками у ЗАТ „ПУМБ”

 

Для забезпечення управління ризиками у ЗАТ „ПУМБ” створено два підрозділи Управління кредитних ризиків та Управління оцінки ринкових та операційних ризиків.До функцій Управління кредитних ризиків входить управління кредитними ризиками, що виникають за операціями з корпоративними клієнтами та фізичними особами. До функцій Управління оцінки ринкових та операційних ризиків належать управління ліквідністю, управління процентним ризиком, управління валютним ризиком, управління операційним ризиком та управління кредитним ризиком за міжбанківськими операціями.

Управління кредитним ризиком полягає в аналізі спроможності потенційного позичальника ефективно використати і повернути позику та в обмеженні обсягу ризику шляхом встановлення лімітів. Рішення про надання позик приймаються за затвердженою процедурою, яка передбачає підготовку аналітичного висновку (ризик-резюме) щодо ризиків та перспектив проекту і подання цього висновку на розгляд і затвердження Кредитної Ради Банку. Якщо Кредитна Рада вважає кредитний ризик позичальника прийнятним, вона дозволяє видачу позики та встановлює граничний розмір позики (ліміт) для цього позичальника. Після укладення договору позики та застави здійснюється супроводження кредитної операції, що полягає в моніторингу дотримання ліміту, а також аналізі змін у фінансовому стані позичальника та вартості застави, контролі напрямів використання позичених коштів та виконання позичальником своїх зобовязань. До кредитів, відносно яких позичальники не виконують своїх зобовязань, застосовуються спеціальні процедури.

Для управління кредитним ризиком Банк створює резерви під кредитні операції та періодично переглядає їхній розмір. З метою формування резервів, а також для коректного відображення стану кредитного портфеля в обліку, проводиться інвентаризація кредитного портфеля, включно з міжбанківськими операціями, операціями з цінними паперами та позабалансовими документарними операціями, з подальшим винесенням на розгляд керівництва пропозицій щодо створення чи коригування резервів.

З 2006 р. в Банку використовується внутрішній аналітичний звіт, в якому комплексно зведено інформацію з усіх кредитних операцій з іншими банками. В 2007 р. Банком було вдосконалено методи контролю операцій з цінними паперами - здійснено перехід на комплексну систему перевірки дотримання лімітів під час операцій з цінними паперами.

У рамках оптимізації бізнес-процесу кредитування корпоративних клієнтів у 2007 р. було делеговано розширені повноваження Кредитному Комітету щодо ліміту кредитного ризику (з еквівалента 2 млн. долл. США до 5 млн. долл. США), строків фінансування (з 24 місяців до „без обмежень”) та можливості внесення змін в умови кредитування, що були погоджені з Кредитною Радою, - ці заходи дозволили значно скоротити строки розглядання кредитних заявок. Крім того, у 2007 р. було розроблено та затверджено нову форму Комерційної пропозиції щодо розгляду питання про надання комерційного продукту корпоративному клієнту, впроваджено Базу моніторингу кредитних проектів, що дозволяє здійснювати дистанційний контроль за процесом супроводу кредитної угоди. З метою регламентування управління кредитними ризиками корпоративних клієнтів протягом 2007 р. у ЗАТ „ПУМБ” були розроблені та затверджені наступні ключові нормативні документи: „Політика ЗАТ „ПУМБ” при формуванні портфеля корпоративних облігацій на 2007 р.”; „Кредитна політика ЗАТ „ПУМБ” у корпоративному бізнесі на 2007 р.”.

В 2007 р. в ЗАТ „ПУМБ” було виділено підрозділ управління ризиками у сегменті малого та середньогобізнесу, визначено та нормативно закріплено підходи та вимоги до аналізу кредитоспроможності клієнтів, що належать до цьог

Похожие работы

<< < 2 3 4 5 6 7 >