Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

“Перший український міжнародний банк” використовує трирівневу систему управління ризиком ліквідності, яка складається зі стратегічного, тактичного та оперативного управління ліквідністю. Відправною

Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Курсовой проект

Банковское дело

Другие курсовые по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией
приймає рішення про зміну обсягів кредитного портфеля Банку і портфелів цінних паперів, про залучення ресурсів для забезпечення фінансування росту активів Банку, про розмір відсоткових ставок та строковість кредитів та депозитів.

Оперативне управління ліквідністю здійснюється щоденно Казначейським управлінням шляхом балансування поточних виплат і надходжень коштів на коррахунках Банку в Національному банку України та в інших банках (НОСТРО). Технічно це полягає в управлінні залишками на коррахунках таким чином, щоб вони були достатніми для виконання платежів Банку, але не надмірними (надлишок коштів розміщується як короткострокові депозити в інших банках).

Протягом 2007 р. Банк не порушував нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України.

 

2.4 Аналіз кредитного портфелю

 

Аналіз кредитної діяльності банку доцільно починати з визначення місця, яке посідають кредитні операції в загальному обсязі активів банку, тобто необхідно дати загальну оцінку масштабів кредитної діяльності. Для цього розраховується коефіцієнт частки кредитів у загальних активах банку за формулою:

 

(12)

 

Цей показник може бути розрахований як у цілому за аналізований період, так і на якусь певну дату, тобто на початок, чи кінець періоду. Він показує частку кредитних операцій у загальних активах банку і характеризує кредитну активність банку.

 

Таблиця13 - Динаміка масштабів кредитної діяльності ЗАТ “ПУМБ”

Показникина 31.12.2006на 31.12.2007Відхиленнятис. грнтис. грнабсолютне, тис. грнвідносне, %1.Кредитні вкладення, тис. грн3 416 2618 317 043+ 4 900 782+143,451.1 корпоративный бізнес2 8354976273904+ 3438 407+221,261.2 роздрібний бізнес5807642 043139+1462 375+351,802.Питома_вага корпоративних кредитів у загальній сумі кредитів83,11 %75,43 %-7,68 %-3.Питома вага роздрібних кредитів у загальній сумі кредитів16,89 %24,57 %+7,68 %-4.Загальні активи, тис. грн6 082 87914 153 335+ 8 070 456+ 132,675.Питома вага кредитів у загальних активах, %56,16%58,76%2,60%-

За даними таблиці13 видно, що з 31 грудня 2006 р. по 31 грудня 2007_р. кредитний портфель зріс на 4 900 782 тис. грн, або на 143,45%. Це говорить про значне розширення активної діяльності банку.

За рік коефіцієнт частки кредитів у загальних активах банку майже не змінився і на кінець 2007 року становить 58,76%. Значення цьго показника свідчить про достатній рівень диверсифікації активів, що, у свою чергу, зменшує ризик у разі погіршення кредитного портфеля. Значення показника нижче 65%, що свідчить о достатньому рівні ліквідності банку. Також можна засвідчити, що за рік обсяг кредитного портфелю зріс на 143,45 %, що свідчить про значне розширення активної діяльності банку. Виходячи з даних таблиці спостерігається зростання питомої роздрібних кредитів у загальному кредитному портфелі банку. Найбільшу увагу у процесі аналізу погашення позик слід приділяти такій групі кредитів, як “прострочені”. Обсяг та тривалість простроченої заборгованості аналізуються залежно від терміну її виникнення та частки кожної групи в загальній сумі прострочених кредитів.

 

Таблиця 14 - Кредитний порфель ЗАТ “ПУМБ”

Найменування статтіна 31.12.2006на 31.12.2007ВідхиленняСума,

тис. грнСтруктура,%Сума,

тис. грнСтруктура,

%абсолютне,

тис. грнСтруктура,

%1Овердрафт, у тому числі:63 7071,8178151 2201,7633+ 87 513- 0,05451.1сумнівні460,0013250,0003- 21- 0,00101.2прострочені5830,01661 3950,0163+ 812- 0,00042Враховані векселі3 8650,1103103 8971,2115+ 100 032+ 1,10123Кредити в поточну діяльність, у тому числі:3120 61489,04216849 08179,8630+3728 467- 9,17913.1сумнівні470,00133 1440,0367+ 3 097+ 0,03533.2прострочені43 5651,243143 7440,5101+ 179- 0,73304Кредити в інвестиційну діяльність, у тому числі:316 4639,02981471 83617,1622+1155 373+ 8,13244.1Cумнівні--3 2490,0379+ 3 249+ 0,03794.2Прострочені60,00024550,0053+ 449+ 0,00515Cумнівні кредити, всього 930,00276 4180,0771+ 6 325+ 0,07446Прострочені кредити, всього44 1540,012945 5940,0055+1 440- 0,00747Кредити надані, всього3 416 2611008 317 043100+ 4900782

З таблиці 14 видно, що питома вага прострочених кредитів в загальній сумі позик банку зменшилась з 0,0129 % на кінець 2006 року до 0,0055 % на кінець 2007 року. Абсолютний приріст прострочених кредитів становив +1 440тис.грн. Проте питома вага сумнівних кредитів в загальній сумі позик банку збільшилася з 0,0027 % кінець 2006 року до 0,0771 % на кінець 2007 року, що може призвести до їх трансформації у прострочені у майбутньому.

З метою недопущення виникнення простроченої заборгованості банки повинні проводити оперативний аналіз поточної (непростроченої) заборгованості. Контроль за термінами погашення позик ведеться в розрізі окремих позичальників за їх кредитними справами. Також в умовах зростання питомої роздрібних кредитів у загальному кредитному портфелі банку необхідно удосконалювати процедуру скорингу при розгляді кредитних заявок.

 

2.5 Аналіз структури кредитного портфеля за галузевою ознакою

 

Аналіз галузевої структури кредитів дає змогу визначити галузеву диверсифікацію кредитів порівняно з попередньою звітною датою. Галузева диверсифікація кредитних вкладень повинна сприяти розвитку пріоритетних галузей народного господарства.

Структурний аналіз проводиться для визначення надмірної концентрації кредитних операцій в одному сегменті, що підвищує ступінь кредитного ризику. Проте надмірна диверсифікація кредитного портфеля створює певні труднощі в управлінні позиковими операціями та може стати причиною банкрутства банку, тому треба визначати межі вкладення ресурсів у певний сегмент, тобто застосовувати метод лімітування.

Як видно з даних таблиці15, банк визначається нераціональною структурою кредитних вкладень, основна їх частка була вкладена у діяльність, повязану з торгівлею та агентським обслуговуванням 35,73% на кінець 2007 року. Це зумовлено великим попитом на кредитні ресурси саме в цій галузі. Заінтересованість банку вкладати саме в цю галузь обумовлена високою оборотністю цих позик.

 

Таблиця 15 - Структура кредитного портфеля ЗАТ “ПУМБ” за галузевою ознакою

Галузьна 31.12.2006на 31.12.2007Відхилення
абсолютнесума, тис. грнструктура, %сума, тис. грнструктура, %сума, тис. грнструктура, %Торгівля та агентське обслуговування1 054 43530,093 064 06835,73+2 009 633+ 5,64Фізичні особи454 51312,972 026 06523,62+1 571 552+ 10,66Харчова промисловість та сільське господарство919 39026,231 634 15219,05+714 762- 7,18Металургія194 3935,55686 5578,01+492 164+ 2,46Машинобудування275 7867,87351 7434,10+75 957- 3,77Хімічна галузь189 1465,40144 1791,68-44 967- 3,72Транспорт, послуги звязку та інфраструктура60 0371,71117 3161,37+57 280- 0,35Гірничо-видобувна галузь108 5413,10103 7371,21-4 804- 1,89Інше248 4097,09448 2185,23+199 809- 1,86Усього3 416 261100,008 317 043100,00+ 4900 782-

Рисунок 7 - Структура кредитного портфеля за галузевою ознакою ЗАТ “ПУМБ” станом на 31 грудня 2006 р.

 

Рисунок 8 - Структура кредитного портфеля за галузевою ознакою ЗАТ “ПУМБ” станом на 31 грудня 2007 р.

З таблиці 15 видно, що порівняно з попереднім періодом диверсифікація кредитних вкладень дещо погіршилась. На 5,64% збільшилась питома вага кредитів у торгівлю та агентське обслуговування та на 7,18 % зменшилась для такої важливої галузі, як харчова промисловість та сільське господарство.

Отже слід з метою зниження ризику вести політику подальшого збільшення кредитних вкладень у промисловість, будівництво, сільське господарство, споживчі позики і зменшувати кредитування інших, не основних галузей народного господарства, де розташована головна зона кредитного ризику банку. Слід розробити обґрунтовані ліміти кредитування різних галузей народного господарства

Оцінки якості кредитного портфеля з погляду ризику

В умовах переходу до ринкової економіки в банківській сфері збільшується значення правильної оцінки ризику, який бере на себе банк, здійснюючи різні операції. Для банківської діяльності важливим є не уникнення ризику взагалі, а його передбачення та зниження до мінімального рівня, тобто застосування різних методів управління ризиками.

Під ризиком розуміють загрозу втрати банком частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або спричинення додаткових витрат у результаті здійснення певних фінансових операцій.

Кредитний ризик, або ризик неповернення боргу, може бути промисловим (повязаний з імовірністю спаду виробництва або попиту на продукцію певної галузі); ризик, обумовлений невиконанням з певних причин договірних умов; ризик, повязаний з трансформацією видів ресурсів (найчастіше за строком), та ризик форс-мажорних обставин.

До методів, які знижують кредитний ризик, можна віднести:

  1. лімітування кредитів;
  2. диверсифікацію кредитних вкладень;
  3. вивчення та оцінювання кредитоспроможності позичальника;
  4. вимагання від клієнтів достатнього та якісного забезпечення щодо виданих кредитів;
  5. контроль та оперативність при стягненні боргу;
  6. страхування кредитних операцій;
  7. видачу кредитів на консорціумній основі;
  8. використання плаваючої процентної ставки;
  9. облік та врахування зовнішніх ризиків (ризик галузі, району країни)
  10. використання теорії зважених ризиків.

Розглянемо структуру кредитного портфеля банку за групами ризику.

 

Таблиця 16 - Структура кредитного портфеля ЗАТ “ПУМБ” за групами ризику

Групи кредитівна 31.12.2006на 31.12.2007Відхиленнясума, тис. грнструктура, %сума, тис. грнструктура, %сума, тис. грнструктура, %1. Стандартні2211 78463,114941 51157,62+ 2729 727- 5,492. Під

контролем992 86728,332782 06532,44+ 1

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>