Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

“Перший український міжнародний банк” використовує трирівневу систему управління ризиком ліквідності, яка складається зі стратегічного, тактичного та оперативного управління ліквідністю. Відправною

Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Курсовой проект

Банковское дело

Другие курсовые по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией
946+ 33,95- 5,88Всього активів6 082 879100,0014 153 335100,00+ 8 070 456+ 132,67

Зміни, що характеризують дохідні і недохідні активи, вказують на те, що якість їх поліпшилась: за приросту загальної суми активів на 132,67%, приріст дохідних і недохідних активів становить відповідно 149,99 і 33,95%, і простежується тенденція зростання питомої ваги дохідних активів до 84,77%. Такий стан свідчить про те, що банк приділяє багато уваги цим питанням.

 

2.2 Коефіцієнтний аналіз якості активів

 

Основними показниками, які дають змогу оцінити достатність високоліквідних активів для забезпечення ліквідності комерційного банку, є коефіцієнт миттєвої ліквідності та коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів і робочих активів банку.

1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності обчислюється як відношення суми коштів на коррахунках і в касі до коштів, залучених банком на поточні рахунки:

 

(7)

 

де Км.л коефіцієнт миттєвої ліквідності, %;

Кк.р кошти на кореспондентських рахунках в інших банках, грн;

Кк кошти в касі банку, грн;

Кп.р кошти залучені банком на поточні рахунки, грн.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує, яку частину залучених на поточні рахунки коштів банк може сплатити у терміновому порядку.

Нормативне значення НБУ коефіцієнта миттєвої ліквідності становить 20%.

2. Коефіцієнт співвідношення суми високоліквідних активів і робочих активів банку характеризує питому вагу високоліквідних активів банку в робочих активах:

 

(8)

 

де Кв.а коефіцієнт співвідношення суми високоліквідних активів і робочих активів банку, %;

ВА сума високоліквідних активів, грн;

РА сума робочих активів банку, грн.

За визначенням НБУ, робочі активи включають «кошти на кор-
рахунках, у касі, вкладені в майно, розміщені в інших банках, цінних паперах, надані кредити та інші активи, що дають дохід банку»

Тобто до робочих активів відносять:

  1. Грошові кошти та кошти в НБУ
  2. Кошти в інших банках (Залишки на коррахунках)
  3. Портфель цінних паперів
  4. Кредитний портфель

До високоліквідних активів відносять:

  1. Грошові кошти та кошти в НБУ
  2. Кошти в інших банках (залишки на коррахунках)

Розрахунок коефіцієнтів зведен у таблицю 11

 

Таблиця 11 - Склад та структура активів ЗАТ “ПУМБ” з погляду їх дохідності, коефіцієнти якості активів

Показникна 31.12.2006на 31.12.2007Відхиленнятис. грн% до підсумкутис. грн% до підсумкуабсолютне, тис. грнвідносне, %структури1.1 Дохідні активи4 799 26378,8911 997 53484,77+ 7 198 271+ 149,99+ 5,881.2 Недохідні активи1 283 61621,112 155 80115,23+ 3 421 946+ 33,95- 5,88Всього активів6 082 879100,0014 153 335100,00+ 8 070 456+ 132,672.1 Робочі активи4 610 65875,7910 078 54071,21+ 5 467 882+ 118,59- 4,582.2 Неробочі активи1 472 22124,214 074 79528,79+ 3 421 946+ 33,95+ 4,58Всього активів6 082 879100,0014 153 335100,00+ 8 070 456+ 132,673. Високоліквідні активи736 22212,101 111 0057,85+ 374 783+ 50,91- 4,254. Співвідношення суми високоліквідних активів і робочих активів15,97 %-11,02 %-- 4,95 %--5. Коефіцієнт миттєвої ліквідності62,39 %-76,68 %-+ 14,29 %--

За даними таблиці 11 видно, що значення коефіцієнта на 31 грудня 2008 р. перевищує нормативне на 56,68%. Тобто банк може сплатити у терміновому порядку 76,68% залучених на поточні рахунки коштів. Показник зріс на 14,29 % порівняно з 2006 роком. Це робить банк дуже ліквідним і надійним, а також покращує його ділову репутацію. Але дуже висока наявність високоліквідних коштів негативно впливає на дохідність банку.

Коефіцієнт співвідношення суми високоліквідних активів і робочих активів банку зменшився на 4,95% порівняно з 2006 роком і на 31 грудня 2008_р. становив 11,02%. Це свідчить про те, що комерційний банк намагається підвищити прибутковість активів, нехтуючи їх ліквідністю.

 

2.3 Аналіз коефіцієнтів ліквідності

 

Важливим етапом аналізу ліквідності є виявлення того, наскільки банк дотримується нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України (НБУ). Встановлення нормативних вимог щодо ліквідності, обовязкових для кожної банківської установи, є звичайною практикою центральних банків ряду країн. Це дає змогу здійснювати контроль за ліквідністю банків та підтримувати необхідний рівень ліквідності банківської системи в цілому. Здебільшого з цією метою застосовується метод коефіцієнтів, який дає можливість не тільки оцінити рівень ліквідності окремого банку, але й здійснювати порівняльний аналіз ліквідності різних за розмірами банків.

Метод коефіцієнтів дає змогу виявити кількісний звязок між різними рахунками, групами та розділами балансу. У такий спосіб визначають питому вагу окремих балансових рахунків чи груп рахунків у загальному обсязі активів (пасивів) або окремих груп та розділів балансу. Одержані значення порівнюються з нормативними значеннями або аналізуються в динаміці.

НБУ своєю постановою від 28серпня 2001р. № 368 затвердив Інструкцію про порядок регулювання діяльності банків України, якою для банків установлено такі нормативи ліквідності:

  1. норматив миттєвої ліквідності;
  2. норматив поточної ліквідності;
  3. норматив короткострокової ліквідності.

1.Норматив миттєвої ліквідності (Н4) встановлюється для контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобовязань за рахунок високоліквідних активів. Він визначається як відношення суми коштів у касі (Ка) та на кореспондентських рахунках (Кр) до зобовязань банку, що обліковуються за поточними рахунками (Пз):

 

(9)

 

До зобовязань, що обліковуються за поточними рахунками, належать кошти до запитання інших банків, розміщені в банку (утому числі кошти НБУ), кошти бюджетів, кошти до запитання юридичних та фізичних осіб, кошти на клірингових та транзитних рахунках.

Нормативне значення нормативу Н4 має бути не менше 20%.

2.Норматив поточної ліквідності (Н5) встановлюється для визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобовязань банку. Він визначається як відношення активів первинної та вторинної ліквідності (А) до зобовязань банку з кінцевим строком погашення до 31-го дня включно (З):

 

(10)

 

До активів первинної та вторинної ліквідності при розрахунку нормативу Н5 належать готівка в касі, банківські метали, кошти на кореспондентських рахунках і строкові депозити в НБУ та інших банках, боргові цінні папери, що рефінансуються та емітовані НБУ, інші боргові цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції, надані кредити.

До зобовязань належать кошти до запитання і строкові депозити інших банків та клієнтів, кошти бюджетів України, кредити, одержані від НБУ та інших банків, цінні папери власного боргу, емітовані банком, субординований борг банку, зобовязання і вимоги за всіма видами гарантій, порук, авалів, зобовязання з кредитування, що надані клієнтам і банкам.

Нормативне значення нормативу Н5 з 1 січня 2003 р. має бути не менше ніж 40%.

3.Норматив короткострокової ліквідності (Н6) встановлюється для контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобовязання за рахунок ліквідних активів і визначається як співвідношення ліквідних активів (Ал) до короткострокових зобовязань (Зк) зі строком погашення до одного року:

 

(11)

 

До ліквідних активів при розрахунку цього нормативу відносять готівкові кошти, банківські метали, кошти на кореспондентських рахунках і короткострокові депозити в НБУ та інших банках, короткострокові кредити, що надані іншим банкам.

До зобовязань належать кошти до запитання та короткострокові депозити інших банків і клієнтів, кошти бюджету України, короткострокові кредити, одержані від НБУ та інших банків, короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком, зобовязання за всіма видами гарантій, порук, авалів, зобовязання з кредитування, що надані клієнтам і банкам.

Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше 20%.

 

Таблиця 12 - Коефіцієнти ліквідності для ЗАТ “ПУМБ”

Нормативна 31.12.2006Відхиленняна 31.12.2007ВідхиленняН4 “Норматив миттєвої ліквідності” 20 %62,39 %+ 42,39 %76,68 %+ 56,68 %Н5 “Норматив поточної ліквідності” 40%75,03 %+ 35,03 %77,78 %+ 37,78 %Н6 “Норматив короткострокової ліквідності” 20%32,41 %+ 12,41 %42,10 %+ 22,10 %

“Перший український міжнародний банк” використовує трирівневу систему управління ризиком ліквідності, яка складається зі стратегічного, тактичного та оперативного управління ліквідністю. Відправною точкою для визначення потреб у ліквідності є планові структура і обсяги активів і пасивів Банку, які визначаються Бізнес-планом на поточний рік з розбивкою за кварталами. Комітет з управління активами і пасивами (КУАП) забезпечує досягнення запланованих обсягів і структури активів і пасивів Банку й тактичне управління ліквідністю. Планові наради Комітету відбуваються щомісячно. За необхідністю, для більш оперативного управління ризиками ліквідності, між плановими можуть відбуватися позачергові наради. КУАП аналізує поточний стан ліквідності Банку, структуру активів і пасивів Банку за строками погашення, стабільність залишків на поточних рахунках клієнтів та їх концентрацію. Крім того, для тактичного управління ризиками ліквідності Банк використовує перспективну оцінку і сценарне стрес-тестування позиції ліквідності, що дозволяє за допомогою всебічного аналізу грошових потоків здійснювати перспективну оцінку впливу кризових явищ на ліквідність Банку. Спираючись на цю інформацію та враховуючи ситуацію на світовому та українському фінансових ринках, КУАП

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>