Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

“Перший український міжнародний банк” використовує трирівневу систему управління ризиком ліквідності, яка складається зі стратегічного, тактичного та оперативного управління ліквідністю. Відправною

Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Курсовой проект

Банковское дело

Другие курсовые по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией
ошти небанківських фінанових установ становили 120 483 тис. грн проти 47 778 тис. на 31 грудня 2006р. Їх частка в структурі зобовязань збільшилася з 0,93 до 1,02%, тобто збільшилася на 0,09 процентних пунктів. Основним джерелом збільшення коштів юридичних осіб є зростання зростання залишків на поточних рахунках. Так, на 31 грудня 2007р. вони становили 36 892 тис. грн проти 5 322 тис. грн на 31 грудня 2006 р., тобто зросли на 31 570 тис. грн, або на 593,20%. У загальній структурі зобовязань їх частка збільшилася з 0,10 до 0,31%, тобто збільшилася на 0,21 процентних пунктів. Основною причиною такого значного зростання залишків на клієнтських рахунках є ефективна маркетингова політика банку щодо залучення нових клієнтів через зниження тарифів на банківське обслуговування.

Негативним явищем можна вважати і зростання частки коштів банків у структурі зобовязань банку за одночасного зростання їх абсолютного розміру. Так, кошти інших банків на 31 грудня 2007р. становили 6 070 274 тис. грн проти 1 941 015 тис. грн на 31 грудня 2006р., тобто зросли на 4 129 259 тис. грн або на 212,74%. Проте їх частка у структурі зобовязань зросла з 37,82% 2006р. до 51,51% у 2007 р., тобто на 13,68 процентних пункти. Поєднання тенденції збільшення залежності від міжбанківського кредитування з одночасним розширенням ресурсної бази за рахунок цього джерела фінансування банківської діяльності свідчить про недостатність залучення ресурсів від населення та субєктів господірювання для забезпечення запланованих темпів зростання активів банку (зокрема кредитного портфелю).

 

Рисунок 3 - Структура зобовязань за депонентами

станом на 31 грудня 2006 р.

 

Рисунок 4 - Структура зобовязань за депонентами

станом на 31 грудня 2007 р.

 

На загальному фоні зростання ресурсної бази банку зросла роль облігацій. Їх частка в загальній структурі зобовязань зросла на 2,55 процентного пункту. Абсолютний приріст їх суми становив 300 121 тис. грн. Це також свідчить про недостатність залучення ресурсів від населення та субєктів господарювання для забезпечення запланованих темпів зростання активів банку (зокрема кредитного портфелю).

Банк зацікавлений у розширенні обсягів залучених депозитних коштів, що перебувають тимчасово у його розпорядженні. Для цього банку необхідно постійно вдосконалювати старі й упроваджувати нові форми і методи залучення різних категорій вкладників, а саме: вести науково-дослідну, аналітичну роботу, активно використовувати рекламу, маркетинг, розширювати ділові контакти з клієнтами.

1.5 Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів

 

В умовах становлення фінансового ринку в Україні, реструктуризації банківської системи, комерційні банки повинні здійснювати зважену реалістичну стратегію подальшого розвитку, адаптованого до вимог ринку. Вибір оптимального шляху формування ресурсної бази, який враховуватиме адекватну економічну ситуацію і сприятиме надійному розвязанню дилеми «прибутковість-ліквідність», є одним з основних завдань комерційного банку.

Для оцінювання ефективності та повноти використання банком своїх зобовязань застосовуються такі показники:

 1. ступінь використання платних пасивів;
 2. ступінь використання сукупних зобовязань.

Аналіз наведених показників здійснюється у динаміці, а також порівнюючи фактичні показники з їх нормативними значеннями. Для розрахунку впливу факторів на показники ефективності використання зобовязань банку використовується спосіб ланцюгових підстановок.

Ступінь використання платних пасивів банку визначається за такою формулою:

 

(5)

 

Як показує практика, норматив використання платних пасивів має становити не менше 90%.

Для оптимальної діяльності комерційного банку необхідне ефективне використання не тільки платних ресурсів, а й усіх сукупних зобовязань. Ефективність використання сукупних зобовязань визначають за такою формулою:

(6)

 

Вважається, що банк ефективно використовує в господарському обороті сукупні зобовязання, якщо наведений показник буде не менше 7580%.

 

До платних пасивів відносять:

 1. Кошти фізичних осіб
 2. Кошти юридичних осіб
 3. Кошти небанківських фінанових установ
 4. Кошти бюджету та позабюджетних фондів
 5. Кошти інших банків
 6. Цінні папери

До дохідних активів відносять:

 1. Кошти в інших банках (Депозити та кредити)
 2. Портфель цінних паперів
 3. Кредитний портфель

 

Таблиця 8 - Ефективність та повнота використання ресурсноі бази ЗАТ “ПУМБ”

Показникина 31.12.2006на 31.12.2007Відхиленнятис. грнтис. грнабсолютне, тис. грнвідносне, %1. Дохідні активи4 799 26311 997 534+ 7 198 271+149,992. Платні пасиви4 981 62211 434 784+ 6 453 162+129,543. Сукупні зобовязання5 131 38711 784 723+ 6 653 336+129,664.Коефіцієнт використання платних пасивів96,34 %104,92 %+ 8,58 %-5. Коефіцієнт використання зобовязань93,53 %97,03 %+3,5 %-

За даними таблиці 8 видно, що з розширення ресурсної бази банку в 2007р. порівняно з 2006 р. на 6 653 336 тис. грн, ці ресурси були дуже ефективно використані. Так, якщо коефіцієнт використання платних пасивів в 2006 р. становив 96,34%, то в 2007 р. він став 104,92%, тобто збільшився на 8,58%. Це ж стосується і ступеня використання всіх зобовязань 93,53% в 2006 р. і 97,03% в 2007р. Такі значення значно вищі, ніж загальноприйняті критерії. Це означає, що банку проводиться дуже ефективна політика розміщення залучених ресурсів.

 

2 Аналіз активів банку

 

2.1 Горизонтальний та вертикальний аналіз активних операцій банку

 

Фінансовий потенціал комерційного банку характеризується обсягом і структурою його необоротних та оборотних активів, що формуються за рахунок готівкових фінансових ресурсів (як власних, так залучених і позичених). Обґрунтоване оптимальне розміщення фінансових ресурсів під час здійснення активних операцій є одним з найважливіших принципів забезпечення фінансової стабільності, платоспроможності та ліквідності банку.

Активні операції являють собою розміщення банками власного капіталу та залучених ресурсів з метою отримання прибутку, забезпечення діяльності та підтримання необхідного рівня ліквідності.

Дослідження активів банку полягає у використанні аналітичних прийомів, спрямованих на визначення загального обсягу коштів, які перебувають у розпорядженні банку, їх структури і динаміки в аналітичному періоді.

Аналіз динаміки, складу та структури активів банку та їх оцінка наведені в таблиці 9.

 

Таблиця9 - Динаміка, склад та структура активів ЗАТ “ПУМБ”

Показникна 31.12.2006на 31.12.2007Відхиленнятис. грн% до підсумкутис. грн% до підсумкуабсолютне, тис. грн% до базиструктурне1. Грошові кошти та кошти в НБУ532 1228,75574 0644,06+41 942+7,88+0,692. Кошти в інших банках1 128 92718,563 566 94025,20+2 438 013+215,96+40,082.1. Залишки на коррахунках204 1003,36536 9413,79+332 841+163,08+5,472.2. Депозити та кредити924 82715,203 029 99921,41+2 105 172+227,63+34,613. Портфель цінних паперів458 1757,53650 4924,60+192 317+41,97+3,163.1.Цінні папери для продажу458 1757,53650 4924,60+192 317+41,97+3,163.2.Цінні папери для інвестицій-------4. Кредитний портфель3 416 26156,168 317 04358,76+4 900 782+143,45+80,575. Основні засоби та

нематеріальні ктиви468 2057,70899 2936,35+431 088+92,07+7,096. Інші активи79 1891,30145 5031,03+66 314+83,74+1,09Усього активів6 082 879100,0014 153 335100,00+8 070 456+132,67

Дані таблиці свідчать, що при загальних темпах приросту активів на 132,67% темпи приросту високоліквідних активів і кредитного портфеля становлять відповідно 50,91 та 143,45%. Це означає, що комерційний банк розширює кредитну діяльність, одночасно турбується про свою ліквідність і надійність.

Портфель цінних паперів зріс як у загальних активах за абсолютним обсягом (на 192 317 тис. грн.) , так і питомою вагою (на 3,16 процентних пункти).

Високий темп приросту (+ 92,07%) характеризує динаміку основних засобів. Це може є результатом розвитку банку, розширення мережі його філій, та підвищення рівня технічного забезпечення. У цьому випадку зміни можна вважати нормальними. Але якщо тенденцію підвищення питомої ваги основних засобів не буде зупинено, структура активів банку погіршиться і перетвориться на неефективну.

Рисунок 5 - Структура активів банку станом на 31 грудня 2006 р.

 

Рисунок 6 - Структура активів банку станом на 31 грудня 2007 р.

 

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що динаміка, склад і структура активів відповідає основним принципам і напрямам розвитку банку, але розвиток активів далі вимагає їх коригування в напрямі підвищення питомої ваги кредитно-інвестиційного портфеля й уповільнення темпів приросту основних засобів та інших активів.

З метою виявлення ролі кожного виду активів та тенденцій, що складаються під час їх формування, необхідно проаналізувати динаміку, склад і структуру дохідних і недохідних активів.

До дохідних активів відносять:

 1. Кошти в інших банках (депозити та кредити)
 2. Портфель цінних паперів
 3. Кредитний портфель

Цей аналіз можна зробити на основі таблиці10.

 

Таблиця 10 - Динаміка, склад та структура активів ЗАТ “ПУМБ” з погляду їх дохідності

Показникна 31.12.2006на 31.12.2007Відхиленнятис. грн% до підсумкутис. грн% до підсумкуабсолютне, тис. грнвідносне, %структури1.1 Дохідні активи4 799 26378,8911 997 53484,77+ 7 198 271+ 149,99+ 5,881.2 Недохідні активи1 283 61621,112 155 80115,23+ 3 421

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>