Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

“Перший український міжнародний банк” використовує трирівневу систему управління ризиком ліквідності, яка складається зі стратегічного, тактичного та оперативного управління ліквідністю. Відправною

Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Курсовой проект

Банковское дело

Другие курсовые по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией
важених на відповідні коефіцієнти ризику та зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями (Аз):

 

%. (2)

 

Нормативне значення К6 має бути не менше 10%.

Цей норматив відображає здатність банку вчасно й у повному обсязі розраховуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають з торговельних, кредитних і інших операцій грошового характеру.

 

Таблиця3 - Норматив адекватності регулятивного капіталу ЗАТ “ПУМБ”

Показникина 31.12.2006 р.на 31.12.2007 р.Відхиленняабсолютне ВідноснеРВК856 626 тис.грн2 198 911 тис.грн+1 342 285 тис.грн.+ 156,69%Аз6 265 478 тис.грн14 636 601 тис.грн+8 371 123 тис.грн.+ 133,61%К613,67 %15,02 %+1,35%-

Фактичне значення показника на 31.12.2007 перевищує нормативне на 5,02%. За рік норматив зростає на 1,35% тобто збільшуєтсья ризик, що приймають на себе власники банку, і зменшується ризик, що приймають на себе кредитори/вкладники банку.

2. Норматив адекватності основного капіталу

Національний банк України при розрахунку нормативу адекватності основного капіталу К7 використовує в чисельнику формули основний власний капітал банку (капітал 1-го рівня), а в знаменнику загальні активи, зменшені на суму коштів за окремими рахунками, зокрема недосформованого резерву на можливі втрати за кредитними операціями банків (Ар):

 

%. (3)

 

Нормативне значення К7 має бути не менше 4%.

Коефіцієнт К7 визначає достатність власного регулятивного капіталу, зважаючи при цьому на загальний обсяг банківської діяльності, незалежно від розміру різних видів ризиків.

 

Таблиця4 - Норматив адекватності основного капіталу ЗАТ “ПУМБ”

Показникина 31.12.2006 р.на 31.12.2007 р.Відхиленняабсолютне відноснеОК585 847 тис.грн1 757 541 тис.грн+1 171 694 тис.грн.+ 201,11 %Ар5 865 124 тис.грн13 008 486 тис.грн+ 7 143 362 тис.грн.+ 121,79 %К79,98 %13,51 %+3,53%-

Фактичне значення показника на 31.12.2007 перевищує нормативне на 9,51%. За рік норматив зростає на 3,53%, тобто збільшилася здатність банку захищати кредиторів і вкладників від непередбачених збитків, які може одержати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.

 

1.3 Аналіз динаміки та масштабів депозитної діяльності банку

 

У загальному обсязі ресурсів, якими володіє комерційний банк, переважають зобовязання банку.

Під зобовязаннями банку слід розуміти вимоги до активів банківської установи, що зобовязують її сплатити фіксовану суму коштів у визначений час у майбутньому. У бухгалтерському обліку до зобовязань включають кошти на поточних рахунках клієнтів; кредиторську заборгованість, заборгованість за нарахованими процентами та відстрочену дебіторську заборгованість за доходами, але не включають доходи, прибуток та внутрішньобанківські розрахунки.

 

Рисунок2 - Структура зобовязань банку

 

В економічній літературі зобовязання заведено поділяти на залучені та запозичені кошти. Залучені кошти є найбільшою частиною зобовязань банку. Це основне джерело формування ресурсів банку, які спрямовуються на проведення активних операцій.

До залучених коштів банку належать залишки коштів на поточних, бюджетних рахунках клієнтів, депозитні вклади фізичних та юридичних осіб, вклади до запитання, залишки на пластикових платіжних картах, кредиторська заборгованість тощо. У банківській практиці залучені кошти називають депозитними зобовязаннями.

Аналіз масштабів діяльності банку щодо залучення зовнішніх джерел фінансування своєї діяльності починається з визначення частки, яку займають зобовязання банку у валюті балансу.

 

(4)

 

Оскільки банк це установа, яка працює в основному із залученими коштами, то, як правило, їх частка в пасивах банку становить не менше 80%.

 

Таблиця5 - Зобовязання ЗАТ “ПУМБ” у валюті балансу

Показникина 31.12.2006 р.на 31.12.2007 р.ВідхиленняабсолютневідноснеЗобовязання банку5 131 38711 784 723+ 6 653 336+ 129,65%Валюта балансу6 082 87914 153 335+ 8 070 456+ 132,67Чзоб0,840,83- 0,01-

З даних таблиці 5 видно, що на кінець 2006 року значення зобовязання банку становили 84 % від сукупних пасивів. Через рік цей показник зменшився на 1% і становив 83%. Це характеризує зміцнення фінансової стійкісті банку. Зменшення значення показника обумовлене збільшенням власного капіталу на 148,94 % проти 129,65 % збільшення зобовязань банку.

 

Таблиця 6 - Динаміка та масштаби депозитної діяльності ЗАТ “ПУМБ”

Показникина 31.12.2006 р.на 31.12.2007 р.Відхиленняабсолютневідносне, %1.Зобовязання банку, тис. грн5 131 38711 784 723+ 6 653 336+ 129,652.Капітал банку, тис. грн951 4922 368 612+1 417 120+ 148,943.Валюта балансу банку, тис. грн6 082 87914 153 335+ 8 070 456+ 132,674.Частка зобовязань у валюті балансу, %0,840,83- 0,01-5.Співвідношення зобовязань та капіталу (коефіцієнт фінансового важеля)5,394,98-0,41-

З даних таблиці 6 видно, що за аналізований період банк значно розширив масштаби своєї діяльності, про що свідчить збільшення валюти балансу на 8 070 456 тис.грн, або на 132,67 %. При цьому збільшення ресурсної бази відбувалось як за рахунок залучених коштів, так і завдяки нарощуванню власного капіталу банку. Це, безумовно, позитивно характеризує роботу банку. Так, капітал банку збільшився на 1 417 120 тис.грн, або на 148,94%, а його зобовязання на 6 653 336 тис. грн, або на 129,65 %. Тут ми бачимо майже пропорційне зростання капіталу та зобовязань банку. При цьому збільшився рівень фінансової стійкості банку. Питома вага зобовязань у загальних джерелах формування ресурсів зменшилась і зупинилася на рівні 83%, а сума зобовязань перевищує суму капіталу банку майже в 5 разів. Наведені показники свідчать про виважену позицію банківських менеджерів: ризики, викликані розширенням залучених коштів, покриваються зростанням суми власного капіталу, який є гарантією банківських зобовязань.

 

1.4 Аналіз структури зобовязань банку

 

Чим вища частка зобовязань перед клієнтами банку (підприємств та організацій) на довгостроковій основі, тим вища стабільна частина ресурсів комерційного банку, що позитивно впливає на його ліквідність і зменшує залежність від міжбанківських позик. Проте строкові депозити є дорожчими, що негативно впливає на рентабельність та прибутковість роботи банку. Водночас збільшення частки (понад 30%) банківських позик підвищує ризик незбалансованої ліквідності, оскільки посилюється залежність банку від зовнішніх джерел фінансування.

 

Таблиця 7 - Структури зобовязань ЗАТ “ПУМБ”

Показникина 31.12.2006на 31.12.2007Відхиленнятис. грн%тис. грн%абсолютне%за структурою,

%1.Кошти фізичних осіб1 010 35519,692 047 27417,37+ 1 036 919+102,63-2,32а)до запитання360 7467,03511 1324,34+ 150 386+41,69-2,69б)строкові депозити649 60912,661 536 14213,04+ 886 533+136,47+0,382.Кошти юридичних осіб1 979 82438,582 896 23724,58+ 916 413+46,29-14,01а)до запитання 813 96215,86900 8237,64+ 86 861+10,67-8,22б)строкові1 165 86222,721 995 41416,93+ 829 552+71,15-5,793.Кошти небанківських фінанових установ47 7780,93120 4831,02+ 72 705+152,17+0,09а)до запитання 5 3220,1036 8920,31+ 31 570+593,20+0,21б)строкові42 4560,8383 5910,71+ 41 135+96,89-0,124.Кошти бюджету та позабюджетних фондів1320,00261320,001100,00-0,00155.Кошти інших банків1 941 01537,826 070 27451,51+ 4 129 259+212,74+13,686.Цінні папери2 5180,05300 3842,55+ 297 866+11829,47+2,50а) облігації--300 1212,55+300 121-+2,55б) ощадні сертифікати2 5180,04912630,0022-2 255+-89,56-0,057.Іншим кредиторам (кредиторська заборгованість)1 36480,2726 9560,23+ 13 308+97,51-0,048.Інші зобовязання13 61172,65322 9832,74+ 186 866+137,28+0,09Усього зобовязань5 131 387100,0011 784 723100,00 + 6 653 336+129,66-

З даних таблиці 7 видно, що зобовязання банку на 31 грудня 2007р. становлять 11 784 723 тис. грн. Порівняно з зобовязаннями на 31 грудня 2006 р. вони зросли на 6 653 336 тис. грн або на 129,66%. Безумовно, такий значний приріст ресурсної бази банку можна розцінювати як високоефективну роботу депозитного відділу щодо залучення ресурсів. Але ж зростання депозитної бази відбувалося в основному за рахунок приросту міжбанківських кредитів, а не за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, що є не дуже позитивною тенденцією.

Кошти фізичних осіб зросли на 1 036 919 тис. грн і становили 2 047 274 тис. грн на 31 грудня 2007 р. проти 1 010 355 тис. грн на 31 грудня 2006р., тобто зросли на 102,63%. Уструктурі залучених ресурсів їх частка зменшилась з 19,69% у 2006р. до 17,37% у 2007 р., тобто на 2,32 процентного пункту. Характерно, що основним джерелом зростання коштів фізичних осіб є збільшення залучення строкових депозитів. За аналізований період їх маса зросла на 886 533тис.грн, або на 136,47% і на 31 грудня 2007р. їх частка в структурі зобовязань становила 13,04%.

Також зросли і кошти юридичних осіб: їх приріст становив за період, що аналізується, 916 413 тис.грн, або 46,29%. Так, на 31 грудня 2007р. кошти юридичних осіб становили 2 896 237 тис. грн проти 1 979 824 тис. на 31 грудня 2006р. Їх частка в структурі зобовязань зменшилась з 38,58 до 24,58%, тобто зменшилась на 14,01 процентних пунктів. Основним джерелом збільшення коштів юридичних осіб є зростання строкових депозитів. Так, на 31 грудня 2007р. вони становили 1 995 414 тис. грн проти 1 165 862 тис. грн на 31 грудня 2006 р., тобто зросли на 829 552 тис. грн, або на 71,15%. У загальній структурі зобовязань їх частка зменшилась з 22,72 до 16,93%, тобто зменшилась на 5,79 процентних пунктів.

Значно зросли кошти небанківських фінанових установ. Їх приріст становив за аналізуємий період 72 705 тис.грн, або 152,17%. Так, на 31 грудня 2007р. к

Похожие работы

< 1 2 3 4 5 6 > >>