Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

  Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я.. Фінансова діяльність підприємства: Підруч. для студ. вищ. навч. закл., К. : Либідь,

Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра фінансів

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з курсу «Фінансовий менеджмент» на тему:

«Аналіз фінансово-господарського стану підприємства»

 

 

 

 

 

 

Виконала:

студентка 5 курсу, 4 групи

фінансового факультету

Иванова И.И.

 

Перевірила:

викладач кафедрі фінансів

Погосова М.Ю.

 

 

 

ХАРКІВ 2008

Зміст

 

Вступ

РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ

1.1 Загальна характеристика підприємства

1.2 Бюджет прямих витрат на виробництво продукції

1.3 Бюджет непрямих витрат на виробництво продукції

1.4 Калькуляція собівартості та визначення ціни одиниці продукції

1.5 Аналіз беззбитковості виробництва

РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВИЙ РОЗДІЛ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2.1 Прогнозування потоків коштів

2.2 Прогнозування звіту про фінансові результати та балансу прямим методом

2.3 Формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Висновки

Література

 

Вступ

 

Метою даної курсової роботи є аналіз фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Основними факторами, що визначають фінансовий ста є: виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного копі лату за рахунок прибутку, а також швидкість оборотності оборотних котів. Сигнальним показником в якому проявляється фінансовий стан є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольнити платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

Для пошуку шляхів покращення фінансового стану підприємства необхідним є його аналіз. Тому основними задачами цієї курсової роботи стали такі:

  1. визначення собівартості продукції;
  2. визначення ціни продукції;
  3. аналіз беззбитковості;
  4. прогнозування потоків коштів;
  5. аналіз фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої комерційної і фінансової діяльності, що вищі показники виробництва і реалізації продукції робіт і послуг, нижча їх собівартість, то вища рентабельність і вищий прибуток, то кращим є фінансовий стан підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану з виробництва і реалізації відбувається підвищення собівартості продукції, робіт, послуг, зменшення виторгу і суми прибутку і, як наслідок, - погіршення фінансового стану підприємства його платоспроможності.

 

РОЗДІЛ 1

ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ

 

  1. Загальна характеристика підприємства

 

Комерційне підприємство «NK-Style» м. Харків займається виробництвом предметів одягу з натурального та штучного хутра та шкіри. В цьому році пріоритетним напрямом є виробництво головних уборів та шуб з натурального хутра. Для реалізації даного напряму була відкрита окрема майстерня, куди було придбано нове обладнання, найнятий виробничий персонал, адміністративний персонал та допоміжній.

Підприємство не має власної роздрібної мережі продажу, використовує систему посередників та працює вроздріб в місці виробництва за системою ательє.

Продукція позиціонується в високо ціновому сегменті «преміум».

Для виробництва були придбані скорняжні машини Shanggong GP3-102, 4 штуки. Вартість однієї машини становить 3500 грн.

Запланований обсяг виробництва на місяць складає 40 шапок и 100 шуб.

Стосовно конкурентного середовища и положення на ринку, підприємством було встановлено наступне. Ринок одягу в нашій країні вважається перспективним и привабливим. Не дивлячись на його поступове насищення та зменшення темпів приросту, він зростає достатньо швидко. В той час коли в Європі продаж зростає в середньому на 5% на рік, в країнах СНД за результатами 2007 року продаж зріс на 10%. Також відомо, що вітчизняні виробники забезпечують не більше 5% загального попиту. Ще явище пояснюється тим, що більшість вітчизняних брендів розміщують замовлення на пошив одягу за кордоном через складності з організацією виробництва в Україні. Виготовлення ж одягу на вітчизняних підприємствах досить витратне і повязано зі значними труднощами.

Таким чином, підприємство «NK-style» знаходиться у середовищі невисокої конкуренції, оскільки позиціонує свою продукцію в класі «преміум», а більшість виробництв орієнтована на економ-клас.

 

1.2 Бюджет прямих витрат на виробництво продукції

 

Розрахуємо бюджет прямих витрат на виробництво двох видів нової продукції. Для цього використовуємо дані по матеріалам та сировині, що буде використовуватися, норми витрат на одиницю продукції, ціни на сировину та матеріали. Знаючи плановий випуск продукції (40 шапок і 100 шуб), ми можемо розрахувати загальну кількість необхідної сировини та матеріалів, а також їх загальну вартість. Дані занесемо в таблицю.

 

Таблиця 1

Витрати на матеріли та покупні вироби на місяць для виробництва шапок

Сировина та матеріалиОд. вим.Норма витрат на од. прод.Ціна

(грн./од)Загальна кількість даної сировини на V виробництва (шт.)Сума (грн.)Нитки кг0,1504200Шкури хутрашт160402400

Кінцеві значення 200 грн. знадобиться в місяц для закупки ниток и 2400 грн для закупки хутра.

Аналогічно проводимо розрахунки для матеріальних витрат з виробництва шуб. Дані вносимо в таблицю.

Таблиця 2

Витрати на матеріли та покупні вироби на місяць для виробництва шуб

Сировина та матеріалиОд. вим.Норма витрат на од. прод.Ціна

(грн./од)Загальна кількість даної сировини на V виробництва (шт.)Сума (грн.)Нитки кг0,350301500Шкури хутрашт66060036000

Кінцеві значення: для виробництва планового обсягу шуб необхідно 37 тис. 500 грн. З них 1500 грн на покупку ниток и 36000 на покупку хутра.

Розрахуємо наступну статтю витрат витрати на заробітну платню робітників виробництва. Відомо, що в нову майстерню наймають двох дизайнерів-модельєрів, одного на розробку стилю та дизайну моделей шапок, іншого шуб. Також на кожній купленій машині буде працювати оператор, тобто 1 людина на виробництві шапок і 3 на виробництві шуб. Заробітна платня дизайнера-модельєра дорівнює 2000 грн., оператора скорняжної машини 2500 грн. Занесемо дані в таблицю.

 

Таблиця 3

Витрати на заробітну платню робочого персоналу

ПосадаКількість, чол.Оклад, руб.Сума, руб.ШапкиДизайнер-модельєр120002000Оператор скорняжної машини125002500Всього основна зарплатня4500Додаткова зарплатня (10%)450Всього витрати на зарплатню4950ШубиДизайнер-модельєр120002000Оператор скорняжної машини325007500Всього основна зарплатня9500Додаткова зарплатня (10%)950Всього витрати на зарплатню10450ВСЬОГО15400

Кінцеве значення 15 тыс.400 грн. ця сума необхідна буде для оплати праці виробничих працівників.

Тепер розрахуємо сумарні прямі витрати по кожному виду продукції. До прямих витрат відносяться витрати на матеріали та сировину і на оплату праці виробничих працівників. Дані вносимо в таблицю.

 

Таблиця 4

Прямі витрати на виробництво продукції (грн.)

Вид продукціїМатеріальні витратиВитрати на оплату праціВсьогоШапки260049507550Шуби375001045047950

Як видно з таблиці 4, сумарні прямі витрати на виробництво шапок складають 7550 грн. на місць, а сумарні прямі витрати на виробництво шуб 47950 грн. на місяць.

 

1.3 Бюджет непрямих витрат на виробництво продукції

 

Непрямі витрати, на відміну від прямих не відносяться безпосередньо до виробництва продукції. До непрямих витрат на підприємстві, яке ми аналізуємо, відносяться витрати на амортизацію основних засобів (скорняжних машин), оплату праці адміністративних робітників, сервісного та допоміжного персоналу, що безпосередньо не приймає участі у виробництві продукції, а також загальновиробничі та господарські витрати. Розрахуємо всі їх окремо. Дані подамо у вигляді таблиць.

 

Таблиця 5

Амортизація основних засобів

№ з/пВид обладнанняКількість (шт)Вартість (грн)Строк експлуатації

(рік)Аморт. Відрахування на місяць (грн)1Скорняжна машина Shanggong GP3-102435005233,34ВСЬОГО233,34

Таблиця 6

Витрати на заробітну платню адміністративного персоналу

ПосадаКількість, чол.Оклад, грн.Сума, грн.Начальник майстерні130003000Всьго основна зарплатня3000Додаткова зарплатня (10%)300Всього витрати на зарплатню3300

Таблиця 7

Витрати на заробітну платню сервісного та допоміжного персоналу

ПосадаКількість, чол.Оклад, грн.Сума, грн.Прибиральниця118001800Майстер з ремонту і обслуговування машин125002500Всього основна зарплатня4300Додаткова зарплатня (10%)430Всього витрати на зарплатню4730

Таблиця 8

Витра

Похожие работы

1 2 3 > >>