Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

Під час реалізації продукції, робіт, послуг на рахунках підприємств надходять грошові кошти в вигляді виручки від реалізації. Однак підприємство розпоряджається

Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

 

План

 

Вступ…………………………………………………….....……………………....3

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу капітальних ресурсів підприємства.........5

  1. Сутність і структура капітальних вкладень на підприємстві..…………..5
  2. Джерела формування капітальних ресурсів підприємства……………...7
  3. Організація управління капітальними ресурсами підприємства……....13

Розділ 2. Аналіз фінансового стану на прикладі ПП фірма «Байда»...............17

2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства.………….........17

2.2 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства…………….........19

2.3 Комплексна оцінка фінансового стану підприємства…………………......22

2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства....................................................24

2.5 Аналіз рентабельності підприємства.............................................................28

2.6 Аналіз ділової активності підприємства.......................................................31

2.7 Комплексна оцінка фінансового стану підприємства..................................34

Розділ 3. Основні напрямки забезпечення стабільності фінансового стану підприємства..........................................................................................................40

3.1 Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємства...........40

Висновок……………………………………………….........................................46

Перелік використаних джерел ………....………………………….....................48

 

Вступ

 

Для розв'язання сучасних проблем стабілізації національної економіки треба здійснити низку організаційних заходів для зміцнення фінансового стану суб'єктів господарювання. Основним завданням поточного періоду є забезпечення стійкого розвитку підприємств.

Підприємство у сучасних умовах є важливою ланкою національного господарства, і тому аналіз його фінансового стану є досить необхідним явищем, яке повинне повторюватись періодично і проводитись самим підприємством або аудиторською фірмою.

У ході даної роботи планується провести аналіз основних показників фінансового стану обраного підприємства та визначити чи є воно рентабельним, платоспроможним, фінансово стійким та ін.

Метою даної роботи є практичне закріплення раніше отриманих знань теоретичних дисциплін безпосередньо в умовах роботи підприємства.

Основним завданням є розгляд діяльності підприємства взагалі і по окремим економічним категоріям, відповідно плану курсової роботи.

Провести аналіз оборотних, необоротних і нематеріальних фондів підприємства, виявити джерела їх формування на основі аналізу фінансових звітів підприємства, тобто аналітичних даних бухгалтерської документації. Фінансові звіти являють собою документи, які надають інформацію в грошовій формі на індивідуальному рівні або на рівні підприємства. Бухгалтерський облік є обовязковим видом обліку, який ведеться на кожному підприємстві.

Зробити аналіз фінансового стану підприємства, зясувати причини поганого стану та шляхи виходу з нього, або запропонувати шляхи поліпшення фінансового стану при добрих його показниках.

Аналіз розрахунку затрат та доходів у бізнесі є необхідним та допомагає керівникам контролювати витрати.

В ході виконання даної роботи на основі матеріалів аналізу й оцінки виявлено та запропоновано актуальні шляхи підвищення ефективності показників, за допомогою яких здійснено аналіз.

 

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу фінансових ресурсів підприємства

 

1.1 Сутність і структура фінансових ресурсів підприємства

 

Фінансам підприємств як складовій фінансової системи належить визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюють внутрішній валовий продукт, матеріальні та соціальні блага, національний дохід основні джерела фінансових ресурсів. Саме тому від стану фінансів підприємства залежить можливість задоволення суспільних потреб, фінансова стійкість країни.

Загальною ознакою фінансів підприємства є те, що вони виражають сукупність економічних відносин, повязаних з розподілом вартості валового внутрішнього продукту. Спецефічні ознаки фінансів підприємства виражають грошові відносини, що залежать від первинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту, формування та використання грошових доходів і децентралізованих фондів.

Фінанси підприємства безпосередньо повязані з рухом грошових коштів. Однак не всі грошові відносини нележать до фінансових. Грошові відносини перетворюються на фінансові, коли рух грошових коштів стає відносно самостійним. Таке відбувається в процесі формування, розподілу, використання грошових доходів та фондів згідно з цільовим призначенням у форміфінансових ресурсів.

До фінансів належать такі групи грошових відносин : повязаниі з формуванням статутного капіталу субєктів господарювання; повязаниі з формуванням та розподілом грошових доходів підприємства; ті, що виникають у підприємств з державою з приводу податкових та інших платежів у бюджет та цільові фонди, бюджетного фінансування, одержання субсидії; які виникають між субєктами господарювання у звязку з інвестуванням у цінні папери та одержанням з них доходів, здійснення пайових внесків за участю в розподілу прибутку від спільної діяльності, одержанням і сплатою штрафних санкцій; які формуються в підприємств з банками, страховими компаніями у звязку з одержанням та погашенням кредитів, сплатою відсотків за кредит та інших видів послуг, одержанням відсотків за розміщення та зберігання коштів.

Отже, обєктом фінансівпідприємств є економічні відносини повязані з рухом коштів, формуванням та використанням грошових коштів.

У процесі відтворення фінанси підприємства як економічна категорія виявляються та виражають свою сутність через такі функції: формування фінансових ресурсів у процесі виробничо господарської діяльності; розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпечення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, для виконання фінансових зобовязань перед бюджетом , банками субєктами господарювання; контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів в процесі відтворення.

Формування фінансових ресурсів на підприємствах відбувається за створення статутного капіталу, а також під час розподілу грошових надходжень у наслідок повернення авансованих коштів у основні та оборотні засоби, використання доходів на формування резервного фонду.

Формування та використання фінансових ресурсів на підприємствах це процес утворення грошових фондів для фінансового забезпечення інвестиційної, операційної діяльності , виконання фінансових зобовязань перед державою та іншими субєктами господарювання.

Фінансові ресурси мають першочергове значення , оскільки це єдиний вид ресурсів підприємства , що трансформується безпосередньо і з мінімальними затратами часу в будь якій інший вид ресурсів.

Контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів випливає з притаманної фінансам здатності обєктивно відображати кількісні і вартісні пропорції виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг. Напрямки та використання фінансових ресурсів пов язані з виконанням зобовязань підприємств перед фінансово кредитною системою та субєктами господарювання.

Нестача або неправильне використання фінансових ресурсів можуть виявитися головною причиною несвоєчасного погашення кредитів та процентів по них комерційних банків, несвоєчасної оплати розрахункових документів ділових партнерів та контрагентів, неповного та неритмічного надання послуг, виробництва продукції, реалізації товарів, виконання робіт тощо, а отже, й погіршення результатів виконання підприємством плану за обсягом, асортиментом і собівартістю продукції, товарів, робіт та послуг. Забезпеченість фінансовими ресурсами в межах розрахункової потреби та їх раціональне використання створюють широкі можливості для подальшого покращання виробничих і комерційних показників діяльності підприємства, підвищення ефективності та якості праці.

У свою чергу, фінансовий стан підприємства прямо залежить від його діяльності. За успішного виконання та перевиконання плану з виробництва і реалізації продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг, зниження їх собівартості підприємство одержує надплановий прибуток, утворюються додаткові джерела коштів, що в кінцевому результаті сприяє зміцненню фінансового стану підприємства. Отже, фінансовий стан і результати діяльності підприємства залежать один від одного. Тому резерви подальшого поліпшення фінансового стану - це передусім покращання фінансової стійкості підприємства.

 

1.2 Джерела формування фінансових ресурсів підприємства

 

Безумовно, щоб підприємство нормально функціонувало, необхідна наявність певних засобів і джерел. Основні виробничі засоби, що складаються з будівель, споруд, машин, обладнання та інших засобів праці, які беруть участь у процесі виробництва, є найголовнішою основою діяльності підприємства. Без їх наявності навряд чи могло б що-небудь здійснитися. Природно, що для нормального функціонування кожного підприємства необхідні не тільки основні засоби, а й оборотні засоби, які являють собою передусім грошові засоби, які використовуються підприємством для придбання оборотних засобів і засобів обігу.

Маючи чітке уявлення про кожний елемент основних засобів у виробничому процесі, про їх фізичний та моральний знос, про чинники, які впливають на використання основних засобів, м

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>