Аналіз фінансового стану підприємства та фінансових результатів його діяльності

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються на такі групи: Найбільш ліквідні активи (А1) це суми за всіма статтями коштів

Аналіз фінансового стану підприємства та фінансових результатів його діяльності

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аналіз фінансового стану підприємства

та фінансових результатів його діяльності

 

Для проведення аналізу фінансового стану підприємства та фінансових результатів його діяльності необхідно провести аналіз таких показників:

 1. фінансова стабільність;
 2. платоспроможність та ліквідність;
 3. рентабельність активів і капіталу підприємства;
 4. рух грошових коштів за видами діяльності;
 5. формування фінансових результатів підприємства;
 6. чистий прибуток.

Ліквідність підприємства це його спроможність перетворювати свої активи на гроші для покриття всіх необхідних платежів.

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються на такі групи:

 1. Найбільш ліквідні активи (А1) це суми за всіма статтями коштів та їх еквівалентів, тобто гроші, які можна використати для поточних розрахунків. Сюди належать також короткострокові фінансові вкладення, цінні папери, які можна прирівняти до грошей (це рядки 150, 220, 230, 240 другого розділу активу балансу).
 2. Активи, що швидко реалізуються, (А2) це активи, для перетворення яких на гроші потрібний певний час. У цю групу включають дебіторську заборгованість (рядки 160 до 220). Ліквідність цих активів є різною і залежить від субєктивних та обєктивних факторів: кваліфікації фінансових працівників, платоспроможності платників, умов видачі кредитів покупцям тощо.
 3. Активи, що реалізуються повільно (А3), це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 вкл., а також ряд. 250). Запаси не можуть бути продані, поки немає покупця. Інколи певні запаси потребують додаткової обробки для того, щоб їх можна було продати, а на все це потрібен час.
 4. Активи, що важко реалізуються (А4), це активи, які передбачено використовувати в господарській діяльності протягом тривалого періоду. У цю групу включають усі статті 1-го розділу активу балансу («Необоротні активи»).

Пасиви балансу відповідно до зростання строків погашення зобовязань групуються так:

 1. Негайні пасиви (П1) це кредиторська заборгованість (рядки 530 до 610 вкл.), розрахунки за дивідендами, своєчасно не погашені кредити (за даними додатку до балансу).
 2. Короткострокові пасиви (П2) це короткострокові кредити банків (рядок 500), поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями (рядок 510), векселі видані (рядок 520). Для розрахунку основних показників ліквідності можна користуватися інформацією 4-го розділу балансу («Поточні зобовязання»).
 3. Довгострокові пасиви (П3) це довгострокові зобовязання

3-й розділ пасиву балансу.

 1. Постійні пасиви (П4) це статті 1-го розділу пасиву балансу («Власний капітал») (ряд. 380, а також ряд. 430, 630).

Щоб зрозуміти ступінь ліквідності підприємства необхідно провести аналіз, порівняймо показники 2009 та 2010 років. Аналіз ліквідності підприємства передбачає два етапи:

 1. складання балансу ліквідності (таблиця №1, 2);
 2. розрахунок та аналіз основних показників ліквідності.

Ліквідність балансу це рівень покриття зобовязань підприємства його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строкам погашення зобовязань.

Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки за кожною групою активу і пасиву балансу.

Таблиця №1. Аналіз ліквідності підприємства за 2009 рік, тис. грн

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітногоперіодуПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітногоперіодуПлатіжний надлишок або недостачана початок звітного періодуна кінець звітного періоду1. Найбільш ліквідні активи (А1)230, 24077,3141. Негайні пасиви (П1)54061043196,825562,8-43119,5-25548,82. Активи, що швидко реалізуються (А2)150, 160, 170, 180, 210, 22033978,910169,82. Короткострокові пасиви (П2)50053057137,953708,8-23159-341673. Активи, що реалізуються повільно (А3)100, 120, 130, 140, 250, 27027676,715132,33. Довгострокові пасиви (П3)4802291,61145,825385,113986,54. Активи, що важко реалізуються (А4)0807416571005,64. Постійні пасиви (П4)380, 430, 63033271,615904,340893,455101,3Баланс280135897,996321,7Баланс640135897,996321,7

Таблиця №2. Аналіз ліквідності підприємства за 2010 рік, тис. грн

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітногоперіодуПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітногоперіодуПлатіжний надлишок або недостачана початок звітного періодуна кінець звітного періоду1. Найбільш ліквідні активи (А1)230, 24014125,61. Негайні пасиви (П1)54061025562,819125,9-25548,8-19000,32. Активи, що швидко реалізуються (А2)150, 160, 170, 180, 210, 22010169,814378,22. Короткострокові пасиви (П2)50053053708,848736,6-43539-34358,43. Активи, що реалізуються повільно (А3)100, 120, 130, 140, 250, 27015132,317725,93. Довгострокові пасиви (П3)4801145,83520713986,5-17481,14. Активи, що важко реалізуються (А4)08071005,671772,14. Постійні пасиви (П4)380, 430, 63015904,3932,355101,370839,8Баланс28096321,7104001,8Баланс64096321,7104001,8

Баланс буде абсолютно ліквідним, якщо задовольнятиме такі умови:

 • Найбільш ліквідні активи перевищують негайні пасиви або дорівнюють їм.
 • Активи, що швидко реалізуються, дорівнюють короткостроковим пасивам або більші за них.
 • Активи, що реалізуються повільно, дорівнюють довгостроковим пасивам або більші за них.
 • Активи, що важко реалізуються, менші за постійні пасиви.

За даними таблиць баланс підприємства, що аналізується, є в основному не ліквідним. На кінець звітного періоду 2009 року:

 1. А1<П1;
 2. А2 < П2;
 3. А3 > П3;
 4. А4 > П4.

На кінець звітного періоду 2010 року :

 1. А1 < П1;
 2. А2 < П2;
 3. А3 < П3;
 4. А4 > П4.

Невиконання однієї з перших трьох умов указує на те, що фактична ліквідність балансу відрізняється від абсолютно, а у нашому випадку це свідчить про неліквідності балансу, тому що зобовязання перевищують поточні активи.

Другим етапом аналізу ліквідності підприємства є розрахунок та аналіз основних показників ліквідності. Вони застосовуються для оцінки можливостей підприємства виконати свої короткострокові зобовязання. Показники ліквідності дають уявлення не тільки про платоспроможність підприємства на конкретну дату, а й у випадках надзвичайних ситуацій.

Основні показники ліквідності:

 1. Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточної ліквідності) дає загальну оцінку платоспроможності підприємства і розраховується за формулою:

 

Кз.л = [А1 + А2 + А3] : [П1 + П2]

 

2009рік:

 

Кз.л п. р.=(77,3+33978,9+27676,7)/(43196,8+57137,9)=61732,9/100334,7= 0,6153

Кз.л к. р. =(14+10169,8+15132,3)/(25562,8+53708,8) = 25316,1/79271,6=0,3194

2010рік:

Кз.л п. р. =(14+10169,8+15132,3)/(25562,8+53708,8) = 25316,1/79271,6=0,3194

Кз.л п. р.= (125,6+14378,2+17725,9)/(19125,9+48736,6)=32229,7/67862,5=0,475

Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобовязань. Логіка цього показника полягає в тому, що підприємство погашає короткострокові зобовязання в основному за рахунок поточних активів. На нашому підприємстві поточні активи менше ніж поточні зобовязання.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності цей коефіцієнт обчислюється для вузького кола поточних активів, коли з розрахунку виключено найменш ліквідну їх частину виробничі запаси. Він обчислюється так:

 

Кш.л = [А1 + А2] : [П1 + П2]

 

2009 рік:

 

Кш.л п.р. =(77,3+33978,9)/(43196,8+57137,9)=34056,2/100334,7=0,3394

Кш.л к.р =(14+10169,8)/(25562,8+53708,8)=10183,8/79271,6=0,1285

 

2010 рік:

 

Кш.л п.р =(14+10169,8)/(25562,8+53708,8)=10183,8/79271,6=0,1285

Кш.л к.р =(125,6+14378,2)/(19125,9+48736,6)=14503,8/67862,5=0,214

 

Матеріальні запаси виключаються не стільки тому, що вони менш ліквідні, а, головне, через те, що кошти, які можна одержати в разі вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть бути істотно нижчими за витрати на їхню закупівлю. За умов ринкової економіки типовою є ситуація, коли за ліквідації підприємства одержують 40% і менше від облікової вартості запасів. «Розумним» коефіцієнтом швидкої ліквідності є співвідношення 1:1. У нашому випадку реалізація виробничих запасів буде складати від 12,85 до 33,94 % від їхньої закупівлі.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається за формулою:

Кабс. лік = [А1] : [П1 + П2]

 

2009 рік:

 

Кабс. лік п.р. = 77,3/(43196,8+57137,9)=77,3/100334,7=0,00077

Кабс. лік к.р. = 14/(25562,8+53708,8)= 14/79271,6 = 0,00018

 

2010 рік:

 

Кабс. лік п.р. = 14/(25562,8+53708,8)= 14/79271,6 = 0,00018

Кабс. лік к.р. = 125,6/(19125,9+48736,6)= 125,6/67862,5= 0,00185

 

Цей коефіцієнт показує, яку частину короткострокових позикових зобовязань можна за необхідності погасити негайно. Теоретично достатнім значенням для коефіцієнта абсолютної ліквідності є 0,2. На нашому підприємстві показ

Похожие работы

1 2 3 4 > >>