Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуЗмінаВідносна оцінка, %123456І. Необоротні активиНематеріальні активи: Залишкова вартість10514,3366-148,3-40,52 Первісна вартість111542,9160865,14,05 Знос121 028,601 242,00213,417,18Незавершене

Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий менеджмент»

на тему:

Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

 

Зміст

 

Вступ

1 Фінансова діагностика підприємства

1.1 Аналіз фактичних даних

1.2 Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансів підприємства

1.3 Аналіз фінансових коефіцієнтів

2 Оцінка інвестиційного проекту

Висновки

Список літератури

 

Вступ

 

Темою цієї курсової роботи є аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту. Тема є актуальною, оскільки кожне підприємство має оцінювати свою діяльність, щоб контролювати власний стан. Особливо в період кризи варто звертати увагу на зміну цих показників в динаміці. Актуальність оцінки інвестиційного проекту також беззаперечна, бо для ефективної діяльності в сучасному ринку необхідно постійно шукати та впроваджувати інновації. Але, щоб не отримати збиток, необхідно провести попередню оцінку проекту.

Завданнями роботи виступають:

- проведення горизонтального та вертикального аналізу балансу підприємства;

- аналіз фінансових коефіцієнтів;

- визначення інноваційного проекту та формування його грошових потоків;

- оцінка інвестиційного проекту за допомогою показників внутрішньої норми доходності, чистого зведеного прибутку, періоду окупності та індексу рентабельності.

У роботі використовуються методи коефіцієнтів, прогнозування, визначення динаміки в часі тощо.

 

  1. Фінансова діагностика підприємства

 

  1. Аналіз фактичних даних

 

Підприємство «Галактон» на початок 2007 року володіло 75976,5 тис. грн. активів та пасивів, а на кінець - 130930,2 тис. грн.. Необоротні активи складали на початок періоду 56850,3 тис. грн., а на кінець - 103449,8. Найбільшу частку в них займають основні засоби. Оборотні активи на початок та кінець року складали 19081 та 27305,9 тис. грн. відповідно. Витрати майбутніх періодів зросли з 45,2 до 174,5 тис. грн.

Власний капітал підприємства на початок року складав 45218,6 тис. грн., а на кінець 45966,6 тис. грн. Довгострокові зобовязання на кінець року складали 43235,6 тис. грн., а поточні зобовязання 577,8 тис. грн. Доходи майбутніх періодів відсутні.

Що стосується фінансових результатів підприємства «Галактон», то його дохід від реалізації продукції за попередній період складав 110862,6 тис. грн., а за звітний період 119854,9. Собівартість реалізованої продукції на за звітний період складала 83495,8 тис. грн. Підприємство за попередній період сплатило податок від звичайної діяльності 2426,5 тис. грн., а у звітному періоді 1181,9 тис. грн. Таким чином, чистий прибуток у звітному році склав 737,7 тис. грн., а у минулому 5237,7

 

  1. Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансів підприємства

 

Горизонтальний аналіз дозволяє виявити зміну показників, що характеризують діяльність підприємства, у абсолютному та відносному значенні. Аналіз балансу підприємства «Галактон» наведено у таблиці 1.

 

Таблиця 1 Горизонтальний аналіз балансу підприємства «Галактон»

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуЗмінаВідносна оцінка, %123456І. Необоротні активиНематеріальні активи: Залишкова вартість10514,3366-148,3-40,52 Первісна вартість111542,9160865,14,05 Знос121 028,601 242,00213,417,18Незавершене будівництво20352,3326-26,3-8,07Основні засоби: Залишкова вартість3049 428,5048 232,80-1195,7-2,48 Первісна вартість 3176 318,4078 298,901980,52,53 Знос3226 889,9030 066,103176,210,56Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств401 449,3049 419,1047 969,8097,07 інші фінансові інвестиції455 105,905 105,9000,00Довгострокова дебіторська заборгованість5000--Відстрочені податкові активи6000--Інші необоротні активи7000--Усього за розділом І8056 850,30103 449,8046599,545,05ІІ. Оборотні активиЗапаси: виробничі запаси1009 046,1012 592,10354628,16 тварини на вирощуванні та відгодівлі11000-- незавершене виробництво12000-- готова продукція130890,61 601,50710,944,39 Товари14093,9242,914961,34Векселі одержані15000--Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 1606 015,407 424,901409,518,98 первісна вартість1616 116,707 509,301392,618,55 резерв сумнівних боргів162101,384,4-16,9-20,02Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 1707,811,43,631,58 за виданими авансами1801 589,702 778,301188,642,78 з нарахованих доходів19000 із внутрішніх розрахунків20031,725,5-6,2-24,31Інша поточна дебіторська заборгованість2101 086,002 122,00103648,82Поточні фінансові інвестиції22000--Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті230303,3496,9193,638,96 в іноземній валюті24016,510,4-6,1-58,65Інші оборотні активи25000--Усього за розділом ІІ26019 081,0027 305,908224,930,12ІІІ. Витрати майбутніх періодів27045,2174,5129,374,10Баланс28075 976,50130 930,2054953,741,97ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуЗмінаВідносна оцінка, %І. Власний капіталСтатутний капітал3008 788,208 788,2000,00Пайовий капітал31000--Додатковий вкладений капітал32000--Інший додатковий капітал33018 728,0018 728,0000,00Резервний капітал340961,9961,900,00Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)35016 754,6017 492,40737,84,22Неоплачений капітал36000--Вилучений капітал370-14,1-3,910,2-261,54Усього за розділом І38045 218,6045 966,607481,63ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежівЗабезпечення виплат персоналу40000--Інші забезпечення 41000--Цільове фінансування 4201 500,009 940,00844084,91Усього за розділом ІІ4301 500,009 940,00844084,91ІІІ. Довгострокові зобовязанняДовгострокові кредити банків4403 324,4042 942,0039617,692,26Довгострокові фінансові зобовязання45000Відстрочені податкові зобовязання460293,6293,600,00Інші довгострокові зобовязання47000Усього за розділом ІІІ4803 618,0043 235,6039617,691,63ІV. Поточні зобовязанняКороткострокові кредити банків5006 413,3010 753,404340,140,36Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями51000Векселі видані5202671 464,201197,281,76Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53016 948,3016 677,10-271,2-1,63Поточні зобовязання за розрахунками: з одержаних авансів540509,5221,5-288-130,02 з бюджетом550376,8942,4565,660,02 з позабюджетних платежів56099,8103,63,83,67 зі страхування570273336,663,618,89 з оплати праці580454,2535,28115,13 з учасниками 59000-- із внутрішніх розрахунків60045,5176,2130,774,18Інші поточні зобовязання610252,5577,8325,356,30Усього за розділом ІV62025 639,9031 788,006148,119,34V. Доходи майбутніх періодів63000--Баланс64075 976,50130 930,2054953,741,97

Загалом баланс підприємства зріс на 54953,7 тис. грн. або 42%. Зростання відбулося за рахунок збільшення довгострокових фінансових інвестицій на 97%, а також довгострокових кредитів банків на 42942 тис. грн. або 92%. В активі балансу зменшився резерв сумнівних боргів на 20%, дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками на 6,2 тис. грн., незавершене будівництво на 8%. Зростають запаси товарів та готової продукції на 61 та 44% відповідно. Витрати майбутніх періодів зросли на 129,3 або 74%. В пасиві балансу відбулося незначне зменшення вилученого капіталу (на 3%), кредиторської заборгованості за товари (на 0,2%), а також поточні зобовязання за розрахунками з одержаних авансів (на 1,3%). Вартість виданих векселів зросла на 1197,2 тис. грн. (82%), цільове фінансування збільшилося на 8440тис. грн. або на 85%.

 

Таблиця 2 - Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати підприємства «Галактон»

СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодЗмінаВідносна оцінка, %123456Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)10119 854,90110 862,60-8 992,30-8,11Податок на додану вартість1519 866,4017 992,30-1874,1-10,42Акцизний збір2000--2500--Інші вирахування з доходу3036,229-7,2-24,83Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)3599 952,3092 841,30-7 111,00-7,66Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)4083 495,8074 593,50-8 902,30-11,93Валовий:5016 456,5018 247,801791,39,82 Прибуток Збиток5500--Інші операційні доходи60377,6544,9167,330,70Адміністративні витрати703 733,503 697,20-36,3-0,98Витрати на збут807 825,704 912,20-2913,5-59,31Інші операційні витрати901 568,101 701,40133,37,83Фінансові результати від операційної діяльності:1003 706,808 481,904775,156,30 Прибуток Збиток10500--Доход від участі в капіталі11000--Інші фінансові доходи120106,4113,26,86,01Інші доходи13072,12 313,702241,696,88Фінансові витрати1401 807,60769,5-1038,1-134,91Витрати від участі в капіталі15000Інші витрати160158,12 475,10231793,61Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:1701 919,607 664,205744,674,95 Прибуток Збиток17500--Податок на прибуток від звичайної діяльності1801 181,902 426,501244,651,29Фінансові результати від звичайної діяльності:190737,75 237,70450085,92 Прибуток Збиток19500--Надзвичайні:20000-- Доходи Витрати20500--Податки з надзвичайного прибутку21000--Чистий:220737,75 237,70450085,92 Прибуток Збиток22500--

Таким чином, чистий прибуток підприємства зріс на 4500 тис. грн. або на 86%. Це відбулося за рахунок зниження собівартості продукції на 8902,3тис. грн. (12%), зменшення адміністративних витрат на 36,6 тис. грн. (0,01%), витрат на збут на 2913,5 тис. грн. (59%), зростанні інших доходів на 2241,6 тис. грн. (97%), а також зменшення фінансових витрат на 1038,1 тис. грн. або 1,4%. Значно зросли інші витрати (на 94%), а також податок на прибуток в

Похожие работы

1 2 3 4 > >>