Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

№ п/пПоказникиНа початок рокуНа кінець рокуВідхилення+;-%1.Власний капітал, всього7839,5012845,205005,70163,85- у % до валюти балансу, в т.ч.70,5967,35-3,25-1.1Статутний капітал990,50990,500,00--у% до власного капіталу12,637,71-4,92--у %

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства і природокористування

Кафедра обліку і аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахункова робота

з дисципліни

„Економічний аналіз”

на тему:

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

 

 

 

 

 

 

 

Рівне 2006р.

Зміст

 

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства

2. Аналіз фінансового стану підприємства

2.1 Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності

2.2 Структурно-динамічний аналіз джерел коштів

3. Параметричний аналіз

3.1 Аналіз показників платоспроможності

3.2 Аналіз показників фінансової стійкості

4. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

Вступ

 

Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення діяльності є аналіз.

Економічний аналіз це система спеціальних знань для дослідження зміни і розвитку економічних явищ у їх взаємозвязку та взаємообумовленості, що визначаються обєктивними та субєктивними причинами з метою забезпечення цільового управління ними.

Економічний аналіз це комплексне глибоке вивчення роботи підприємств, їх підрозділів та інших господарських формувань для обєктивної оцінки її результатів і виявлення можливостей подальшого підвищення ефективності господарювання.

Предметом економічного аналізу є діяльність підприємств і їх підрозділів, а також інших господарських формувань, спрямована на досягнення максимальних результатів за мінімальних витрат.

З розвитком економіки нашої держави перед економістами постають нові складніші проблеми економічного аналізу і його теорії. Нові обєкти, а також завдання економічного аналізу потребують застосування потрібних їм методологій і засобів дослідження економічних явищ і процесів, тобто подальшого розвитку теорії економічного аналізу, а також методики її викладання. Глибокі знання теоретичних основ економічного аналізу є важливою передумовою для активної участі спеціалістів з вищою економічною освітою в правильній організації і веденні на належному рівні аналітичної роботи, що забезпечує підприємство необхідною для управління інформацією.

Обєктом дослідження даної роботи є відкрите акціонерне товариство "Костопільський завод продовольчих товарів". Досліджуваний період 2006 рік.

Завданнями розрахункової роботи є:

  1. описати загальну характеристику підприємства;
  2. проаналізувати актив і пасив балансу;
  3. провести параметричний аналіз;
  4. розробити шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства

Метою виконання розрахункової роботи є поглиблення теоретичних знань з курсу економічного аналізу та вміння їх застосовувати під час вирішення конкретних завдань, на базі самостійної роботи з нормативними документами, літературними джерелами, вміння застосовувати теоретичні та практичні знання з питань організації та методики аналітичної роботи.

Виконання розрахункової роботи допоможе закріпити знання, отримані на лекціях, оволодіти основними прийомами економічного аналізу дослідження діяльності підприємств

 

1. Загальна характеристика підприємства

 

Відкрите акціонерне товариство "Костопільський завод продовольчих товарів" засновано на добровільних засадах громадянами України (протокол № 1 від 08.04.1994 року) шляхом об'єднання їх грошових коштів та часток в майні приватизованого підприємства - Костопільського заводу продовольчих товарів.

Скорочена назва - ВАТ "Костопільський ЗПТ".

Місцезнаходження Товариства: Україна, Рівненська обл., м. Костопіль, провулок Річний, 12.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку.

Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво консервів, кондитерських виробів, настоянок, виноматеріалів та інших продовольчих товарів;

- виробництво хлібобулочних виробів;

- переробка молока та виробництво молочних консервів;

- зовнішньоекономічна діяльність;

- розробка виготовлення та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного, науково-технічного призначення;

- пошиття та ремонт швейних виробів, одягу, взуття, трикотажних та хутряних виробів, тощо;

- оптова, роздрібна, консигнаційна та комісійна торгівля товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією, продукцією виробничо-технічного та науково-технічного призначення, транспортними засобами, спиртними напоями, тютюновими виробами;

- організація збору, переробка і реалізація вторинних ресурсів і сировини;

- організація та утримання фірмових магазинів, ресторанів, їдалень, кафе та надання інших послуг громадського харчування;

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- сервісне обслуговування автомобілів, ремонт побутової техніки;

- вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції та лікарських рослин;

- організація та проведення виставок, ярмарок, аукціонів, фестивалів, конкурсів, створення та утримання гральних закладів;

- надання маркетингових, лізингових, інжинірингових, рекламних, інформаційних, посередницьких, консалтингових послуг;

- виконання будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт.

Проведення своєї підприємницької діяльності Товариство здійснює згідно чинного законодавства України.

Товариство може займатися також і іншою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

 

2. Аналіз фінансового стану підприємства

 

Фінансовий стан підприємства це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідною умовою ефективного управління формуванням, розміщенням та використанням ресурсів підприємства.

Фінансовий стан характеризується величиною, складом і структурою активів, власного капіталу і зобовязань, відповідні співвідношення яких обумовлюють фінансову стійкість та платоспроможність підприємства.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. тому на нього впливають всі ці види діяльності підприємства. Передусім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск та реалізація високоякісної продукції.

Основні напрями аналізу фінансового стану підприємства визначаються його завданнями та передбачають: аналіз структури та динаміки коштів підприємства за ступенем ліквідності, аналіз джерел коштів, аналіз показників платоспроможності, аналіз показників фінансової стійкості.

Методика аналізу фінансового стану підприємства:

  1. Розраховуються нижченаведені показники за аналізовані періоди часу.
  2. Визначається характер динаміки або тенденції.
  3. У випадку виявлення негативної динаміки чи тенденції проводиться факторний аналіз для встановлення розміру впливу негативно діючих факторів.
  4. Розробляються заходи щодо зменшення негативно діючих факторів та вишукуються джерела коштів для здійснення цих заходів.

 

2.1 Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності

 

Аналіз фінансового стану доцільно почати з аналізу структури і динаміки коштів підприємства. Джерелом інформації для аналізу структури та динаміки коштів підприємства є форма №1 „Баланс”.

Підсумок за статтями Балансу називають валютою балансу, яка свідчить про вартість всього майна, що є в розпорядженні підприємства.

Для проведення аналізу активів підприємства розраховують абсолютні відхилення та темпи росту. Розрахунок проведемо в таблиці 2.1.1.

 

Таблиця 2.1.1.

Аналіз структури і динаміки активу балансу

Тис. грн.

№п/пПоказникиНа початок рокуНа кінець рокуВідхилення+;-%1.Необоротні активи, всього3173,406998,903825,50220,55- у % до валюти балансу, в т.ч.28,5836,698,12-1.1Нематеріальні активи----- у % до необоротних активів----- у % до валюти балансу----1.2Незавершене будівництво----- у % до необоротних активів----- у % до валюти балансу----1.3Основні засоби3173,406998,903825,50220,55- у % до необоротних активів1001000,00-- у % до валюти балансу - -- -1.4Довгострокові фінансові інвестиції - -- -- у % до необоротних активів - -- -- у % до валюти балансу -- - - 2.Оборотні активи, всього7931,6012074,504142,90152,23-у % до валюти балансу в т.ч.71,4263,31-8,12-2.1Запаси3212,304225,001012,70131,53- у % до оборотних активів40,5034,99-5,5186,40- у % до валюти балансу28,9322,15-6,7876,582.2Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги4317,607431,703114,10172,13- у % до оборотних активів54,4461,557,11-- у % до валюти балансу38,8838,960,08-2.3Дебіторська заборгованість за розрахунками - -- -- у % до оборотних активів - -- -- у % до валюти балансу -- - - 2.3.1.Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - -- - -у % до дебіторської заборгованості за розрахунками - -- -- у % до ва

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>