Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

  Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðò) áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó 1«Çàãàëüí³ âèìîãè äî ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³». Çàòâåðäæåíî íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â Óêðà¿íè â³ä 3103. 1999ð. ¹87. Ïîëîæåííÿ (ñòàíäàðò) áóõãàëòåðñüêîãî

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ДП «Галактон»

 

 

Вступ

 

В сучасних умовах переходу України до ринкових відносин підвищуються вимоги до економічної підготовки спеціалістів. Це вимагає нових підходів в організації аналітичної роботи в Україні в цілому та на підприємствах зокрема, в підвищенні рівня аналітичної підготовки. економічних кадрів.

Економічний аналіз це система спеціальних знань для дослідження зміни і розвитку економічних явищ у їх взаємозвязку та взаємо обумовленості, що визначаються субєктивними та обєктивними причинами з метою забезпечення цільового управління ними.

Економічний аналіз дисципліна, вивчення якої допомагає сформувати необхідні професійні якості економістів вищої кваліфікації. Необхідність аналітичних знань та навичок пояснюється потребами практики, що виникли в період докорінної зміни умов господарювання підприємств і переходу до ринкових відносин.

1. Мета і завдання виконання розрахункової роботи Виконання розрахункової роботи передбачено навчальним планом для студентів 3-го курсу спец. 6.050106 «Облік і аудит». Розрахункова робота є самостійним дослідженням студента, що виконується на основі фінансової звітності підприємства. Метою виконання розрахункової роботи є поглиблення теоретичних знань студента з даного курсу та вміння їх застосувати під час вирішення конкретних завдань, на базі самостійної роботи з літературними джерелами, нормативними документами, вміння застосовувати студентами теоретичні та практичні знання з питань організації та методики аналітичної роботи. Виконання розрахункової роботи допоможе студентам закріпити отримані на лекціях теоретичні знання і оволодіти основними прийомами економічного аналізу дослідження діяльності підприємств.

 

1. Загальна характеристика підприємства

 

Завод було збудовано у 1961 році, як Київський Міськмолзавод №2. Початкова переробна потужність заводу складала 400 тонн молока на день. У 198185 роках за рахунок реконструкції заводу, його потужності дозволили переробляти 600 тонн молока на день. У березні 1995 року на базі молокозаводу було засновано Відкрите Акціонерне товариство «Галактон». У травні 1997 року контрольний пакет придбала група підприємців і почалась нова історія компанії, що дозволило забезпечити стратегічне управління компанією.

З середини 1997 року Галактон прямує згідно розробленої стратегії розвитку підприємства, яку можна розбити на три етапи:

1 етап (травень 19971999 рік)

Збільшення обсягів виробництва, завантаження виробничих потужностей і зменшення собівартості продукції

Розширення зони сировини за спеціально розробленою програмою

Створення нового бренду і проникнення на ринок

Модернізація (реконструкція) виробництва

2 етап (20002001 роки):

Стабільна робота на ринку і виробництво без збитків

Реорганізація відділу продажу

Автоматизація адміністрації та бухгалтерського обліку, основаного на єдиній інформаційній системі

За рахунок завершення стадії модернізації виробництва, вийти на новий рівень сучасного виробництва унікальної продукції (біо-лінія, йогурти) та укріплення торгової марки

3 етап (з 2002р.):

Закріплення за Галактоном статусу лідера на стратегічно важливих ринках збуту

Галактон сьогодні лідер національної промисловості, новатор молочної галузі, який працює за світовими стандартами. Галактон створив команду висококваліфікованих менеджерів, які підвищили інтерес до діяльності компанії від постачальників сировини до споживачів. Галактон виробляє високоякісну продукцію за прийнятними цінами.

Сьогодні ВАТ «Галактон» переробляє біля 200350 тонн молока на день (залежно від сезону). Його постачають більш ніж 42 господарства за умовами довгострокових контрактів. Питання заготівлі сировини вважається одним із найважливіших у діяльності підприємства, тому для підвищення якості сировини, ВАТ «Галактон» надає реальну допомогу постачальникам сировини:Фінансова допомога господарствам:

Надано кредитів (лише в серпні 2000 року 1 млн. 800 тис. грн.), оздоблювання сільгоспвиробників холодильним і доїльним обладнанням. Закупки склали: 1998 рік 280.4 тис. грн., 1999 рік 378.7 тис. грн., 2000 рік 958.5 тис. грн. У 2000 році введено технічне удосконалення доїльного обладнання у ВАТ «Брацлав» на суму 112 тис. грн.

Організовано 22 прямих пункти для збирання молока від населення. Придбано 36 холодильників, об'ємом 11.6 тн. на суму 143.6 тис. дол. США фірми «Альфа-Лаваль».

Надано допомогу по закупівлі кормової бази (1999 рік 149 тис. грн, 2000 рік 662 тис. грн.)

Придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 2 млн. 100 тис. грн. у 2000 році.

Спільно з Головним селекційним Центром України розроблено програму, спрямовану на покращення генетичного фонду за рахунок застосування високоякісного посівного матеріалу.

Надання допомоги у забезпеченні миючих засобів.

Якість сировини і продукції ретельно перевіряє власна лабораторія, спостерігаючи за всіма фізико-хімічними, мікробіологічними і радіологічними показниками.

2. Àíàë³ç ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà

 

2.1 Ñòðóêòóðíî-äèíàì³÷íèé àíàë³ç êîøò³â ï³äïðèºìñòâà çà ñòóïåíåì ë³êâ³äíîñò³

 

Àíàë³ç ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ ôîðìóâàííÿì, ðîçì³ùåííÿì òà âèêîðèñòàííÿì ðåñóðñ³â ï³äïðèºìñòâà.

Ô³íàíñîâèé ñòàí õàðàêòåðèçóºòüñÿ âåëè÷èíîþ, ñêëàäîì ³ ñòðóêòóðîþ àêòèâ³â, âëàñíîãî êàï³òàëó ³ çîáîâÿçàíü, â³äïîâ³äí³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ÿêèõ îáóìîâëþþòü ô³íàíñîâó ñò³éê³ñòü òà ïëàòîñïðîìîæí³ñòü ï³äïðèºìñòâà.

Àíàë³ç ô³íàíñîâîãî ñòàíó ìè ïî÷èíàºìî ç àíàë³çó ñòðóêòóðè ³ äèíàì³êè êîøò³â ï³äïðèºìñòâà. Äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ äëÿ àíàë³çó ñòðóêòóðè òà äèíàì³êè êîøò³â ï³äïðèºìñòâà º ôîðìà ¹1 «Áàëàíñ».

ϳäñóìîê çà ñòàòòÿìè Áàëàíñó íàçèâàþòü âàëþòîþ áàëàíñó, ÿêà ñâ³ä÷èòü ïðî âàðò³ñòü âñüîãî ìàéíà, ùî º â ðîçïîðÿäæåíí³ ï³äïðèºìñòâà.

Äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó àêòèâ³â ï³äïðèºìñò

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>